Logowanie

DZ. URZ. 2011.107.1143

Tytuł:

uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy w Strawczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 107 pozycja: 1143
Hasła:zagospodarowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po przedłożeniu przez Wójta Gminy Strawczyn projektu uchwały, Rada Gminy w Strawczynie uchwala, co następuje: § 1. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn oznaczenia uzupełnia się o "wewnętrzny teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych" zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1. 2. Załącznik graficzny Nr 1 stanowi integralną całość niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn. § 3. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: JAIRQ-WJYBF-MSHHA-UYXVF-CQDOF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r.

Id: JAIRQ-WJYBF-MSHHA-UYXVF-CQDOF. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: JAIRQ-WJYBF-MSHHA-UYXVF-CQDOF. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.223.2620

  uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2009.304.2294

  uchwała nr XXVII/187/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2009.104.1142

  uchwała nr XXII/154/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.304.2295

  uchwała nr XXVII/190/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

 • DZ. URZ. 2009.304.2293

  uchwała nr XXVII/186/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Strawczyn

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.107.1142

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2011.107.1141

  uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.107.1140

  uchwała nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.106.1139

  uchwała nr II/21/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/40/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2011.106.1138

  uchwała nr II/20/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/41/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.