Logowanie

DZ. URZ. 2011.107.1140

Tytuł:

uchwała nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Powiatu w Pińczowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 107 pozycja: 1140
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR V/38/2011 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 222 ust. 1, art. 236 ust. 3 pkt 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala: § 1. Wprowadza się zmiany do uchwały nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok w następujący sposób: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Załącznik nr 3 ? Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Załącznik nr 5 ? Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Załącznik nr 5a ? Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Załącznik nr 5b ? Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały § 3 wraz z załącznikiem nr 6 ? Przychody i rozchody budżetu do uchwały nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 lutego 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie: 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.593.952,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 881.999 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.711.953,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 6.751.953,00 zł, Rozchody budżetu w wysokości 3.158.001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 3. W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały dokonuje się sprostowania w części § 4 pkt 1 uchwały nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 lutego 2011 roku w sposób następujący: - w miejsce kwoty 40.000 zł, wpisać kwotę 54.000,00 zł. § 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Id: AQDRM-QNYPL-FSIKB-TRJMZ-MNVDZ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011 r. Zalacznik1.xls Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2011 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011 r. Zalacznik2.xls Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2011 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011 r. Zalacznik3.xls Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011 r. Zalacznik4.xls Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,niepodlegających zwrotowi na 2011 rok Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011 r. Zalacznik5.xls Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011 r. Zalacznik6.xls

Id: AQDRM-QNYPL-FSIKB-TRJMZ-MNVDZ. Podpisany Strona 2

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011 r. Zalacznik7.xls Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Id: AQDRM-QNYPL-FSIKB-TRJMZ-MNVDZ. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.3978

  uchwała nr XXIV/173/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5339

  uchwała nr XXVII/214/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu

 • DZ. URZ. 2009.338.2508

  uchwała nr XX/23/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.34.1064

  uchwała nr XXI/160/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.3977

  uchwała nr XXIII/164/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.106.1139

  uchwała nr II/21/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/40/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2011.106.1138

  uchwała nr II/20/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/41/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2011.106.1137

  uchwała nr II/19/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2011.106.1136

  uchwała nr II/12/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie

 • DZ. URZ. 2011.106.1135

  uchwała nr II/10/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.