Logowanie

DZ. URZ. 2011.106.1121

Tytuł:

uchwała nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Powiatu w Staszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 106 pozycja: 1121
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR VI/7/11 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2011 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d oraz pkt. 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 65.299.104,52 zł, z tego: a) dochody bieżące 51.794.516,43 zł, b) dochody majątkowe 13.504.588,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1) Wydatki budżetu powiatu w wysokości 73.657.686,75 zł, z tego: a) wydatki bieżące 47.697.314,44 zł b) wydatki majątkowe 25.960.372,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2) Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3) Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 12.647.198,43 zł, a) wydatki bieżące 1.352.844,35 zł b) wydatki majątkowe 11.294.354,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. § 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.358.582,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 2.966.684,00 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.391.898,23 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 12.791.898,23 zł, rozchody w wysokości 4.433.316,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 74.000,00 zł, 2) celową w wysokości 139.918,69 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu w kwocie 39.918,69 zł


Id: YJRIM-NRGCS-NJBHF-HZSVT-YAGCK. Podpisany Strona 1

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł. § 5. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 5) Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 6. Ustala się dochody w kwocie 1.400.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3.408.669,23 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). § 7. Ustala się dochody w kwocie 957.872,97 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 957.872,97 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.). § 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody ? 817.367,00 zł; wydatki - 817.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12. § 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, w tym: z tytułu kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym kredyty: - zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.000.000,00 zł. 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.966.684,00 zł, w tym: z tytułu kredytów w kwocie 2.966.684,00 zł, 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 4.433.316,00 zł, w tym: z tytułu kredytów w kwocie 4.433.316,00 zł. § 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1, 2 i 3 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. § 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu, 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

Id: YJRIM-NRGCS-NJBHF-HZSVT-YAGCK. Podpisany Strona 2

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Przewodniczący Rady Damian Sierant

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik1.xml Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik2.xls Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik3.xls Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik4.xls Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik5.xls

Id: YJRIM-NRGCS-NJBHF-HZSVT-YAGCK. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik6.xls Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik7.xls Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik8.xls Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik9.xls Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik10.xls Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik11.xls Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik12.xls

Id: YJRIM-NRGCS-NJBHF-HZSVT-YAGCK. Podpisany

Strona 4

Uzasadnienie Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwala budżet Powiatu Staszowskiego na rok 2011. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 65.299.104,52 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 51.794.516,43 zł, dochody majątkowe w kwocie 13.504.588,09 zł.Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 73.657.686,75 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 47.697.314,44 zł, wydatki majątkowe w kwocie 25.960.372,31 zł. Uchwala się również wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku w kwocie 23.778.037,43 zł oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 12.647.198,43 zł z tego: wydatki bieżące 1.352.844,35 zł , wydatki majątkowe 11.294.354,08 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu uchwala się na kwotę 8.358.582,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.966.684,00 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pienieżnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.391.898,23 zł. Planowane przychody budżetu w roku 2011 wyniosą kwotę 12.791.898,23 zł zaś rozchody wyniosą kwotę 4.433.316,00 zł. Ponadto w budżecie utworzono rezerwy w łącznej kwocie 213.918,69 zł.

Id: YJRIM-NRGCS-NJBHF-HZSVT-YAGCK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.361.2647

  uchwała nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

 • DZ. URZ. 2009.361.2648

  uchwała nr XLII/51/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatu Staszowskiego

 • DZ. URZ. 2012.267

  aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Staszowskiego

 • DZ. URZ. 2009.144.1339

  uchwała nr 18/09 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2011.5.94

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Staszowskiego.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.105.1120

  uchwała nr 7/II/11 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.105.1119

  uchwała nr VII/23/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łubnice

 • DZ. URZ. 2011.105.1118

  uchwała nr VII/22/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.

 • DZ. URZ. 2011.105.1117

  uchwała nr VII/21/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.105.1116

  uchwała nr VII/41/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.