Logowanie

DZ. URZ. 2011.11.151

Tytuł:

uchwała nr II/7/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-01-18
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 11 pozycja: 151
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR II/7/2010 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010 Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm . ), art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6, art. 235, art. 236, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz.1240 z późn. zm . ) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ), w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz.1241 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. W uchwale nr XXXVII/320/2010 Rady Powiatu w Busku ? Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany; 1. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie; ?§9 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000 zł; w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 663 697 zł, w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 5 610 975 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 279 700 zł, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 200 000 zł. 2. Załącznik nr 3 zatytułowany ?Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku ? Zdroju. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 r. Zalacznik1.xlsx Dochody Budżetowe Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju


Id: YODUI-UJIZZ-NUXJL-PQGUK-XJXOI. Podpisany Strona 1

z dnia 17 grudnia 2010 r. Zalacznik2.xlsx Wydatki Budżetowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 r. Zalacznik3.xlsx Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Id: YODUI-UJIZZ-NUXJL-PQGUK-XJXOI. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu w Busku ? Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010 W ramach zaproponowanych zmian w budżecie Powiatu dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w celu zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych zadań w 2010r.

Id: YODUI-UJIZZ-NUXJL-PQGUK-XJXOI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.28.430

  uchwała nr 244/2009 Zarządu Powiatu Buskiego z dnia 27 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2009.25.362

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.25.361

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.348.2576

  uchwała nr XXIX/247/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.392.2859

  uchwała nr XXX/257/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.10.150

  uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Złotej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.10.149

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.10.148

  uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.10.147

  uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.10.146

  uchwała nr II/ 4/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.