Logowanie

DZ. URZ. 2011.107.1146

Tytuł:

uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy w Strawczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 107 pozycja: 1146
Hasła:inne

UCHWAŁA NR V/33/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127 poz.857 z późn. zm.) Rada Gminy w Strawczynie uchwala co następuje: § 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe Gminy Strawczyn dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym oraz określa się zasady, tryb ich przyznawania i pozbawiania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się rodzaje wyróżnień i wysokość nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie wojewódzkim, międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz zasady i tryb ich przyznawania, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/161/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,nagród i wyróżnień. § 3. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia określa Rada Gminy w Strawczynie w uchwale budżetowej. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r. Regulamin przyznawania stypendiów sportowych § 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość stypendiów sportowych dla zawodników osiągających znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, finansowanych z budżetu Gminy Strawczyn. 2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe, zamieszkałych na terenie Gminy Strawczyn lub zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej, działających na terenie Gminy Strawczyn.Preferowane będą wnioski do stypendystów zamieszkałych na terenie Gminy Strawczyn, zawodników nie pobierających stypendiów z innych źródeł oraz zawodników uprawiających dyscypliny olimpijskie. 3. Stypendia mogą być wypłacane zawodnikom, którzy uprawiają daną dyscyplinę sportu na podstawie dokumentu stwierdzającego przynależność do danego klubu sportowego. § 2. 1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budżecie Urzędu Gminy Strawczyn .Wysokość środków uzależniona jest od możliwości budżetowych gminy. 2. Przyznawanie i pozbawianie stypendium sportowego należy do kompetencji Wójta Gminy Strawczyn. Na wniosek osób do tego upoważnionych. 3. Wójt Gminy Strawczyn współpracuje z Gminną Radą Sportu w Strawczynie, która opiniuje wnioski stypendialne i proponuje Wójtowi wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników. 4. Wójt Gminy Strawczyn może też przyznać stypendium z własnej inicjatywy. § 3. 1. Stypendium sportowe może otrzymywać zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki: a) reprezentuje i osiąga wyniki sportowe w stowarzyszeniu działającym na terenie Gminy Strawczyn, b) jest medalistą co najmniej Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej, a w przypadku gier zespołowych i lekkoatletyki reprezentuje Gminę Strawczyn w rozgrywkach co najmniej na szczeblu wojewódzkim, c) uczestniczy w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej młodzików, kadetów, juniorów, seniorów (o ile takie są prowadzone). Wymóg udziału w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub centralnej nie dotyczy gier zespołowych lekkoatletyki i pływania, d) cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzega obowiązujące przepisy sportowe w danej dyscyplinie sportu. 2. Wójt Gminy Strawczyn określając wysokość stypendium bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika, popularność dyscypliny oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu. § 4. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strawczynie oraz w prasie lokalnej. § 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy kierować do Wójta Gminy Strawczyn. 2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą składać: a) stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej z terenu Gminy Strawczyn, b) jednostki organizacyjne gminy. 3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. § 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje i załączniki: a) dane wnioskodawcy, b) dane osobowe stypendysty,

Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany Strona 1

c) źródło, kwoty i okres pobierania innych stypendiów, d) oświadczenie klubu sportowego o przynależności tego zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego, e) zobowiązanie zawodnika do informowania Wójta o okoliczności skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego, f) w przypadku pobierania nauki, aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt, g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się w Urzędzie Gminy w terminie do dnia: 15 października, roku poprzedzającego rok przyznawania stypendium. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. 3. Wzór wniosku wraz z oświadczeniami stanowi załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych § 7. 1. Wysokość miesięcznego stypendium nie może przekroczyć minimalnego miesięcznego wynagrodzenia(brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przyznawanie stypendium z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego i wypłacane jest przez 8 miesięcy w miesięcznych ratach z zastrzeżeniem, że w roku 2011 wypłata stypendium nastąpi po wejściu w życie uchwały ze spłatą od miesiąca stycznia. 3. Wysokość stypendium jest uzależniona od osiągnięć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich.


4. Łączna kwota pobierania miesięcznie stypendiów nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznawania stypendium. § 8. 1. Wójt Gminy Strawczyn może pozbawić stypendium sportowego w przypadku, gdy zawodnik: a) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego przyjętego przez dany klub, b) utracił status sportowca amatora, c) odmówił udziału, bez uzasadnionej przyczyny, w zawodach objętych programem szkolenia, d) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia, e) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu. 2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu zaprzestania uprawiania sportu. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia, pozbawia się go stypendium. 3. Utrata praw do pobierania stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust.1. 4. O pozbawieniu stypendium Wójt Gminy Strawczyn powiadamia zawodnika oraz jego macierzysty klub. § 9. 1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Strawczynie. 2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobranego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty doręczenia pisemnego żądania Wójta Gminy Strawczyn. 3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym zgodnie z ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.

Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 regulaminu przyznawania stypendiów sportowych

Strawczyn, dnia............................................. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego przez Wójta Gminy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym ......................................................................................................................................................... (nazwa wnioskodawcy) wnioskuję o przyznanie stypendium sportowego przez Wójta Gminy Strawczyn za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Proponuję stypendium w wysokości.........................................miesięcznie. ........................................................................................................................................................... (imię i nazwisko) ............................................................................................................................................................. (imiona rodziców) urodzonemu/urodzonej........................................................................................................................ (PESEL) .................................................. (NIP) ....................................................... zamieszkałemu/łej w .......................................................................................................................... (adres) uczącego/cej się w/pracującego/cej w ................................................................................................ reprezentującego/cej ........................................................................................................................... (nazwa klubu sportowego) pobierającego/cej stypendia z innych źródeł: 1) ............................................................................. w kwocie miesięcznej......................................... 2) .............................................................................. w kwocie miesięcznej....................................... 3) .............................................................................. w kwocie miesięcznej....................................... Razem................................................ Udokumentowane osiągnięcia sportowe zawodnika.......................roku ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .......................................................... (podpis i pieczęć wnioskodawcy) Do wniosku należy załączyć: 1) oświadczenie klubu sportowego o przynależności tego zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę klubu. 2) Oświadczenie zawodnika o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.


Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany Strona 1

3) Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę. 4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Opinia Gminnej Rady Sportu: ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych

....................................................... Strawczyn,dnia................................................... Oświadczenie W imieniu Zarządu............................................................................................................................. Oświadczam ,że.................................................................................................................................. (imię i nazwisko zawodnika/czki) jest czynnym/ą zawodnikiem/czką naszego klubu. ............................................................. (podpis prezesa klubu)

Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych

Strawczyn,dnia................................................... ............................................................................... (imię i nazwisko zawodnika/czki) ................................................................................ (adres) ................................................................................. (nazwa klubu) Oświadczenie Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926; ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. ........................................... (podpis)

Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych

Strawczyn,dnia................................................... ............................................................................... (imię i nazwisko zawodnika/czki) ................................................................................ (adres) ................................................................................. (nazwa klubu) Oświadczenie Ja niżej podpisany/na zobowiązuje się do poinformowania Wójta Gminy Strawczyn o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium. .................................................................. (podpis)

Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r. Regulamin w sprawie przyznawania, trybu i zasad oraz rodzajów i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników § 1. 1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w osiąganiu tych wyników mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody Wójta Gminy Strawczyn ze środków budżetu Gminy Strawczyn, zwane dalej ,,Wyróżnieniem i Nagrodami?. 2. Wyróżnienia i Nagrody przyznaje się w szczególności za zajęcie od pierwszego do dziesiątego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Europy, Pucharze Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Wojewódzkich lub Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz innych zawodach sportowych na szczeblu, co najmniej wojewódzkim. 3. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznane za udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy bez względu na zajęte miejsce.

4. Preferowane będą wnioski dotyczące osiągnięć w dyscyplinach olimpijskich. 5. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się dwa razy w roku. § 2. 1. Wyróżnienia i Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy. 2. Wyróżnienia mogą mieć formę pucharów, statuetek i dyplomów. 3. Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową do wysokości nie przekraczającej 120% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale roku,w którym są przyznawane. 4. Formę oraz wysokość Wyróżnień i Nagród ustala Wójt Gminy Strawczyn w zależności od ilości złożonych wniosków oraz wielkości środków ujętych w uchwale budżetowej gminy. § 3. 1. Wyróżnienia i Nagrody przyznaje Wójt Gminy Strawczyn z własnej inicjatywy lub na wniosek: 1) jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i oświaty, 2) związków sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej. 2. Wyróżnienia i Nagrody przyznaje Wójt Gminy Strawczyn spośród kandydatów, których wnioski o przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody zostały pozytywnie zaopiniowane przez Referat Oświaty Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych oraz Gminną Radę Sportu w Strawczynie. § 4. 1. Wniosek o przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody powinien zawierać: 1) nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, 2) imię i nazwisko kandydata do Wyróżnienia lub Nagrody, adres zamieszkania,data urodzenia, pesel/NIP, 3) uzasadnienie zawierające wskazanie wysokich osiągnięć sportowych,za które Wyróżnienie lub Nagroda ma być przyznana lub wskazanie wysokich osiągnięć zawodnika oraz zasług trenera lub działacza sportowego w ich osiągnięciu, 4) informacje o dotychczas otrzymanych Wyróżnieniach i Nagrodach przez kandydata, 5) miejscowość i datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy. 2. Do wniosku powinny być dołączone załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do Wyróżnienia i Nagrody.

Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany

Strona 1

3. Wzór wniosku o przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody dla zawodnika wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie przyznawania,trybu i zasad oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników,którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników. 4. Wzór wniosku o przyznaniu Wyróżnienia i Nagrody dla trenera lub działacza wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu w sprawie przyznawania,trybu i zasad oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników,którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym , krajowym,lub wojewódzkim trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników. § 5. 1. Wnioski w sprawie przyznania Wyróżnień i Nagród składa się dwa razy każdego roku. 2. Rozpatrzenie wniosków oraz przyznanie Wyróżnień i Nagród nastąpi do dnia 30 listopada roku w którym złożono wniosek. § 6. 1. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 1) złożenia po terminie, 2) pisemnego cofnięcia przez wnioskodawcę, 3) pisemnej rezygnacji kandydata, 4) braków formalnych.

Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do regulaminu w sprawie przyznawania, trybu i zasad oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie wojewódzkim, międzynarodowym lub krajowym trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników

............................................................................... (miejscowość,data) Wniosek o przyznanie Wyróżnienia/Nagrody dla zawodnika,który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. ........................................................................................................................................................................... (nazwa wnioskodawcy, adres) Wnioskuje o przyznanie Wyróżnienia/Nagrody dla: n/w w wysokości........................................... ............................................................................................................................................................................ (imię i nazwisko kandydata do Wyróżnienia/Nagrody,adres) ............................................................................................................................................................................. (data urodzenia,pesel,NIP) Uzasadnienie: (zawierające wskazanie osiągnięć sportowych,za które Wyróżnienie lub Nagroda ma być przyznana) ..............................

............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. Dotychczas otrzymane Wyróżnienia i Nagrody przez kandydata (rodzaj Wyróżnienia lub Nagrody i rok przyznania): 1) ................................................................................................................................................... 2) .................................................................................................................................................... 3) .................................................................................................................................................... .................................................. (podpis wnioskodawcy) Załączniki: (dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata do Wyróżnień lub Nagrody) 1) ................................................................. 2) .................................................................. 3) ...................................................................

Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany Strona 1

Opinia referatu Oświaty Spraw obywatelskich i Organizacyjnych oraz Gminnej Rady Sportu w Strawczynie: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .............................................. ............................................... (miejscowość i data) (podpis) Decyzja Wójta Gminy Strawczyn: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .................................................... .............................................. (miejscowość,data) ( podpis)

Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do regulaminu w sprawie przyznawania, trybu i zasad oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników,którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie wojewódzkim, międzynarodowym lub krajowym trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników Strawczyn, dnia..................................................... .................................................................................... (imię i nazwisko zawodnika) ..................................................................................... (adres) ..................................................................................... (nazwa klubu) Oświadczenie Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. ...................................................................... (podpis)

Id: RUYOR-KUOZG-WXOXD-JKGSO-BEJHQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3090

  uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2847

  uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Lipno z dnia 16 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.92.1699

  uchwała nr 71/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. 2011.151.3155

  uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 września 2011r. o zmianie uchwały nr I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określeniaszczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Wójta Gminy Kurów za osiągnięte wyniki sportowe, oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.107.1145

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2011.107.1144

  uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.107.1143

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2011.107.1142

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2011.107.1141

  uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.