Logowanie

DZ. URZ. 2011.11.154

Tytuł:

uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-01-18
Organ wydający:Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 11 pozycja: 154
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR III/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust.1, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8,10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale nr XLIX/349/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr L/356/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr LII/367/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr LIII/371/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr LVI/391/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr LVII/406/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr LVIII/409/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, - w uchwale nr LIX/423/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy ? o kwotę 19 560,00 zł, w tym; a) dział 758 ? Różne rozliczenia - o kwotę 19 560,00 zł, - rozdział 75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 19 560,00 zł, § 2920 ? subwencje ogólne - kwotę 19 560,00 zł, 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 19 560,00 zł, w tym; a) dział 801 ? oświata i wychowanie - o kwotę 19 560,00 zł, - rozdział 80101 ? Szkoły podstawowe ? o kwotę 11 560,00 zł,


Id: EARQS-MPXJU-LKMFY-VHNEI-DDGWW. Podpisany Strona 1

§ 3020 ? wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ? o kwotę 9 560,00 zł, § 4010 ? wynagrodzenia osobowe pracowników ? o kwotę 2 000,00 zł, - rozdział 80103 ? oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ? o kwotę 1 000,00 zł, § 4010 ? wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 1 000,00 zł, - rozdział 80110 ? gimnazja - o kwotę 7 000,00 zł, § 4010 ? wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 7 000,00 zł, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kuliś

Id: EARQS-MPXJU-LKMFY-VHNEI-DDGWW. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymanym pismem znak: ST5/4822/52g/BKU/10 z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 19 560 zł. Środki ze zwiększonych dochodów przeznacza się na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli pochodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Id: EARQS-MPXJU-LKMFY-VHNEI-DDGWW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.146.1351

  uchwała nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.289.2221

  uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.324.2417

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.11.153

  uchwała nr II/17/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/379/2010 Rady Powiatu w Busku ? Zdroju z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2011.11.152

  uchwała nr II/8/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2011.11.151

  uchwała nr II/7/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.10.150

  uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Złotej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.10.149

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.