Logowanie

DZ. URZ. 2011.107.1144

Tytuł:

uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy w Strawczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 107 pozycja: 1144
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR V/28/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt 1 i 2, 4, 5, 6, 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 119 148,00 zł § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 799,00 zł § 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów i wydatków w ramach działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 4. Zmienia się zapis § 3 Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 889 047,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie - 2 453 100,00 zł, 2) pożyczek w kwocie - 300 000,00 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 135 947,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 4 047 749,00 zł, rozchody w wysokości 1 158 702,00 zł,? zgodnie z załącznikiem nr 2. § 5. Zmienia się załączniki inwestycyjne Nr 3 i 4 do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w ten sposób, że otrzymują one brzmienie jak w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały. § 6. Zmienia się zapis § 2 Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: ?Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 12573195,00 zł, a) wydatki bieżące ? 1 554 533,00 zł b) wydatki majątkowe ? 11 018 662,00 zł? zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały. § 7. Zmienia się załącznik Nr 7 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.? do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały § 8. Zmienia się załącznik Nr 8 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.? do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały. § 9. Zmienia się załącznik Nr 12 ?Dotacje celowe w 2011 r.? do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały. § 10. Zmienia się zapis § 12 Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r w ten sposób, że dodaje się pkt 4 o treści: ?4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu?. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany Strona 1 z 19

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 2 z 19

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział 1 700 70005 2 § 3 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nazwa

Plan dochodów budżetowych Zwiększenie w złotych Zmniejszenie w złotych 6

Plan wydatków budżetowych Zwiększenie w złotych 7 4 060 4 060 4 060 Zmniejszenie w złotych 8

4

5 94 000 94 000 94 000 4 4 4

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4300 Zakup usług pozostałych 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 758 75801 75814 801 80101 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych

4 4

4 12 800 12 800 12 800 776 219 317 219 317 219 317 776 776 125 523 8 118 158 118 43 314 10 039 7 009 1 514 246 6 006 3 500 6 500 12 800 12 800 12 800

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 1 z 19

4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80104 Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 80110 Gimnazja 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2009 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 389 5 389 5 280 109 45 341 45 341 100 000 100 000 8 118 17 405 17 405

8 500 8 819 3 459 74 676 110 1 500 3 000 18 782 10 000 244 1 593 245 4 500 1 200 1 000 7 766 266 1 500 2 000 1 500 2 500 70 000 70 000 9 437 6 794 236 1 216 191 1 000 11 11

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

1

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 2 z 19

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4227 Zakup środków żywności 4229 Zakup środków żywności 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych Ogółem 100 169 219 317

1 1 1 6 6 35 497 4 609 290 18 4 263 656 187 728 170 929 1 2

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany


Strona 3 z 19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. w złotych Lp. 1. Kredyty 2. Pożyczki 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majątku jst 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 7. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) 8. Inne źródła (wolne środki) 9. Przelewy z rachunku lokat Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 1.1 w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 5. Lokaty 6. Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 992 § 992 § 992 § 963 § 991 § 994 § 982 § 995 1 158 702 Treść Przychody ogółem: § 952 § 952 § 903 § 951 § 941 do 944 § 957 § 931 § 955 § 994 1 158 702 135 947 300 000 Klasyfikacja § Kwota 2011 r. 4 047 749 3 611 802

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 1 z 19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku w złotych Planowane wydatki Łączne nakłady finansowe w tym źródła finansowania rok budżetowy 2011 dochody (7+8+10+11) własne jst 6 2 375 290 7 1 145 941 w tym: kredyty kredyty i pożyczki zaciągnięte na i pożyczki realizację zadania pod refundację wydatków 8 300 000 9 dotacje i środki pochodzące z innych źr.* 10 A. B. C. D. 929 349 Jednostka org. realizująca środki wymienione zadanie lub koordynująca program w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 12 Urząd Gminy

Lp. Dział Rozdz.

Nazwa przedsięwzięcia

1 1.

2 010

3

4

5

Budowa kanalizacji w msc.Chełmce wraz z przerzutem 01010 7 247 937 ścieków do Strawczynka wydatki bieżące wydatki majątkowe 7 247 937 45 624

2 375 290 23 385

1 145 941 23 385

300 000 A. B. C. D.

929 349 Urząd Gminy

2. 600

Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. 60016 Chełmce wydatki bieżące wydatki majątkowe

45 624 410 990 856 120 1 267 110 84 968 368 874

23 385 373 828 56 120 429 948 83 968 269 839

23 385 130 523 56 120 186 643 18 883 50 247

0 A. B. C. D. A. B. C. 0 A. B. C. A. B. C.

0 243 305 Urząd Gminy Urząd Gminy 243 305 65 085 219 592 Urząd Gminy Urząd Gminy

3. 630 4. 630

Modernizacja ścieżki-dojścia do kapliczki św.Rozalii 63003 na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego "Perzowa Góra" 63003 Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn wydatki bieżące wydatki majątkowe "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji 72095 Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 72095 "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" wydatki bieżące wydatki majątkowe

5. 720 6. 720

453 842 80 414

353 807 10 385

69 130 10 385 A. B. C.

284 677 Urząd Gminy

7. 754

Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na 75412 samochód strażcki dla OSP w Strawczynku wydatki bieżące wydatki majątkowe

80 414 153 044

10 385 82 359

10 385 A. B. C. 82 359 ZPO Promnik

8. 801

80195 Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 1 z 19

życie 9. 801 80195 Partnerski Projekt Comenius Regio wydatki bieżące wydatki majątkowe 10. 853 11. 853 12. 853 13. 853 14. 853 15. 853 16. 853 17. 853 18. 853 85395 Domowe Przedszkole 85395 Wesołe Przedszkolaki 85395 Przedszkole Równych Szans 85395 Małe Przedszkole - Wielkie Szanse 85395 Akademia Krasnali Strawczynka 85395 Akademia Spełniania Marzeń 85395 Oblęgorskie Skrzaty 85395 Domowe Przedszkole Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III 85395 w Gminie Strawczyn wydatki bieżące wydatki majątkowe 19. 851 85195 Program Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych wydatki bieżące wydatki majątkowe 20. 921 Budowa sceny oraz zagospodarowanie terenu przy 92109 świetlicy wiejskiej w Oblęgorze wydatki bieżące wydatki majątkowe 21. 921 Budowa Centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego 92195 w Strawczynku Etap I - Budowa boiska do piłki nożnej Etap II - Budowa krytej pływalni Etap III - Budowa trybun, boisk wielofunkcyjnych, kortu tenisowego oraz infrastruktury 22. 921 92195 Zagospodarowanie terenu przy źródle w msc. Oblęgór wydatki bieżące wydatki majątkowe Ogółem wydatki bieżące Ogółem wydatki majątkowe Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?) B.


Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła 28 869 315 3 897 701 38 008 481 41 906 182 7 859 617 1 574 533 11 074 432 12 648 965 1 954 247 20 000 3 411 731 3 431 731 1 928 100 1 928 100 1 628 100 1 500 000 155 334 1 500 000 1 655 334 2 777 270 1 399 199 4 234 601 5 633 800 x 44 239 28 627 085 4 646 230 18 856 928 5 123 927 242 230 235 730 90 814 144 916 Urząd Gminy 7 623 887 1 863 433 1 628 100 1 500 000 2 632 354 22 000 7 623 887 22 000 1 863 433 1 628 100 A. 1500 000 B. C. 2 632 354 Urząd Gminy 44 239 22 000 22 000 A. B. C. 61 704 61 704 20 000 20 000 433 347 330 542 297 703 203 372 446 703 504 583 462 252 616 299 215 358 3 510 159 27 369 143 382 78 143 59 847 150 138 149 466 219 752 312 289 188 458 1 328 844 0 20 000 20 000 0 Urząd Gminy A. B. C. 172 794 325 838 143 330 225 689 0 A. 3 635 B. C. A. 18 828 B. C. A. 9 456 B. C. A. 8 041 B. C. A. 11 553 B. C. A. 22 420 B. C. A. 10 504 B. C. A. 42 628 B. C. A. 28 269 B. C. 155 334 23 734 124 554 68 687 51 806 138 585 127 046 209 248 269 661 160 189 1 173 510 SP Korczyn SP Niedźwiedź SP Chełmce PP Promnik UG ZPO Oblęgorek ZPO Oblęgorek SP Korczyn UG A. B. C. 143 330 225 689 Urząd Gminy

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 2 z 19

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 3 z 19

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) 5 141 520 59 780 201 300 175 547 6 000 30 345 211 892 12 800 14 733 27 533 15 122 15 037 8 118 9 885 100 000 148 162 13 000 dochody kredyty dotacje i środki własne i pożycz kredyty i pożyczki zaciągnięte na pochodzące realizację zadania pod jst ki z innych źr.* refundację wydatków 6 141 520 59 780 201 300 175 547 6 000 30 345 211 892 12 800 14 733 27 533 15 122 15 037 8 118 9 885 100 000 148 162 13 000 A. B. C. D. Urząd Gminy A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. Urząd Gminy Urząd Gminy SP Korczyn Urząd Gminy Urząd Gminy A. B. C. D. A. B. C. D. Urząd Gminy Urząd Gminy A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 7 8 9 A. B. C. D. A. B. C. D. w tym: Jednostka org. realizująca środki wymienione zadanie lub koordynująca program w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 10 11 Urząd Gminy Urząd Gminy

1 1. 2.

2 010 010

3

4

Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanit. 01010 W msc.Korczyn,Akwizgran i opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanit.w msc.Małogoskie 01010 Wykonanie projektów budowlanych budowy wodociągu i kanalizacji w msc.Promnik i Niedźwiedź Ogółem dział 010

3. 4.

600 600

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi 60013 wojewódzkiej Nr 786 Częstochowa-Włoszczowa-Kielce 60016 Zakup przystanku w msc. Strawczynek 60095 Budowa parkingu w msc. Strawczyn, (ul. Ogrodowa) Ogółem dział 600 Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej obejmującej budynek OSP Promnik i OSP Strawczyn oraz przylegający plac wokół obiektów Ogółem dział 754

5. 600

6. 754 7 8. 9. 10 11 12 754 801 801 801 801 801

75412

75412 Zakup motopompy pożarniczej dla msc. Hucisko 80101 Zakup elementów na plac zabaw w msc. Ruda Strawczyńska 80101 Budowa placu zabaw na placu szkolnym w msc.Kuźniaki Wykonanie i montaż ścianki aluminiowej z dzwami dymoszczelnymi 80101 i zamkiem antypanicznym 80104 Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w msc.Promnik 80113 Zakup autobusów szkolnych Ogółem dział 801 Zakup kostki brukowej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

13

851

85121

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 1 z 19

Ogółem dział 851 14 900 90015 Dowieszenie lamp oświetleniowych na ulicy Gimnazjalnej w msc.Oblęgorek Ogółem dział 900 15 921 92195 Ogrodzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego za boiskiem szkolnym i częściowe ogrodzenie boiska szkolnego w msc. Niedźwiedź Ogółem dział 921 Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?)

13 000 1 500 1 500 13 405 13 405 616 792

13 000 1 500 1 500 13 405 13 405 616 792 x A. B. C. D. Urząd Gminy A. B. C. D. Urząd Gminy

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 2 z 19

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

Dział Rozdział

Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota 8 153 044 153 044

Wydatki w roku budżetowym 2011 9 82 359 82 359

1 1. Program: Priorytet: Działanie: Projekt:?Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie? 2.

2

3

4

5

6 Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t.

7

2010-2012

ZPO Promnik

801

80195

środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: 153 044 172 794 172 794 82 359 143 330 143 330

Program: ?Uczenie się przez całe życie? Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: '' Partnerski Projekt Comenius Regio? 2010-2012 Urząd Gminy 801 80195

Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

172 794 433 347 433 347 57 518 375 829 330 542 330 542 43 661

143 330 27 369 27 369 3 635 23 734 143 382 143 382 18 828

3.

Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Projekt: '' Domowe Przedszkole'' 2009-2011 SP Korczyn 853 85395

Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

4.

Program: POKL Priorytet:IX Działanie: 9.1 Projekt: ''Wesołe Przedszkolaki? 2009-2011 SP Niedźwiedź 853 85395

Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 1 z 19

środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5. Program: POKL Priorytet: IX Działanie:9.1 Projekt: ''Przedszkole Równych Szans 2009-2011 SP Chełmce 853 85395 Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 6. Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Projekt: ''Małe Przedszkole - Wielkie Szanse" 2009-2011 PP Promnik 853 85395 Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 7. Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Projekt: ''Akademia Krasnali Strawczynka" 2009-2011 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 8. Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Projekt: ''Akademia Spełniania Marzeń" 2009-2011 ZPO Oblęgorek 853 85395 Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 9. Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Projekt: ''Oblęgorskie Skrzaty'' 2010-2012 ZPO Oblęgorek 853 85395 Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 10. Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Projekt: '' Domowe Przedszkole'' 2011-2013 SP Korczyn 853 85395 Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

286 881 297 703 297 703 36 023 261 680 203 372 203 372 27 099 176 273 446 703 446 703 34 352 412 351 504 583 504 583 75 689 428 894 462 252 462 252 24 458 437 794 616 299 616 299 83 948 532 351

124 554 78 143 78 143 9 456 68 687 59 847 59 847 8 041 51 806 150 138 150 138 11 553 138 585 149 466 149 466 22 420 127 046 219 752 219 752 10 504 209 248 312 289 312 289 42 628 269 661

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 2 z 19

11

Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Projekt: '' Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Strawczyn'' 2011-2012 Urząd Gminy 853 85395

Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

215 358 215 358 32 304 183 054

188 458 188 458 28 269 160 189

12

Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 3.3 Projekt: Budowa kanalizacji w msc.Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka 2007-2011 Urząd Gminy 010

Wydatki majątkowe: 01010 środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

7 247 937 4 541 937

2 375 290 1 445 941

2 706 000

929 349

13

Program: PROW Priorytet: IV Działanie: 4.1 Projekt: Modernizacja ścieżki-dojścia do kapliczki św.Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego "Perzowa Góra" 2010-2011 Urząd Gminy 630 63003

Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

410 990 167 685

373 828 130 523

243 305

243 305

14

Program: PROW Priorytet: IV Działanie: 4.1 Projekt: Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn 2011-2013 Urząd Gminy 630 63003

Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

856 120 356 120 500 000

56 120 56 120

15

Program: RPO WŚ Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2010-2011 Urząd Gminy 720 72095

Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

84 968 19 883

83 968 18 883

65 085

65 085

16

Program: RPO WŚ Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2010-2012 Urząd Gminy 720 72095

Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

368 874 71 511 297 363

269 839 50 247 219 592

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 3 z 19

17

Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 313,322,323 Projekt: "Zagospodarowanie terenu przy źródle w Oblęgorze" 2010-2011 Urząd Gminy 921 92195

Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

242 230 97 314 144 916

235 730 90 814 144 916

18

Program: RPO WŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.3 Projekt: Budowa Centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku 2007-2011 Urząd Gminy 921 92195

Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

28 627 085 16 753 094 2 050 000 9 823 991

7 623 887 3 491 533 1 500 000 2 632 354

Ogółem wydatki Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

41 674 201 3 835 997 0 415 052 3 420 945 37 838 204 22 007 544 2 050 000 13 780 660

12 573 195 1 554 533 0 155 334 1 399 199 11 018 662 5 284 061 1 500 000 4 234 601

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 4 z 19

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. w złotych z tego: z tego: Dział Rozdział § Dotacje ogółem Wydatki na 2011 r. Wydatki jednostek budżetowych Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 62 663 953 127 840 7 497 198 953 29 313 3 692 607 643 28 670 3 692 607 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 Dotacje Świadczenia Wydatki na programy na na rzecz finansowane z udziałem zadania osób środków, o których mowa w art. bieżące fizycznych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 10 11 12 inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 Wydatki majątkowe z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14 zakup wniesienie i objęcie wkładów do akcji spółek prawa i udziałó handlowego w 15 16

1 750 751 852 852

2 75011 75101 85212 85213 Ogółem

3

4

5 62 663 1 596 3 849 117 7 497 3 920 873

6 62 663 1 596 3 849 117 7 497 3 920 873

2010 62 663 2010 1 596 2010 3 849 117 2010 7 497 3 920 873

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 1 z 19

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. w złotych z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Nazwa zadania

Dział Rozdział

Dochody § ogółem

Wydatki ogółem

w tym: Wydatki na wydatki na programy Wydatki Wydatki zakup wniesienie programy Dotacje Świadczenia finansowane Wydatki Wydatki na z tytułu inwestycje finansowane i objęcie wkadów do wydatki na na rzecz z udziałem bieżące wynagrodzenia związane obsługę poręczeń majątkowe i zakupy akcji spółek z udziałem środków, zadania osób inwestycyjne środków i udziałó prawa i skadki od z realizacją bieżące fizycznych o których mowa długu i gwaranc (odsetki) ji w handlowego o których nich naliczane statutowych w art. 5 ust. zadań mowa 1 pkt 2 i 3 w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 3.1.Wykonanie projektu budowlanowykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 786 CzęstochowaWłoszczowa-Kielce 3.2. Przebudowa dróg powiatowych Nr 0487T Piotrowiec-OblęgorekChełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek1 017 952 17 405 0 0 17 405 0 0 0 0 1 000 547 1 000 547

600

60013

175 547

175 547

175 547

600

60014

825 000

825 000

825 000

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 1 z 19

Porzecze-ETAP I 3.3.Prowadzenie oddziału przedszkolnego w SP 801 w Wólce Kłuckiej Ogółem 80103 17 405 1 017 952 17 405 17 405 0 0 17 405 17 405 0 0 0 0 1 000 547 1 000 547

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 2 z 19

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r.

Dotacje celowe w 2011 r. w złotych Lp. Dział Rozdział 1 2 3 Nazwa zadania 4 Przebudowa dróg powiatowych Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek-Porzecze-ETAP I Realizacja zadań bieżących zwiazanych z prowadzeniem oddziału przedszkolnego w SP w Wólce Kłuckiej Zakup zwyżki Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Promniku Ogółem Jednostka otrzymująca dotację 5 Kwota dotacji 6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 2 3 4 600 801 900 921 60014 80103 90017 92109 Starostwo Powiatowe w Kielcach Gmina Mniów Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 825 000 17 405 65 000

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 362 078 1 269 483

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: DVXBM-ISFWE-NWCVI-TPLED-RQUQX. Podpisany

Strona 1 z 19
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.103.1131

  uchwała nr XXII/155/08 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.68.907

  zestawienie Wójta Gminy Strawczyn danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2009.103.1133

  uchwała nr XXII/161/08 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzaju wyróżnień i wysokości nagród sportowych oraz zasad i trybu ich przyznawania w gminie Strawczyn

 • DZ. URZ. 2009.103.1132

  uchwała nr XXII/156/08 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008

 • DZ. URZ. 2009.391.2854

  uchwała nr XXVIII/191/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.107.1143

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2011.107.1142

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2011.107.1141

  uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.107.1140

  uchwała nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.106.1139

  uchwała nr II/21/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/40/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.