Logowanie

DZ. URZ. 2011.106.1132

Tytuł:

uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koprzywnica na dofinansowanie kosztów związanych pakowaniem, transportem i utylizacją zmagazynowanych odpadów zawierających azbest

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Koprzywnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 106 pozycja: 1132
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR VI/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koprzywnica na dofinansowanie kosztów  związanych pakowaniem, transportem i utylizacją zmagazynowanych odpadów zawierających azbest Art. . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) RADA MIEJSKA W KOPRZYWNICY uchwala co następuje: § 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koprzywnica na dofinansowanie kosztów  związanych z pakowaniem, transportem i utylizacją zmagazynowanych odpadów zawierających azbest, w formie  Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego. UZASADNIENIE Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska, której  wykorzystywanie, przemieszczanie oraz eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków  ostrożności. Obecnie wiadomo, iż może być szkodliwy dla zdrowia. Na mocy polskiego prawa azbest może być  wykorzystywany nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. Największym zagrożeniem dla usunięcia azbestu do zakładanego 2032 roku jest brak odpowiedniego wsparcia finansowego do podejmowania działań na rzecz bezpiecznego usuwania azbestu. Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, które zlikwidowały gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ich  dotychczasowe dochody włączono do budżetów odpowiednich jednostek samorządowych. Fundamentem tej reformy była uchwalona wcześniej ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z późn. zm.), w myśl której nie jest możliwe udzielanie dotacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych  ze środków budżetów jednostek samorządowych. Efektem wprowadzonych zmian była utrata możliwości otrzymywania przez osoby fizyczne i prawne dotacji na ekoinwestycje, w tym usuwanie azbestu. Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do zadań tych zalicza się  również przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (art. 400a ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy Prawo ochrony  środowiska). W dniu 29 października 2010 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2010 roku, Nr 229, poz. 1498), która przywróciła możliwość udzielania dotacji celowej ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.  W myśl znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska zasady udzielania dotacji określa rada gminy w drodze  uchwały. Wobec powyższego, w tym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.  Załącznik do Uchwały Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011 r. Strona 1 / 2 Zalacznik1.pdf


ID: ETLGJ-HPQRO-OKACA-NGCKG-DXUKM. Podpisany.

VI/45/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Zalacznik nr 1

ID: ETLGJ-HPQRO-OKACA-NGCKG-DXUKM. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.283.3249

  uchwała nr XI /91/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr.X/83/2011 z dnia 30 września 2011r.  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ćmielów na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1714

  uchwała nr VIII/55/2011 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przemyskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Przemyskiego.

 • DZ. URZ. 2012.1197

  uchwała nr XXI/181/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest, z posesji położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3774

  uchwała nr XV/108/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.3825

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.106.1131

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. 2011.106.1130

  uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. 2011.106.1129

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania i wychowania Przedszkola ?Pod Sosnami? w Koprzywnicy poza podstawą programową wychowania przedszkolnego

 • DZ. URZ. 2011.106.1128

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. 2011.106.1127

  uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.