Logowanie

DZ. URZ. 2011.106.1127

Tytuł:

uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Koprzywnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 106 pozycja: 1127
Hasła:odpady

UCHWAŁA NR VI/34/11 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy  Koprzywnica Art. . Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania  odpadów komunalnych w wysokościach: 1) od jednego gospodarstwa za jeden pojemnik 110 l opróżniany raz w miesiącu - 10,29 zł + 8% VAT, tj. 11,11 zł( słownie: jedenaście złotych 11/100, 2) od jednego gospodarstwa za jeden pojemnik 120 l opróżniany raz w miesiącu 11,22 zł +8%VAT, tj.12,12 zł ( słownie: dwanaście złotych 12/100), 3) od pozostałych za wywóz 1m? odpadów komunalnych za jednokrotne opróżnienie - 65,00 zł + 8%VAT,tj.70,20zł ( słownie: siedemdziesiąt złotych 20/100), 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: 1) za 1m? ścieków  odbieranych od właścicieli nieruchomości- 16,00 zł +8%VAT, tj.17,28 zł ( słownie: siedemnaście złotych 28/100) § 2. Traci moc Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie  określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego. U Z A S A D N I E N I E Do uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy w sprawie określenia górnych stawek  opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica. Uchwała została opracowana zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz.2008  z późn. zm.). Koszty związane z wywozem odpadów zwiększyły się ponieważ wchodzą w życie nowe podwyższone stawki za zrzut 1 tony odpadów komunalnych na składowiskach.


ID: JMNEJ-FKJGE-MFGUP-QYVWQ-YAODY. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.92.1050

  uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica

 • DZ. URZ. 2011.61.706

  uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica.

 • DZ. URZ. 2010.84.661

  uchwała nr XXXIX/186/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.200

  uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Borowa z dnia 29 grudnia 2010r. ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i ustalenia górnych stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.208

  uchwała nr XXXX/288/2010 RM Przecław z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przecław

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.106.1126

  uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.106.1125

  uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie.

 • DZ. URZ. 2011.106.1124

  uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ćmielów

 • DZ. URZ. 2011.106.1123

  uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. 2011.106.1122

  uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.