Logowanie

DZ. URZ. 2011.10.150

Tytuł:

uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Złotej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-01-17
Organ wydający:Rada Gminy w Złotej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 10 pozycja: 150
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY GMINY W ZŁOTEJ z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ; art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95 , poz. 613 i Nr 96 poz. 620) uchwala się co następuje: § 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy : 1) od samochodu ciężarowego, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu : a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ? 338,00 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ? 584,00 zł c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ? 764,00 zł 2) od samochodu ciężarowego, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ? 1747,56 zł 4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5) od przyczepy lub naczepy , o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1497,92 zł 6) od przyczepy lub naczepy , o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc ? 825,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 1381,00 zł § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/153/2009 Rady Gminy Złota z dnia 30listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Id: ETOZM-DTHQU-PSTYW-JGJJM-CPGJX. Podpisany Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

Id: ETOZM-DTHQU-PSTYW-JGJJM-CPGJX. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy w Złotej z dnia 10 grudnia 2010 r. Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych określonych w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach ) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku ( w złotych )

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 1042,00 1090,00 1090,00 1328,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 Dwie osie 12 13 14 15 Trzy osie 12 17 19 21 23 25 Cztery osie i więcej 12 25 27 29 31

2 13 14 15

4 1583,00 1583,00 1668,00 1706,00 2858,47 2858,47 2858,47 2858,47 1995,00 1995,00 2858,47 2858,47 2858,47 2858,47 2858,47

17 19 21 23 25

2858,47 2858,47 2858,47 1492,00 1492,00 1492,00

25 27 29 31

2858,47 2858,47 2858,47 2858,47 2858,47

Id: ETOZM-DTHQU-PSTYW-JGJJM-CPGJX. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy w Złotej z dnia 10 grudnia 2010 r. Roczne stawki podatku od ciągników siodłowych lub balastowych określonych art. 8 pkt. 4

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa ; ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach ) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku ( w złotych )

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 945,00 1784,00 1903,00 2206,00 2209,40

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 4 2209,40 2209,40 2209,40 2209,40 2209,40 2130,00 2143,00 2643,00

1 Dwie osie 12 18 25 31 36 Trzy osie i więcej 12 36 40

2 18 25 31 36

36 40

2081,00 2114,00 2346,00

Id: ETOZM-DTHQU-PSTYW-JGJJM-CPGJX. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy w Złotej z dnia 10 grudnia 2010 r. Roczne stawki podatku od przyczep lub naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach ) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku ( w złotych )

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 1747,56 1747,56 1747,56

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 4 1747,56 1747,56 1747,56 1747,56 1747,56 1747,56 1747,56 2209,40 1704,00 1747,00 2003,00

1 Jedna oś 12 18 25 Dwie osie 12 28 33 36 38 Trzy osie i więcej 12 36 38

2 18 25

28 33 36 38

1747,56 1747,56 1747,56 1747,56 2209,40

36 38

1587,00 1680,00 1738,00

Id: ETOZM-DTHQU-PSTYW-JGJJM-CPGJX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.10.149

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.10.148

  uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.10.147

  uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.10.146

  uchwała nr II/ 4/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.10.145

  uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.