Logowanie

DZ. URZ. 2011.106.1128

Tytuł:

uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Koprzywnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 106 pozycja: 1128
Hasła:inne

UCHWAŁA NR VI/35/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Art. . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) i art 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536)  Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach  inicjatywy lokalnej, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego. Uzasadnienie : Zgodnie z zapisem art. 19 c ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy gminy z jej mieszkańcami w celu wspólnej  realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy gminy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą złożyć wniosek o realizację inicjatywy lokalnej w zakresie zadań określonych wskazaną ustawą. Załącznik do Uchwały Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Zalacznik nr 1


ID: ROOUQ-XSTWH-ZKOSB-UNMNT-UTXQK. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.394

  uchwała nr XLVI/753/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 17/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2109

  uchwała nr IX/53/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 69/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.106.1127

  uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica

 • DZ. URZ. 2011.106.1126

  uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.106.1125

  uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie.

 • DZ. URZ. 2011.106.1124

  uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ćmielów

 • DZ. URZ. 2011.106.1123

  uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jej jednostkom podległym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.