Logowanie

DZ. URZ. 2011.107.1147

Tytuł:

uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy w Strawczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 107 pozycja: 1147
Hasła:nazwy ulic

UCHWAŁA NR V/36/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r. ? Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Gminy w Strawczynie u c h w a l a , co następuje: § 1. Załączniki: tekstowy Nr 1 i graficzny Nr 2 do uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn otrzymują brzmienie, jak załączniki: tekstowy Nr 1 i graficzny Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: PFTHU-KARHF-LOLUR-UIIMH-OQNMN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r. Załącznik tekstowy

Lp. Drogi 1 Droga lokalna

Przebieg

2

3 4

5

6 7 8 9

10

11

12 13

Od drogi gminnej Studzianki ? Huta Oblegorska Górna (działka nr ewid. 361) w kierunku północnym a dalej zachodnim w ciągu drogi działkinr ewid. 314 Droga Od drogi powiatowej nr 0488T w kierunku zachodnim w ciągu drogi Wiosenna gminna gminnej (działka nr ewid. 494) Oblęgór ? Huta Oblęgorska Dolna i Huta Oblęgorska Dolna - Niedźwiedź Podlaski na terenie sołectwa Oblęgór Droga Od przysiółka Studzianki w kierunku zachodnim w ciągu drogi Górna gminna gminnej działki nr ewid. 361 Huta Droga W ciągu drogi gminnej działki nr ewid. 422 w kierunku północnym, Sieniawska gminna/ a później drogi lokalnej działki nr ewid. 339 droga lokalna Droga Od drogi Oblęgór ? Huta Oblęgorska Dolna poprzez przysiółek Studzianki gminna Studzianki oraz przysiółek Sieniów do lasu w ciągu drogi działki nr ewid. 284 Droga Od drogi powiatowej nr 0487T w kierunku północnym w ciągu drogi Widoma powiatowa powiatowej nr 0488T na terenie sołectwa Oblęgór Droga Od drogi powiatowej 0488T w kierunku wschodnim do granicy Zagórna gminna Sołectwa Oblęgór w ciągu drogi działki nr ewid. 310 Droga Od drogi powiatowej nr 0487T w kierunku północnym w ciągu drogi Kalinowa gminna działki nr ewid. 579 do granic sołectwa Oblęgór Droga Od drogi powiatowej nr 0487T w kierunku północnym przez Zbrza gminna przysiółek Zbrza do drogi powiatowej nr 0488T w ciągu drogi działki nr ewid. 527 Droga Od drogi powiatowej 0487T w kierunku północnym w ciągu drogi Krótka lokalna działki nr ewid. 634, do drogi gminnej Oblęgór ? Huta Oblęgorska Dolna Droga Od drogi powiatowej nr 0487T w kierunku północnym, a dalej Skałka lokalna zachodnim do drogi powiatowej nr 0488T w ciągu drogi działki nr ewid. 611 Droga W ciągu drogi powiatowej nr 0487T na terenie sołectwa Oblęgór Kielecka powiatowa Droga Od drogi powiatowej nr 0488T w kierunku zachodnim do drogi Rolna lokalna gminnej ul. Miła, wciągu drogi działki nr ewid. 678

Strona 1

Nazwa ulicy Boczna

Id: PFTHU-KARHF-LOLUR-UIIMH-OQNMN. Podpisany

14 15 16 17 18 19 20 21

Droga powiatowa Droga lokalna Droga gminna Droga lokalna Droga gminna Droga lokalna Droga lokalna Droga lokalna

Od drogi powiatowej nr 0487T w kierunku południowym w ciągu drogi powiatowej nr 0488T na terenie sołectwa Oblęgór Od drogi powiatowej nr 0487T w kierunku południowym w ciągu drogi działki nr ewid. 737 do drogi lokalnej działki nr ewid. 738 Od drogi powiatowej nr 0488T w kierunku zachodnim do drogi gminnej ul. Miła, wciągu drogi działki nr ewid. 679 Od drogi powiatowej nr 0488T w kierunku wschodnim, w ciągu drogi działki nr ewid. 738 Od drogi powiatowej nr 0487T w kierunku południowym, wciągu drogi dz. nr ewid. 860/1 Od drogi powiatowej nr 0488T w kierunku wschodnim, w ciągu działki nr ewid. 744/4 Od drogi powiatowej nr 0488T w kierunku zachodnim w ciągu drogi działki nr ewid. 231 Od drogi powiatowej nr 0487T w kierunku północnym w ciągu działki nr ewid. 593, 588/1 do drogi działka nr ewid. 611

Pogodna Łąkowa Spacerowa Polna Wspólna Stawowa Leśna Źródłowa

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: PFTHU-KARHF-LOLUR-UIIMH-OQNMN. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r.

Id: PFTHU-KARHF-LOLUR-UIIMH-OQNMN. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb

Id: PFTHU-KARHF-LOLUR-UIIMH-OQNMN. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.223.2620

  uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2009.304.2294

  uchwała nr XXVII/187/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2009.304.2295

  uchwała nr XXVII/190/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

 • DZ. URZ. 2009.304.2293

  uchwała nr XXVII/186/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Strawczyn

 • DZ. URZ. 2009.6.55

  uchwała nr XIX/144/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.107.1146

  uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. 2011.107.1145

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2011.107.1144

  uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.107.1143

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2011.107.1142

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.