Logowanie

DZ. URZ. 2011.10.149

Tytuł:

uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-01-17
Organ wydający:Rada Gminy Złota
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 10 pozycja: 149
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR III/9/2010 RADY GMINY ZŁOTA z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity :Dz.U. z 2001 r.Nr142, poz.1591z późn.. zm.) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r . o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz.620 ;Nr 225,poz.1461) uchwala się co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Złota : 1)od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,70 zł od 1m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,15 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym: - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,27 zł od 1m 2 powierzchni: - sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B oraz jako inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi ? których powierzchnia nie przekracza 1 ha ? 0,08 zł od 1 m? powierzchni; 2)od budynków lub ich części: a) mieszkalnych ? 0,53 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 16,84 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 9,82 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 3,77 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, e) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 5,82 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 3)od budowli ? 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 ? 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.


Id: DSTNA-AMZWC-XIEGP-ZUOLO-FMSMN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

  Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.10.148

  uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.10.147

  uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.10.146

  uchwała nr II/ 4/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.10.145

  uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.10.144

  uchwała nr III /17/ 2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/194/2009 z dnia 30 października 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.