Logowanie

DZ. URZ. 2011.107.1150

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.1.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2011r. stwierdzajace nieważność uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W części, która dotyczy: - terenu wyznaczonego na rysunku zmiany planu miejscowego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem ZLz. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie: |braku w legendzie rysunku zmiany planu miejscowego oznaczenia i opisu cienkiej, przerywanej, niebieskiej linii, która znajduje się na tym rysunku. III. Wada określona w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z najbliższych sesji.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Wojewoda Świętokrzyski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 107 pozycja: 1150
Hasła:Rozstrzygnięcia nadzorcze

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.III.4130.1.2011 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W części, która dotyczy: - terenu wyznaczonego na rysunku zmiany planu miejscowego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem ZLz. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa , w zakresie: braku w legendzie rysunku zmiany planu miejscowego oznaczenia i opisu cienkiej, przerywanej, niebieskiej linii, która znajduje się na tym rysunku. III. Wada określona w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z najbliższych sesji. Uzasadnienie Na sesji w dniu 28 grudnia 2010r. Rada Gminy w Strawczynie podjęła uchwałę Nr III/6/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn. W dniu 14 stycznia 2011r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał Gminę do złożenia wyjaśnień i ustosunkowanie się do przedłożonych do uchwały zarzutów. Pismem z dnia 20 stycznia 2011r., znak: BRG.0065.7.2011 Przewodniczący Rady Gminy w Strawczynie złożył wyjaśnienia odnoszące się do stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowości. Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz istotne naruszenie trybu jego sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Oceniając przedmiotową uchwałę tut. organ związany był przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zgodnie z którym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany), w stosunku do którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem oraz złożonych wyjaśnień, organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa dotyczącym zasad sporządzania planu miejscowego. W przypadku naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego (lub jego zmiany) ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Tak więc każde naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego powinno skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały. I. W zakresie naruszenia zasad sporządzania zmiany planu miejscowego: Stwierdza się nieważność części planu miejscowego, która dotyczy: - terenu wyznaczonego na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem ZLz, ponieważ: uchwała narusza art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) poprzez brak ustaleń dotyczących przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZLz. Art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi, że w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.


Id: PZXAT-GCAKA-OWBAF-UVYIV-AATFQ. Podpisany Strona 1

§ 4 pkt 1 rozporządzenia stanowi, że w projekcie tekstu planu miejscowego ustala się przeznaczenie poszczególnych terenów lub zasady ich zagospodarowania, a także symbol literowy i numer wyróżniający go spośród innych terenów. Na rysunku zmiany planu miejscowego, będącego załącznikiem Nr 1 do opiniowanej uchwały, wyznaczono liniami rozgraniczającymi teren o symbolu ZLz (opisany w legendzie rysunku zmiany planu jako tereny zalesień). Natomiast w tekście uchwały w ogóle nie odniesiono się do terenu o takim symbolu. II. W zakresie nieistotnego naruszenia prawa: Braku w legendzie rysunku zmiany planu oznaczenia i opisu cienkiej, przerywanej, niebieskiej linii, która znajduje się na tym rysunku (najprawdopodobniej jest to strefa wewnętrzna ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych). Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego. Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w takiej części, która pozwala na zafunkcjonowanie uchwały w obrocie prawnym w pozostałym zakresie. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba

Id: PZXAT-GCAKA-OWBAF-UVYIV-AATFQ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.205.2400

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.42.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011r. stwierdzające nieważność: I. Uchwały Nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno ?Górno Parcele", w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 2.P.3 (teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały określonych w pkt II uzasadnienia. III. Wada określona w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z najbliższych sesji

 • DZ. URZ. 2011.316.3863

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.68.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2011r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr XI/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej i 6 Września ? na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 ? Południe

 • DZ. URZ. 2011.445.4250

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-2-8-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2011r. w sprawie wskazania na nieistotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Zawoja Nr VIII/46/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica, w zakresie : braku na rysunku zmiany planu miejscowego linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, do których odnoszą się ustalenia tekstowe zmiany planu

 • DZ. URZ. 2012.2325

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.44.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXII/153/2012 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 czerwca 2012r.w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów

 • DZ. URZ. 2009.472.3430

  rozstrzygięcie nadzorcze nr Znak:IG.III.7041/2-20/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/278/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Regionalny Port Lotniczy Kielce - część wschod-nia? na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: I. 1. Części rysunków planu miejscowego, załącznik Nr 1 do uchwały (część Nr 1 i część Nr 2), dotyczących terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 008KDX i 018KDdl. 2. § 6 pkt 2 lit. ?b? uchwały w zakresie słów: ?dojazdowych publicznych?. 3. § 17 pkt 3 uchwały - w całości. 4. § 11 pkt 15 lit. ?b? uchwały w zakresie słów: ?i obowiązywać będą bez potrzeby dokonywania zmian w niniejszym planie oraz nowego planu?. II. Niezależnie od powyższego wskazuje się nieistotne naruszenie prawa zapisów przedmiotowej uchwa-ły w zakresie określonym w pkt II uzasadnienia.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.107.1149

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.107.1148

  uchwała nr 44/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.107.1147

  uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn

 • DZ. URZ. 2011.107.1146

  uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. 2011.107.1145

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.