Logowanie

DZ. URZ. 2011.108.2210

Tytuł:

uchwała nr VIII/ 56 /2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn, zasad udzielenia dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-02
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 108 pozycja: 2210
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR VIII/ 56 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy  Miejskiej Kwidzyn, zasad udzielenia dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce  Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do  3 lat (jt. Dz. U. 2011 r. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska uchwala, co następuje:  § 1. 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 200 zł.  2. Uchwala  się  zasady  udzielenia  dotacji  dla  podmiotów  prowadzących  żłobki  lub  kluby  dziecięce  na  terenie  Gminy Miejskiej Kwidzyn w załączniku do niniejszej Uchwały.  § 2. Traci  moc  uchwała  nr  XVI/140/03  Rady  Miejskiej  w Kwidzynie  z dnia  18  grudnia  2003  r.  w sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i rozliczania  dotacji  z budżetu  Gminy  Miejskiej  Kwidzyn  dla  placówek  opiekuńczo  ­  wychowawczych prowadzących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego.    Przewodniczący Rady Miejskiej  Kazimierz Gorlewicz 


Id: ED7231ED­FD65­43BD­89A2­EC2CFF54AAE6. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VIII/ 56 /2011  Rady Miejskiej w Kwidzynie  z dnia 30 czerwca 2011 r. 

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kwidzyn  ozdział 1.  § 1. O przyznanie dotacji celowej na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym może ubiegać się  podmiot  spełniający  warunki  określone  w ustawie  z dnia  4 lutego  2011  r.  o opiece  nad  dziećmi  w wieku  do  3 lat  (Dz.U.11.45.235) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie  wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U.11.69.367).  § 2. 1. Wysokość dotacji celowej na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym ustala Rada Miejska  w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.  2. Wysokość  dotacji  zwiększa  się  o 20% w przypadku  dzieci  posiadających  orzeczenie  o niepełnosprawności,  wydane na podstawie odrębnych przepisów.  3. Do  czasu  podjęcia  uchwały  budżetowej,  o której  mowa  w ust.  1 Burmistrz  Miasta  przekazuje  podmiotowi  dotację zaliczkowo na podstawie projektu budżetu.  4. Dotację przyznaje się na rok budżetowy.  5. Udzielenie  dotacji  następuje  na  podstawie  umowy  zawartej  między  Miastem  i podmiotem  według  wzoru  określonego w zarządzeniu Burmistrza Miasta.  6. Dotację udziela się począwszy od 1 stycznia 2012 r.  § 3. 1. Dotację  udziela  się  na  wniosek  podmiotu,  o którym  mowa  w §1  złożony  w Urzędzie  Miejskim  w Kwidzynie  do  dnia  30  września  roku  poprzedzającego  rok  udzielenia  dotacji,  według  wzoru  określonego  w zarządzeniu Burmistrza Miasta.  2. Wniosek o dotację z budżetu Miasta powinien zawierać:  1) imienny  wykaz  dzieci  na  dzień  30  września,  które  spełniają  warunki  określone  w art.  2 ust.3  i 4  oraz  w art.  7 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat,  2) oryginały umów zawartych z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka na świadczenie usług.  3. Wysokość  miesięcznej  dotacji  dla  podmiotu  jest  iloczynem  wartości  określonej  w §  2 ust  1 i  2 oraz  ilości  dzieci w placówce według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego przekazanie dotacji.  § 4. 1. Dotacja  przekazywana  jest  podmiotowi  w dwunastu  miesięcznych  transzach  w terminie  do  10  dnia  każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.  2. Podstawą  do  przekazania  dotacji  jest  wniosek  podmiotu  o wypłatę  miesięcznej  transzy  dotacji  wraz  z listą  obecności dzieci podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.  3. Dotacja będzie pomniejszana o 1/20 za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce.  Rozdział 2. Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat  § 5. 1. Rodzice / opiekunowie prawni mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za pobyt  dziecka w placówce, składając wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.  2. Rodzice  /  opiekunowie  prawni  dzieci,  których  dochód  nie  przekracza  wartości  kryterium  dochodowego  określonego w ustawie o pomocy społecznej, są zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w placówce.  3. Rodzice  /  opiekunowie  prawni  dzieci,  których  dochód  przekracza  kryterium,  którym  mowa  w ust.2,  mogą  zostać zwolnieni z opłat o wartości odpowiedniej do wysokości osiąganych dochodów według zasad określonych  w poniższej tabeli. 

Id: ED7231ED­FD65­43BD­89A2­EC2CFF54AAE6. Podpisany Strona 1

 

Procentowe kryterium dochodowe  101 ? 150  151 ? 200  Wysokość dotacji na dziecko w wieku do 3 lat*  Osoba samotnie wychowująca dziecko  Osoba w pełnej rodzinie  85%  70%  65%  50% 

­ * wyrażona w procentach od kwoty, o której mowa w §2  4. Obsługę organizacyjno ? techniczną dotyczącą zwolnienia rodziców / opiekunów prawnych z opłat za pobyt  dziecka w placówce zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie.  5. Opłaty za pobyt dziecka w placówce są przekazywane bezpośrednio na konto żłobka lub klubu dziecięcego.  Rozdział 3. Rozliczenie dotacji  § 6. 1. Do  30  stycznia  następnego  roku  kalendarzowego,  podmiot  zobowiązany  jest  do  rozliczenia  wykorzystania  dotacji  udzielonej  przez  Gminę  Miejską  Kwidzyn  za  miniony  rok,  zgodnie  z wzorem  określonym  w zarządzeniu Burmistrza Miasta.  2. W  przypadku  wykorzystania  dotacji  na  cele  inne  niż  określone  w umowie,  kwota  dotacji  w części  wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami od całości dotacji. 

Id: ED7231ED­FD65­43BD­89A2­EC2CFF54AAE6. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1630

  uchwała Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.165.2703

  uchwała Rady Miejskiej Pobiedziska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1246

  uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.108.2209

  uchwała nr XIII/80/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie osiedla "Tysiąclecia II" w Kościerzynie

 • DZ. URZ. 2011.108.2208

  uchwała nr IX/180/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.108.2207

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. 2011.108.2206

  uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bytów? oraz upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 • DZ. URZ. 2011.108.2205

  uchwała nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.