Logowanie

DZ. URZ. 2011.10.259

Tytuł:

uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 grudnia 2010r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Kwidzyna w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-27
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 10 pozycja: 259
Hasła:inne

UCHWAŁA NR III/16/10 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 30 grudnia 2010 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Kwidzyna w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) uchwala się co następuje: § 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Kwidzyna w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta polegającej na przyłączeniu obszaru wsi Bądki, określonego w załączniku Nr 1 do uchwały, do Miasta Kwidzyna. 2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzone na zasadach określonych w niniejszej uchwale. § 2. W konsultacjach dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta, o których mowa w § 1., uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie stale zamieszkujące na terenie Miasta Kwidzyna. § 3. 1. Konsultacje polegają na udzieleniu na karcie do głosowania odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące sprawy, o której mowa w § 1 ust. 1. 2. Wzór karty do głosowania i treść postawionego pytania określa załącznik Nr 2 do uchwały. § 4. 1. Konsultacje, o których mowa w niniejszej uchwale, będą prowadzone w budynku Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przez okres 7 dni w godzinach od 800 do 1600. 2. Termin konsultacji Burmistrz Miasta Kwidzyna ustali odrębnym zarządzeniem. 3. Ogłoszenie o konsultacjach zostanie podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej urzędu, w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Miejskiej Kwidzyn § 5. 1. Burmistrz Miasta Kwidzyna powoła zarządzeniem komisję ds. przeprowadzenia konsultacji, określając również zasady jej działania. 2. Komisja, określona w ust. 1, przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Id: YOKKF-ROTQI-CHZSG-EXLIT-PLMAM. Podpisany

Strona 1

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik2.pdf

Id: YOKKF-ROTQI-CHZSG-EXLIT-PLMAM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1042

  uchwała nr 292/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 239/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.172

  uchwała nr XLVIII/530/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. 2012.2568

  uchwała nr XVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Miechów i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.7.152

  uchwała nr XLVII/439/2009 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Głogów Małopolski.

 • DZ. URZ. 2010.224.2229

  uchwała nr XLVII/214/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Dwikozy, a Gminą Wilczyce.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.10.258

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2011.10.257

  uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo, w gminie Stężyca.

 • DZ. URZ. 2011.10.256

  uchwała nr XLIII/237/10 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.10.255

  uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 346/2 we wsi Ciekocinko w gminie Choczewo

 • DZ. URZ. 2011.10.254

  uchwała nr XXXII/278/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Zawory

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.