Logowanie

DZ. URZ. 2011.106.1136

Tytuł:

uchwała nr II/12/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 106 pozycja: 1136
Hasła:jednostki organizacyjne J. S. T.

UCHWAŁA NR II/12/2011 RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ z dnia 23 lutego 2011 r. o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm. ) oraz art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Podejmuje się zamiar likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie wraz z oddziałem zerowym. § 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Ruda Maleniecka do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Id: NTEAX-ZUKXB-UUYWD-AGRZX-OTFGQ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Uzasadnienie do uchwały o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie. Potrzeba likwidacji szkoły w Lipie wynika z bardzo małej ilości dzieci i taka tendencja spadkowa utrzymuje się od kilku lat. W roku szkolnym 2010/2011 do klasy pierwszej uczęszcza 9 uczniów z czego 3 uczniów urodzonych w 2004r. Sytuacja ulega pogorszeniu, gdyż do oddziału zerowego liczącego 13 uczniów uczęszcza aż 11 dzieci urodzonych w 2005r. Z rejestru zameldowanych na pobyt stały wynika, że w roku 2005 liczba urodzeń wynosi 11 dzieci. W związku z powyższym do oddziału zerowego w roku szkolnym 2011/2012 te dzieci nie zostaną zapisane, gdyż podejmą naukę w klasie pierwszej. Wykaz dzieci sporządzony na podstawie rejestru zameldowanych na pobyt stały należących do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie na lata szkolne 2010/2011 ? 2014/2015

1998 Cis Hucisko Lipa Młotkowice Szkucin Razem 1 2 4 2 2 11 1999 3 0 5 3 3 14 2000 1 0 4 4 0 9 2001 1 1 4 6 1 13 2002 1 0 1 4 0 6 2003 2 1 1 4 2 10 2004 0 0 3 3 1 7 2005 0 0 4 6 1 11 2006 1 0 3 2 3 9 2007 0 1 1 8 2 12 2008 0 0 4 4 4 12 2009 0 2 5 3 1 11 2010 0 1 2 3 0 6

Liczba uczniów PSP w Lipie sporządzona na podstawie w/w wykazu zameldowanych.

2010/2011 "0" I II III IV V VI klasy I-VI Razem 7 10 6 13 9 14 11 63 70 2011/2012 11 7 10 6 13 9 14 59 70 2012/2013 9 11 7 10 6 13 9 56 65 2013/2014 12 9 11 7 10 6 13 56 68 2014/2015 12 12 9 11 7 10 6 55 67

W roku szkolnym 2010/2011 ilość uczniów przedstawia się następująco:

klasa ilość uczniów "0" 13 I 9 II 7 III 15 IV 9 V 13 VI 11

Łączna liczba uczniów PSP w Lipie wynosi 64. Do oddziału ?0? uczęszcza 13 uczniów (w tym 11 z roku 2005) W roku szkolnym 2011/2012 ilość uczniów przedstawiałaby się następująco:

klasa ilość uczniów "0" ? I 13 II 9 III 7 IV 15 V 9 VI 13

Łączna liczba uczniów PSP w Lipie wynosiłaby 66. Do oddziału ?0? nie wiemy czy zostaną zapisani uczniowie. Uczniom ze zlikwidowanej szkoły zapewnia się dowóz i możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej. Na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela 2 osobom mającym uprawnienia emerytalne przysługuje 6-cio miesięczne odszkodowanie i 3 miesięczna odprawa emerytalna. Pozostali nauczyciele w miarę możliwości i potrzeb zostaną zatrudnieni w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.

Id: NTEAX-ZUKXB-UUYWD-AGRZX-OTFGQ. Podpisany Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.153.1752

  uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I (11) 99 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.

 • DZ. URZ. 2011.153.1753

  uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.

 • DZ. URZ. 2009.28.429

  uchwała nr VI/57/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej

 • DZ. URZ. 2009.43.658

  uchwała nr VII/69/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej

 • DZ. URZ. 2009.43.659

  uchwała nr VII/70/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.106.1135

  uchwała nr II/10/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej

 • DZ. URZ. 2011.106.1134

  uchwała nr II/9/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ruda Maleniecka

 • DZ. URZ. 2011.106.1133

  uchwała nr II/8/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.106.1132

  uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koprzywnica na dofinansowanie kosztów związanych pakowaniem, transportem i utylizacją zmagazynowanych odpadów zawierających azbest

 • DZ. URZ. 2011.106.1131

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.