Logowanie

DZ. URZ. 2011.106.1123

Tytuł:

uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jej jednostkom podległym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Ćmielowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 106 pozycja: 1123
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR V/37/2011 RADY MIEJSKEJ W ĆMIELOWIE z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jej jednostkom podległym Na podstawie art.59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje: § 1. 1) Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jednostkom jej podległym, zwanych dalej "ulgami", a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz osoby uprawnione do udzielania tych ulg. 2) Ilekroć w uchwale jest mowa, bez bliższego określenia, o "dłużniku", należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. § 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Ćmielów mogą być w całości lub w części, umarzane, odraczane lub rozkładane na raty na wniosek dłużnika. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności: 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika; 2) kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki (należność główną i odsetki); 3) informacje o: a) sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika oraz - w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną informację o źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu; b) istniejących zobowiązaniach dłużnika, w tym zobowiązaniach wobec Gminy Ćmielów i podległych jej jednostek; c) przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu spłaty całości lub części lub rozłożenia spłaty całości lub części należności na raty; d) proponowane warunki i terminy spłaty oraz źródła pokrycia zadłużenia; 4) dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w pkt 3. 3. Jeżeli wniosek o udzielenie ulgi pochodzi od przedsiębiorcy, należy do niego dołączyć dokumenty określone przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wymagane od podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Ćmielowa może żądać od dłużnika uzupełnienia wniosku o dodatkowe, inne niż określone w ust. 2 i 3, informacje lub dokumenty, jakie okażą się niezbędne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi. 5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2-4 dłużnik wzywany jest pisemnie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia zawiadamia się dłużnika na piśmie. 6. W przypadku, gdy należność Gminy przypada od dwóch lub więcej dłużników, wniosek powinien być podpisany przez wszystkich dłużników i obejmować informacje i dokumenty określone w ustępach poprzedzających, dotyczące sytuacji każdego z nich z osobna. § 3. 1) Ulgi, o których mowa w § 2, udzielane są przez Burmistrza Ćmielowa w formie zarządzenia. Zarządzenie doręcza się dłużnikowi, który potwierdza jego odbiór.


Id: KGEWL-AHTIE-XNNZG-XWLWN-FFUOF. Podpisany Strona 1

2) W przypadku, gdy zachodzą przesłanki do umorzenia należności, umorzenie to obejmuje również odsetki za zwłokę naliczone od należności oraz poniesione koszty jej dochodzenia. 3) Ulgi w postaci odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia spłaty całości lub części należności na raty udzielane są z zastrzeżeniem, że dłużnik dotrzyma warunków, na jakich ulga zostaje udzielona. Niedotrzymanie jakiegokolwiek warunku powoduje utratę mocy zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, a udzieloną ulgę traktuje się jako nieistniejącą, z zastrzeżeniem ust. 4. 4) Skutek w postaci utraty mocy zarządzenia o udzieleniu ulgi nie dotyczy przypadków, gdy niedotrzymanie przez dłużnika warunków udzielenia ulgi jest spowodowane nadzwyczajnymi, niezależnymi od niego okolicznościami. W takim przypadku Burmistrza Ćmielowa w drodze zarządzenia rozstrzyga, na uzasadniony i odpowiednio udokumentowany wniosek dłużnika, o utrzymaniu w mocy warunków udzielenia ulgi lub - jeśli okoliczności sprawy tego wymagają - o zmianie tych warunków. 5) W przypadku, gdy należność Gminy przypada od dwóch lub więcej dłużników wniosek, o którym mowa w ust. 4 zdanie drugie, powinien pochodzić od wszystkich dłużników, a przesłanki uzasadniające utrzymanie w mocy lub zmianę warunków udzielonej ulgi powinny zachodzić po stronie wszystkich dłużników. 6) W przypadku udzielenia ulgi częściowo uwzględniającej wniosek dłużnika, może on odmówić zgody na skorzystanie z ulgi. W takim przypadku dłużnik niezwłocznie zawiadamia o powyższym Burmistrza Ćmielowa, który uchyla zarządzenie o udzieleniu ulgi. § 4. 1) W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające jednostkom podległym Gminie Ćmielów mogą być w całości lub w części, umarzane, odraczane lub rozkładane na raty na wniosek dłużnika. 2) Do wniosku dłużnika o udzielenie ulgi stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2-6. 3) Ulgi, o których mowa w ust. 1 udzielane są przez kierownika jednostki, jeżeli należność jednostki określona we wniosku dłużnika, niezależnie od tytułu jej powstania, nie przekracza równowartości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie podpisywania zarządzenia o udzieleniu ulgi. Kierownik jednostki może udzielać ulg nie częściej, niż dwa razy w roku w stosunku do tego samego dłużnika. 4) O udzieleniu ulg dotyczących należności o wartości określonej we wniosku dłużnika, przekraczającej równowartość kwoty określonej w ust. 3 oraz ulg dotyczących należności przypadających jednostce od dłużnika, który dwukrotnie w ciągu tego samego roku skorzystał z ulg udzielonych przez jej kierownika, rozstrzyga Burmistrz Ćmielowa. 5) Do udzielenia ulg przez kierownika jednostki przepisy § 3 stosuje się odpowiednio. § 5. Kierownicy jednostek podległych zobowiązani są do: 1) prowadzenia wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi stanowiącej pomoc publiczną. 2) przedstawiania Burmistrzowi Ćmielowa wykazu o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni po zakończeniu roku kalendarzowego bądź informacji o nieudzieleniu ulg stanowiących pomoc publiczną. § 6. 1. Należności, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1, mogą być z urzędu umarzane w całości w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; 2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

Id: KGEWL-AHTIE-XNNZG-XWLWN-FFUOF. Podpisany

Strona 2

2.W przypadku, gdy należność Gminy lub podległej jej jednostki przypada od dwóch lub więcej dłużników, warunki umorzenia muszą być spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. 3.O umorzeniu należności z urzędu rozstrzyga - zgodnie z właściwością określoną w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 3 ? Burmistrz Ćmielowa lub kierownik właściwej jednostki podległej Gminie. Zarządzenie o umorzeniu należności wymaga pisemnego uzasadnienia. § 7. 1) Ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających od przedsiębiorców stanowiące pomoc publiczną, są pomocą de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006r.) z wyłączeniem przypadków określonych w § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 niniejszej uchwały. 2) Ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających od podmiotów prowadzących działalność związaną z produkcją podstawową produktów rolnych stanowiące pomoc publiczną, są pomocą de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 337 z dnia 21grudnia 2007r.) 3) Ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających od podmiotów prowadzących działalność związaną z produkcja podstawową w zakresie rybołówstwa stanowiące pomoc publiczną, są pomocą de minimis o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z dnia 25 lipca 2007r.) 4) Pomocy, której mowa w ust. 1-3 , udzielają: Burmistrz Ćmielowa oraz kierownicy jednostek podległych Gminie - stosownie do ich kompetencji określonych niniejszą uchwałą, na zasadach określonych właściwymi przepisami. § 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVIII/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Marianna Gierczak

Id: KGEWL-AHTIE-XNNZG-XWLWN-FFUOF. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1636

  uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 marca 2011r. określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarczyn i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.4392

  uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2010r. zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łochów i jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.152

  uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Sochocin lub jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1361

  uchwała nr XXXV/213/10 Rady Gminy Sterdyń z dnia 7 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sterdyń i jej jednostkom podległym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/116/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/99/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Marcinowice, jak również jednostkom podległym.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.106.1122

  uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.106.1121

  uchwała nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.105.1120

  uchwała nr 7/II/11 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.105.1119

  uchwała nr VII/23/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łubnice

 • DZ. URZ. 2011.105.1118

  uchwała nr VII/22/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.