Logowanie

DZ. URZ. 2011.106.1129

Tytuł:

uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania i wychowania Przedszkola ?Pod Sosnami? w Koprzywnicy poza podstawą programową wychowania przedszkolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Koprzywnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 106 pozycja: 1129
Hasła:oświata i wychowanie

UCHWAŁA NR VI/36/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania i wychowania Przedszkola ?Pod Sosnami?  w Koprzywnicy poza podstawą programową wychowania przedszkolnego Art. . Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591 z późn. zm./oraz art.14 ust.5, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r.  Nr 256. poz. 2572 z późn. zm./ Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje: § 1. Usługi świadczone przez Przedszkole ?Pod sosnami? w Koprzywnicy prowadzone przez Gminę  Koprzywnica, zwane dalej ?Przedszkolem? w zakresie realizacji 5 ? godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego są nieodpłatne. § 2. 1. Świadczeniami Przedszkola, które nie mieszczą się w zakresie podstawy programowej wychowania  przedszkolnego są zajęcia wychowawczo- dydaktyczne i i opiekuńcze realizowane przez Przedszkole w wymiarze  przekraczającym 5 godzin dziennie, a wykraczające poza zakres zajęć określonych w podstawie programowej  wychowania przedszkolnego. 2. W ramach świadczeń wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze obejmujące: 1) gry i zabawy  edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, 2) zabawy aktywizujące oraz badawczo ? rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 3) zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, twórcze  i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania, 4) gry i zabawy  ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 5) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, 6)  prowadzenie zajęć czytelniczo ? literackich. 3. Za świadczenia wykraczające poza zakres zajęć określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego ustala się opłatę miesięczną w wysokości 100zł.za jedno dziecko. 4. Opłata za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola wynosi 50% kwoty wnoszonej przez rodziców za  pierwsze dziecko za dany miesiąc kalendarzowy, a za każde następne nie pobiera się opłat. 5. Opłata jest płatna za dany miesiąc kalendarzowy do dnia 10-go każdego miesiąca. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.  § 4. Traci moc uchwała Nr XV/65/07 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie  ustalenia opłaty stałej na świadczenia Gminnego Przedszkola w Koprzywnicy.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego. U z a s a d n i e n i e Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r.  Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej  wychowania przedszkolnego, na realizację której zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23  maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, przeznacza się czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Wobec powyższego podjecie uchwały w/w zakresie jest konieczne i uzasadnione. 


ID: IIDTE-XKKZQ-PSQEK-STXOX-AIVCZ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.4409

  uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkola Gminy Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4705

  uchwała nr 51/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.99.3178

  uchwała nr 51/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia czasu realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniająceo podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.2448

  uchwała nr 18/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5419

  uchwała nr 135/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.106.1128

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. 2011.106.1127

  uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica

 • DZ. URZ. 2011.106.1126

  uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.106.1125

  uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie.

 • DZ. URZ. 2011.106.1124

  uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ćmielów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.