Logowanie

DZ. URZ. 2011.112.2329

Tytuł:

uchwała nr IV/29/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-09
Organ wydający:Rada Powiatu Kościerskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 112 pozycja: 2329
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/29/2011 RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok. Na podstawie art.12, pkt. 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 211, 212, 219, 220, 222, 233, 235, 236, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2009 roku ze zm.) oraz § 15, pkt. 5 Statutu Powiatu Kościerskiego, na wniosek Zarządu Powiatu Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. 1) Ustala się dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 64.921.696 zł z tego: a) bieżące 61.720.212 zł b) majątkowe 3.201.484 zł 2) Ustala się wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 69.474.558 zł z tego: a) bieżące 60.600.378 zł b) majątkowe 8.874.180 zł 3) Ustala się kwotę rezerw w wysokości 1.000.485 zł w tym rezerwy: a) ogólna 70.000 zł b) celowa 930.485 zł z tego: - oświatowa 850.485 zł - zarządzanie kryzysowe 80.000 zł 4) Budżet zamyka się deficytem w kwocie 4.552.862 zł źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest kredyt bankowy oraz emisja papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 5) Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 przychody 7.147.696 zł rozchody 2.594.834 zł § 2. Ustala się dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 w tym: Dochody Skarbu Państwa załącznik Nr 4a 501.000 zł Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej załącznik Nr 4b 6.200.210 zł § 3. Ustala się dotacje: a) przyznane z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości 4.341.734 zł b) otrzymane zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości 749.600 zł § 4. Ustala się dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6 § 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 7 § 6. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 8 § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:


Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany Strona 1

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł 2) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 4.552.862 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.594.834 zł § 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł, 4) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały , b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku, 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Kazimierz Maszk

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie W myśl przepisu art. 12, pkt. 5 Ustawy o samorządzie powiatowym, uchwalenie budżetu powiatu należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową uchwala się przed rozpoczęciem roku budżetowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach ? nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. W roku 2011, jako pierwszym roku funkcjonowania budżetów jst. wg nowej ustawy o finansach publicznych dopuszcza się uchwalenie budżetu do dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała budżetowa określa: 1) prognozowane dochody Powiatu wg działów, rozdziałów i paragrafów określających źródła z podziałem na bieżące i majątkowe, 2) wydatki budżetu Powiatu z wyodrębnieniem: a) wydatków bieżących ? wynagrodzenia osobowe, ? dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. ?13-tka?) ? pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) ? odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ? wydatki rzeczowe b) wydatków majątkowych c) dotacji 3) plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 5) zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu, 6) plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, 7) plan inwestycji I. DOCHODY Budżet powiatu na rok 2011 po stronie dochodów ustalono w kwocie 64.921.696 zł. Opracowano go w oparciu o przepisy Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r., i pismem Wojewody Pomorskiego nr FB.I3010/6/EP/10 z dnia 21 października 2010 r. zaplanowano następujące dochody: ? dochód powiatu z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego: 6.862.072 zł - osób fizycznych 6.662.072 zł - osób prawnych 200.000 zł ? kwota subwencji ogólnej dla powiatu 36.301.584 zł - część wyrównawcza 4.734.284 zł - część oświatowa 30.634.918 zł - część równoważąca 932.382 zł ? dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 6.200.210 zł - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 24.000 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami 42.000 zł

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany Strona 1

w podziale

na

działy,

rozdziały

i paragrafy

klasyfikacji

wydatków,

- prace geodezyjne i kartograficzne 73.000 zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne 28.000 zł - nadzór budowlany 372.000 zł - zadania administracji rządowej 155.000 zł - kwalifikacja wojskowa 11.000 zł - Komendy Powiatowe PSP 3.074.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.334.210 zł - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 87.000 zł ? dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.688.160 zł - domy pomocy społecznej 1.688.160 zł ? dotacja celowa otrzymana na podstawie umów i porozumień z jst. 565.000 zł - zadania bieżące 565.000 zł ? dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumień z organami administracji rządowej 29.000 zł - zadania bieżące 29.000 zł ? dotacje rozwojowe 1.774.360 zł - "Kaszub i Kaszubka na swoim? 1.176.801 zł - ?Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu? 146.


763 zł - ?Mój potencjał ? Moja szansa na samodzielne życie? 450.796 zł ? dochody własne 8.299.826 zł - 25% odpis od dochodów Skarbu Państwa 125.250 zł - opłata komunikacyjna 2.100.000 zł - wpływy z różnych opłat 311.250 zł - dochody z najmu i dzierżawy 223.950 zł - wpływy z usług 4.258.300 zł - pozostałe odsetki 130.000 zł - zajęcie pasa drogowego 20.915 zł - wpływy z różnych dochodów 61.340 zł - środki na zalesianie 276.485 zł - środki z Funduszu Pracy 484.100 zł ? dochody majątkowe 3.201.484 zł - sprzedaż majątku 3.016.884 zł - dotacje na zadania inwestycyjne od innych jst. 184.600 zł II. WYDATKI Plan wydatków budżetu ustalonych w załączniku Nr 2 do uchwały wynosi 69.474.558 zł . Przy ustalaniu wydatków kierowano się następującymi kryteriami: ? wynagrodzenia osobowe na poziomie nominalnym z 2010 roku z uwzględnieniem przeszeregowań, wzrostu dodatków, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ruchów kadrowych, oraz wprowadzeniem podwyżek płac dla nauczycieli 7% od września 2011 roku,

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 2

? pochodne od wynagrodzeń - składka ZUS 15 - 17 % - składka FP 2,45 % ? wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 60-70% planowanego wykonania w roku 2010 roku, ? wynagrodzenia dla oświaty zabezpieczono na wypłaty podstawowe, nagrody jubileuszowe, ? zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne i rentowe, dodatki wiejskie, nagrody starosty i dyrektorów placówek, ? dodatek motywacyjny na poziomie 6%, ? utworzono odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników oświaty w wysokości 1% planowanego funduszu płac nauczycieli ? 159.012 zł, ? utworzono odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 189.537 zł, ? utworzono fundusz zdrowotny nauczycieli ? 47.703 zł, ? przewidziano środki na dotacje dla placówek niepublicznych w wysokości 496.198 zł, ? uwzględniono wydatki związane z kursami zawodowymi dla uczniów realizowanymi przez podmioty zewnętrzne, Wydatki majątkowe ustalono w kwocie 8.874.180 zł z tego: Starostwo Powiatowe (modernizacja Sali im L. Szopińskiego) 1.012.878 zł Zarząd Dróg Powiatowych (drogi powiatowe i porozumienia z jst.) 4.520.578 zł Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu - termomodernizacja 831.000 zł I LO ? budowa sali sportowej 450.000 zł PZS Nr 3 - boisko lekkoatletyczne i warsztaty szkolne 469.686 zł DWDz w Wygoninie - budowa motelowca 635.000 zł PZS nr 2 ? termomodernizacja ( I etap instalacja c.o. ) 512.000 zł Starostwo ? zakup mammografu 50.000 zł Sala sportowa w Lubaniu 25.000 zł Zagospodarowanie terenu wokół PCPR 283.438 zł Przebudowa przystani wodnej w PCM Garczyn 84.600 zł III. PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet przewiduje deficyt w wysokości 4.552.862 zł, który planuje się sfinansować: - kredytem na termomodernizację 1.343.000 zł - emisją papierów wartościowych (obligacje) 4.304.696 zł Rozchody budżetu ? spłata rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych wyrażone kwotą 2.594.834 zł. W wydatkach zaplanowano kwotę 1.826.662 zł na obsługę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat Kościerski oraz planowanych w roku 2011, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł. IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ W budżecie zaplanowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 501.000 zł oraz wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 6.200.210 zł. V. REZERWY Planowana kwota rezerw 1.000.485 zł ma zostać przeznaczona na:

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany Strona 3

? rezerwa ogólna 70.000 zł ? rezerwa celowa 930.485 zł - oświatowa 850.485 zł - zarządzanie kryzysowe 80.000 zł VI. MIENIE POWIATU 1) Na rok 2011 planuje się wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.016.884 zł, z tego: - sprzedaż działek na terenie DPS Cisewie 2.500.000 zł - sprzedaż działek przy ul. Słonecznej 351.800 zł - sprzedaż działek w miejscowości Piechowice 71.760 zł - raty za sprzedaż nieruchomości w Stawiskach 30.000 zł - raty za sprzedaż Ośrodka Zdrowia w Kościerzynie 63.324 zł 2) W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej ujęto wysokość dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na kwotę 223.950 zł. VII. FUNDUSZE CELOWE Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowią część składową budżetu powiatu i są zaklasyfikowane odpowiednio do rozdziału 90019 i 71014

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 4

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 5

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 lutego 2011 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO DOCHODY

Dział Rozdział 01005 010

§

Nazwa ROLNICTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody bieżące

Plan na 2011 24 000 24 000 24 000 24 000 293 251 293 251 293 251 293 251 1 176 801,00 1 176 801 1 176 801 1 000 281 176 520

2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat LEŚNICTWO 02001 020 Gospodarka leśna dochody bieżące 2460 - środki otrzymnane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15013 150 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości dochody bieżące 2007 - dotacje rozwojowe 2009 - dotacje rozwojowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 600 Drogi powiatowe dochody bieżące 0690 - wpływy z różnych opłat dochody majątkowe 6610 dot.


celowe otrzym. z gminy na inwest.realiz. na podst. poroz. między jst. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące 2 110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 700 dochody majątkowe 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majatkowych w tym: - działki przy ul. Słonecznej - działki w m. Piechowice - działki w m. Cisewie - raty za sprzedaż nieruchomości w Stawiskach - raty za sprzedaż Ośrodka Zdrowia w Kościerzynie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71013 710 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody bieżące 0830 - wpływy z usług

124 500 124 500 24 500 24 500 100 000 100 000 3 183 884 3 183 884 167 000 42 000 125 000 3 016 884 3 016 884 351 800 71 760 2 500 000 30 000 63 324 1 423 000 73 000 73 000 73 000 978 000 978 000 950 000

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 1

2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe dochody bieżące 750 0690 - wpływy z różnych opłat 0920 - pozostałe odsetki 0970 - wpływy z róznych dochodów 75045 Kwalifikacja wojskowa dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. poroz. z org. adm. rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 75411 754 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH i FIZYCZNYCH 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące 756 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 758 75803 Część oświatowa subwencji dochody bieżące 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe dochody bieżące 758 0920 - pozostałe odsetki 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 801 80114 dochody bieżace 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 80120 Licea ogólnokształcące dochody bieżące 0690 - wpływy z różnych opłat 0750 - dochody z najmu i dzierżawy OŚWIATA i WYCHOWANIE Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

28 000 372 000 372 000 372 000 255 000 155 000 155 000 155 000 60 000 60 000 35 000 5 000 20 000 40 000 40 000 11 000 29 000 3 074 250 3 074 250 3 074 250 3 074 000 250 8 962 072 2 100 000 2 100 000 2 100 000 6 862 072 6 862 072 6 662 072 200 000 36 451 584 30 634 918 30 634 918 30 634 918 4 734 284 4 734 284 4 734 284 150 000 150 000 150 000 932 382 932 382 932 382 277 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 100 29 000

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 2

0830 - wpływy z usług 80130 Szkoły zawodowe dochody bieżące 0690 - wpływy z różnych opłat 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 0830 - wpływy z usług 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego dochody bieżące 0690 - wpływy z różnych opłat 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 0830 - wpływy z usług OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dochody bieżące 851 2710 - dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dochody bieżące 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

85202 Domy pomocy społecznej dochody bieżące 0750 - dochody z najmu i dzierżawy z tego: 852 DPS Cisewie 0830 - wpływy z usług z tego: DPS Stawiska DPS Cisewie 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego: DPS Stawiska DPS Cisewie 85204 Rodziny zastępcze dochody bieżące 852 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dochody bieżące 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 853 85321 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności dochody bieżące 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 85333 Powiatowe Urzędy Pracy dochody bieżące 0970 - wpływy z różnych dochodów 2690 - środki z Funduszu Pracy 85395 Pozostała działalność dochody bieżące 2007 - dotacje rozwojowe w tym: Powiatowy Urząd Pracy -" Pośrednictwo pracy silną stroną urządu"

900 206 000 206 000 1 550 74 000 130 450 11 000 11 000 50 2 000 8 950 2 342 110 7 900 7 900 7 900 2 334 210 2 334 210 2 334 210 3 830 160 280 000 280 000 280 000 3 255 160 3 255 160 5 000 5 000 1 562 000 102 000 1 460 000 1 688 160 316 080 1 372 080 285 000 285 000 285 000 10 000 10 000 10 000 1 489 484 87 000 87 000 87 000 804 925 804 925 107 525 697 400 597 559 597 559 597 559 146 763

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 3

2007 - dotacje rozwojowe PCPR - "Mój potencjał - Moja szansa na samodzielne życie" 2007 - dotacje rozwojowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dochody bieżące 0690 - wpływy z różnych opłat 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 0830 - wpływy z usług 85407 854 85411 Placówki wychowania pozaszkolnego dochody majątkowe 6610 dot. celowe otrzym. z gminy na inwest.realiz. na podst. poroz. między jst. Domy wczasów dziecięcych dochody bieżące 0830 - wpływy z usług 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe dochody bieżące 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 0830 - wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 - wpływy z różnych opłat RAZEM

146 763 450 796 450 796 1 764 600 130 000 130 000 50 23 950 106 000 84 600 84 600 84 600 1 050 000 1 050 000 1 050 000 500 000 500 000 50 000 450 000 250 000 250 000 250 000 64 921 696

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 lutego 2011 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO WYDATKI

Dział Rozdział 010 01005 01095

§

Nazwa ROLNICTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan na 2011 34 000 24 000 24 000 10 000 5 000 5 000

4300 zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 020 LEŚNICTWO 02001 02002 Gospodarka leśna 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 4017 wynagrodzenie osob. pracown. - pozostałe 4019 wynagrodzenie osob. pracown. współfinansowane z fund. strukt. 4117 składki na ubezp. społeczne finansowane z fund. strukt. 4119 składki na ubezp. społeczne współfinansowane z fund. strukt. 4127 składki na fundusz pracy - pozostałe 4129 składki na fundusz pracy współfinansowane z fund. strukt. 4177 wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe 4179 wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z fund. strukt. 4217 zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe 4219 zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z fund. strukt. 4307 zakup usług pozostałych - pozostałe 4309 zakup usług pozostałych współfinansowane z fund. strukt. 4377 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej - pozostałe 4379 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej współfinansowane z fund. strukt. 4417 podróże służbowe krajowe - pozostałe 4419 podróże służbowe krajowe współfinansowane z fund. strukt. 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - pozostałe 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej współfinansowane z fund. strukt. 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pozostałe 4049 wynagrodzenie osob. pracown. współfinansowane z fund. strukt. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 2310 dotacje celowe przekazane na zadania bieżace realiz. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

469 551 293 251 293 251 176 300 3 500 172 800 1 176 801 1 176 801 88 276 15 578 7 991 1 410 1 290 228 18 700 3 300 802 730 141 659 24 234 4 276 2 552 450 2 550 450 50 745 8 955 1 213 214 6 479 683 6 479 683 150 000 18 350

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 1

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług internetowych 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4400 opłaty czynszowe za pom. biurowe 4410 podróże służbowe krajowe 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwest realiz. na podst. Porozumień 630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2820 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4430 rózne opłaty i składki 700 70005 4300 zakup usług pozostałych 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 4520 opłaty na rzecz budżetów jst. 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz. 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwest. realiz. na podst. Porozumień 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71013 71014 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2960 przelewy redystrybucyjne 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług internetowych 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71015 Nadzór budowlany 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami

583 700 52 715 97 540 16 370 403 406 7 250 377 040 1 500 215 050 650 4 250 700 2 000 2 800 4 000 16 840 3 694 1 250 2 600 000 1 920 578 37 900 37 900 20 000 4 000 4 400 9 500 1 179 878 1 179 878 103 000 25 000 4 000 35 000 1 012 878 1 023 000 73 000 73 000 578 000 48 268 70 000 80 000 20 000 276 602 5 000 10 000 15 000 53 130 372 000 64 900 191 200 21 000 45 900 7 100 16 000 6 800

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 2

4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 75019 Rady powiatów 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług internetowych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75020 Starostwa powiatowe 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4140 wpłaty na PFRON 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 4400 opłaty czynszowe za pom. biurowe 4410 podróże służbowe krajowe 4420 podróże służbowe zagraniczne 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4480 podatek od nieruchomości 4500 pozostałe podatki na rzecz jst 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 4580 pozostałe odsetki 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75045 Kwalifikacja wojskowa 3030 rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe

300 5 000 1 000 2 000 1 000 2 500 5 600 1 000 700 7 032 934 155 000,00 122 800 10 200 20 000 2 000 400 000 340 000 8 000 30 000 20 000 2 000 6 355 934 5 000 3 860 000 272 000 600 000 85 000 1 000 10 000 516 838 135 000 10 000 13 000 480 000 15 000 30 000 20 000 1 000 2 000 21 000 20 000 1 000 80 000 116 536 2 345 1 090 100 100 37 925 20 000 40 000 4 490 600 100 7 400

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 3

4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4300 zakup usług pozostałych 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4430 rózne opłaty i składki 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 75410 75411 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3070 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4050 uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy 4060 pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy 4070 nagrody roczne żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy 4080 uposażenia, świadczenia pienięzne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcjon. zwolnionym ze służby 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 4410 podróże służbowe krajowe 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4480 podatek od nieruchomości 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 2820 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom 4210 zakup materiałów i wyposażenia 75421 Zarządzanie kryzysowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy w tym: Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pozyczek

1 560 500 25 000 350 82 000 10 000 20 000 48 000 4 000 3 185 700 31 700 31 700 3 074 000 142 000 71 200 6 000 2 048 400 238 000 170 600 31 000 12 400 1 900 1 000 79 000 96 451 500 33 000 55 864 12 000 33 000 2 035 8 000 6 000 1 000 2 000 5 000 2 380 14 136 134 1 000 30 000 25 000 5 000 50 000 30 000 20 000 1 826 662 1 826 662 1 826 662 1 000 485 1 000 485 1 000 485

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 4

- rezerwa ogólna - rezerwa oświatowa - zarządzanie kryzysowa 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 zakup usług pozostałych 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80111 Gimnazja specjalne 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4410 podróze służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80120 Licea ogólnokształcące 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświat.-wychowawczej 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych

70 000 850 485 80 000 23 665 518 2 729 632 2 000 2 070 266 155 798 350 160 54 539 6 500 800 160 400 89 009 1 505 065 80 1 131 073 96 083 193 032 30 066 3 000 500 2 061 250 150 48 770 950 457 5 000 586 377 42 160 94 910 15 400 30 000 33 000 500 76 650 1 600 30 000 2 000 7 000 3 250 8 750 13 860 3 494 647 156 240 3 700 2 430 496 202 998 398 467 64 523 17 174 349 56 430 1 250

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 5

4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: I Liceum Ogólnokształcące 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej II Liceum Ogólnokształcące (PZS nr 2) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych III Liceum Ogólnokształcące (PZS nr 3) 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy IV Liceum Ogólnokształcące (PZS nr 1) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych V Liceum Ogólnokształcące (CKU) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2540 w tym: Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "VADEMECUM" Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "VADEMECUM" Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne Lipusz Zaoczne Liceum Uzupełniające Lipusz 80123 Licea profilowane 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dotacje dla placówek niepublicznych

23 834 750 750 1 750 1 000 134 686 250 2 391 369 3 700 1 723 404 135 517 280 698 45 544 17 174 349 56 430 1 250 23 834 750 750 1 750 1 000 98 969 250 95 618 64 698 12 005 11 652 1 880 5 383 2 541 2 158 330 53 418 539 304 313 34 123 51 409 8 292 20 402 430 340 338 081 19 195 54 378 8 754 9 932 156 240 60 000 60 000 15 000 21 240 281 930 6 186

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 6

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: I Liceum Profilowane (PZS nr 1) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy Liceum Profilowane w Starych Polaszkach 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80130 Szkoły zawodowe 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświat.-wychowawczej 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 podatek od nieruchomości 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych w tym: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej

203 251 19 796 34 618 5 617 12 462 4 120 3 502 532 86 277 810 6 186 203 251 16 294 34 086 5 531 12 462 13 452 787 339 958 60 543 8 909 291 692 473 1 465 675 236 226 18 500 154 262 10 750 1 305 4 500 371 582 10 722 78 945 3 702 2 300 11 018 4 650 14 200 499 685 500 562 000 4 956 262 6 000 3 611 470 261 895 588 365 94 898 30 590 367 114 336 3 298 37 426 750 500 2 350

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 7

4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 500 4 300 198 217 4 358 480 7 000 2 729 135 224 802 448 704 72 372 12 500 69 774 10 750 550 4 500 75 286 3 750 18 601 1 250 1 800 3 570 500 5 000 156 636 512 000 2 702 414 2 500 1 864 300 143 535 306 798 49 192 6 000 38 582 88 113 430 1 924 15 918 652 1 848 150 3 450 104 047 50 000 723 089 31 677 444 881 40 018 77 550 12 583 11 816 68 530 750 5 000 650 850 450 27 834

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 8

4480 podatek od nieruchomości Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Zawodowa (CKU) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4440 odpisy na ZFŚS 2540 Dotacje dla placówek niepublicznych w tym: Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "Vademecum" EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii EXTERNUS - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa EXTERNUS - Studium Informatyki 80134 Szkoły zawodowe specjalne Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80140 Centra kształcenia ustawicznego 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 4120 składka na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: I Liceum Ogólnokształcące

500 249 121 13 366 164 787 16 010 29 017 4 708 3 500 300 1 000 2 000 400 2 400 2 500 1 000 8 133 123 463 94 718 6 213 15 241 2 473 4 818 339 958 130 000 110 000 59 982 39 976 702 436 702 436 533 120 38 612 86 847 14 008 29 849 202 147 102 886 8 033 16 749 2 718 8 500 50 21 280 1 500 29 881 650 4 000 500 1 000 4 400 135 531 2 400 65 365 67 766 7 779

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 9

4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PZS Nr 1 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PZS Nr 2 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PZS Nr 3 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PZS Stare Polaszki 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PZS Lubań 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej CKU 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SOS-W 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe Centrum Oświaty 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4440 odpisy na ZFŚS z tego: I Liceum Ogólnokształcące 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń PZS Nr 1 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń PZS Nr 2 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń PZS Nr 3 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń PZS Stare Polaszki 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń PZS Lubań 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń CKU 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń SOS-W 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Powiatowe Centrum Oświaty 4440 odpisy na ZFŚS 851 OCHRONA ZDROWIA 85111 85154 Szpitale ogólne 6220 dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sekt. pub. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4210 zakup materiałów i wyposażenia z tego:

3 889 3 890 17 590 8 795 8 795 14 690 7 345 7 345 7 994 3 997 3 997 1 590 795 795 1 712 856 856 2 164 1 082 1 082 14 246 7 123 7 123 67 766 2 400 31 483 33 883 210 886 40 658 170 228 4 668 4 668 10 554 10 554 8 814 8 814 4 796 4 796 954 954 1 027 1 027 1 297 1 297 8 548 8 548 170 228 170 228 2 420 110 50 000 50 000 7 900 7 900

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 10

SOS-W 4210 zakup materiałow i wyposażenia I Liceum Ogólnokształcące 4210 zakup materiałow i wyposażenia PZS Nr 1 4210 zakup materiałow i wyposażenia PZS Nr 2 4210 zakup materiałow i wyposażenia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego: Powiatowy Urząd Pracy 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 85195 Pozostała działalność 2820 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 852 POMOC SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2320 dotacje cel. przekazane do powiatu na zad. bież. na podst poroz. miedzy jst. 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 świadczenia społeczne 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4440 odpisy na ZFŚS 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85202 Domy pomocy społecznej 2810 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. fundacjom z tego: Gdańska Fundacja Dobroczynności 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4260 zakup energii

2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 1 000 1 000 2 334 210 2 334 210 2 305 000 2 305 000 29 210 29 210 28 000 20 000 4 000 4 000 9 402 860 2 413 700 59 000 8 500 146 000 1 300 000 115 000 220 000 31 200 62 000 160 000 105 000 60 000 20 000 1 500 50 000 1 000 3 000 4 500 500 62 500 4 000 3 409 247 418 080 418 080 5 000 1 450 000 102 737 220 000 30 000 10 000 125 341 70 000 8 500 30 000

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 11

4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.

usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 podatek od nieruchomości 4520 opłaty na rzecz budżetów jst. 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 85204 Rodziny zastępcze 3110 świadczenia społeczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4300 zakup usług pozostałych 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3110 świadczenia społeczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług internetowych 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4480 podatek od nieruchomości 4520 opłaty na rzecz budżetu jst. 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa 3110 świadczenia społeczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4300 zakup usług pozostałych 4440 odpisy na ZFŚS 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 2810 dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans zadań zleconych do realiz. fundacjom

2 650 28 476 324 900 1 500 500 739 70 000 700 300 2 500 831 000 1 817 100 1 600 000 35 000 7 100 170 000 5 000 1 587 413 2 000 65 000 711 850 69 850 140 450 20 000 25 000 38 789 56 711 20 000 1 500 64 500 1 500 2 500 4 000 1 000 2 750 70 000 550 25 6 000 283 438 175 400 1 500 35 000 1 000 13 200 2 400 102 000 16 750 2 500 500 550 2 791 531 32 880 32 880

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 12

85321

Zespoły ds. orzekania 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4440 odpisy na ZFŚS

144 735 44 500 4 055 11 650 2 230 45 000 4 800 31 200 1 300 1 945 480 5 900 1 400 000 106 738 220 000 35 000 2 000 28 503 39 380 5 000 3 278 13 638 7 000 1 265 13 000 1 200 4 600 53 000 5 509 50 119 300 668 436 20 000 19 446 3 432 298 265 52 635 12 410 2 190 32 303 5 700 6 467 1 141 23 868 4 212 8 075 1 425 136 000 24 000 1 214 214 1 020 180 4 453 786 7 650

85333

Powiatowe urzędy pracy 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług internetowych 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4480 podatek od nieruchomości 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 opłaty na rzecz budżetu jst. 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

85395

Pozostała działalność 2820 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom 3117 świadczenia społeczne - pozostałe 3119 świadczenia społeczne. współfinansowane z fund. strukt. 4017 wynagrodzenie osob. pracown. - pozostałe 4019 wynagrodzenie osob. pracown. współfinansowane z fund. strukt. 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pozostałe 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne współfinansowane z fund. strukt. 4117 składki na ubezp. społeczne - pozostałe 4119 składki na ubezp. społeczne współfinansowane z fund. strukt. 4127 składki na fundusz pracy - pozostałe 4129 składki na fundusz pracy współfinansowane z fund. strukt. 4177 wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe 4179 wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z fund. strukt. 4217 zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe 4219 zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z fund. strukt. 4307 zakup usług pozostałych - pozostałe 4309 zakup usług pozostałych współfinansowane z fund.

strukt. 4357 zakup usług internetowych - pozostałe 4359 zakup usług internetowych współfinansowane z fund. strukt. 4367 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej - pozostałe 4369 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej współfinansowane z fund. strukt. 4447 odpisy na ZFŚS finansowane z fund. strukt. 4449 odpisy na ZFŚS współfinansowane z fund. strukt. 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - pozostałe

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 13

4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej współfinansowane z fund. strukt. w tym: Powiatowy Urząd Pracy - "Pośrednictwo pracy silną stroną urzędu" 4017 wynagrodzenie osob. pracown. - pozostałe 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne współfinansowane z fund. strukt. 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pozostałe 4049 wynagrodzenie osob. pracown. współfinansowane z fund. strukt. 4117 składki na ubezp. społeczne - pozostałe 4119 składki na ubezp. społeczne współfinansowane z fund. strukt. 4127 składki na fundusz pracy - pozostałe 4129 składki na fundusz pracy współfinansowane z fund. strukt. 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - pozostałe 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej współfinansowane z fund. strukt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - "Mój potencjał - Moja szansa na samodzielne życie" 3117 świadczenia społeczne - pozostałe 3119 świadczenia społeczne. współfinansowane z fund. strukt. 4017 wynagrodzenie osob. pracown. - pozostałe 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne współfinansowane z fund. strukt. 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pozostałe 4049 wynagrodzenie osob. pracown. współfinansowane z fund. strukt. 4117 składki na ubezp. społeczne - pozostałe 4119 składki na ubezp. społeczne współfinansowane z fund. strukt. 4127 składki na fundusz pracy - pozostałe 4129 składki na fundusz pracy współfinansowane z fund. strukt. 4177 wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe 4179 wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z fund. strukt. 4217 zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe 4219 zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z fund. strukt. 4307 zakup usług pozostałych - pozostałe 4309 zakup usług pozostałych współfinansowane z fund. strukt. 4357 zakup usług internetowych - pozostałe 4359 zakup usług internetowych współfinansowane z fund. strukt. 4367 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej - pozostałe 4369 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej współfinansowane z fund. strukt. 4447 odpisy na ZFŚS - pozostałe 4449 odpisy na ZFŚS współfinansowane z fund. strukt. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

1 350 172 662 108 715 19 185 9 538 1 683 17 963 3 170 2 897 511 7 650 1 350 475 774 19 446 3 432 189 550 33 450 2 872 507 14 340 2 530 3 570 630 23 868 4 212 8 075 1 425 136 000 24 000 1 214 214 1 020 180 4 453 786 6 309 009 2 006 488 1 795 1 350 105 109 920 229 662 35 771 1 600 5 601 48 019 127 328 2 786 22 994 185 2 220 125 5 080 63 297 738 524

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 14

3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - Powiatowe Centrum Młodzieży 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4440 odpisy na ZFŚS 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 85411 Domy wczasów dziecięcych 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4230 zakup leków i materiałow medycznych 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4370 opłaty z tyt.

usług telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 85415 85417 Pomoc materialna dla uczniów 3240 stypendia oraz inna pomoc dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia

150 535 686 43 509 87 980 14 191 1 500 6 534 92 8 004 1 610 1 812 174 1 534 1 000 100 34 498 150 456 427 4 800 274 483 19 629 45 405 7 324 20 186 84 600 2 107 590 49 000 806 742 61 336 138 479 21 268 65 000 52 353 142 400 1 500 500 50 000 4 575 30 900 750 2 500 50 3 000 41 487 750 635 000 24 000 24 000 926 147 6 000 436 224 28 610 71 520 11 536 100 000 48 520

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 15

4230 zakup leków i materiałow medycznych 4260 zakup energii 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 usługi internetowe 4360 opłaty z tyt.usług telefonii komórkowej 4370 opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej 4430 rózne opłaty i składki 4440 odpisy na ZFŚS 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: SOS-W 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe Centrum Oświaty 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dom Wczasów Dziecięcych 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe Centrum Młodzieży 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85495 Pozostała działalność 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4440 odpisy na ZFŚS z tego: SOS-W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Powiatowe Centrum Młodzieży 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dom Wczasów Dziecięcych 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Powiatowe Centrum Oświaty 4440 odpisy na ZFŚS 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2800 dotacje celowe z budżetu dla pozostałych zalicz. do sektora finans. publ. 2820 dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. zadan zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz do SFP 4210 zakup materiałow i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 921 KULTURA 92116 Biblioteki 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżace realiz. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt.

440 110 000 9 705 78 200 450 1 000 2 150 4 000 17 542 250 23 481 11 739 11 742 5 250 2 625 2 625 2 455 1 227 1 228 11 740 5 870 5 870 2 359 1 179 1 180 1 677 838 839 26 352 7 043 19 309 3 150 3 150 1 473 1 473 1 005 1 005 1 415 1 415 19 309 19 309 130 000 130 000 10 000 5 000 30 000 73 000 10 000 2 000 115 000 40 000 40 000

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 16

92120 92195

Ochrona i konserwacja zabytków 2720 dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remont i konserw. obiekt. zabytkowych Pozostała działalność 2820 dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 zakup materiałow i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych

40 000 40 000 35 000 25 000 5 000 5 000 KULTURA FIZYCZNA 1 193 936 894 686 869 686 25 000 299 250 20 000 3 000 8 000 268 250 PZS Nr 1 19 250 3 000 4 000 12 250 I LO 12 000 12 000 Powiatowe Centrum Oświaty 244 000 RAZEM 69 474 558

926 92601 Obiekty sportowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realiz. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. 92695 Pozostała działalność 2820 dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych z tego: 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4300 zakup usług pozostałych 4300 zakup usług pozostałych

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 lutego 2011 r. PRZYCHODY

§ 952

Nazwa Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym: - preferencyjny kredyt termomodernizacyjny

Kwota 1 343 000 1 343 000 1 500 000 1 500 000 4 304 696 4 304 696 7 147 696

955 931

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji RAZEM

ROZCHODY

§ 992

Nazwa Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów RAZEM

Kwota 2 594 834 2 594 834

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 1

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek w roku 2011

Id: CKLJF-TNMZT-WSURJ-LRFZX-HNBND. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 lutego 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Dział Rozdział 010 01005 700 70005

Nazwa ROLNICTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody Skarbu Państwa 500 000 500 000 -

Dotacje 24 000 24 000 42 000 42 000 473 000 73 000 28 000 372 000 166 000 155 000 11 000 3 074 000 3 074 000 2 334 210 2 334 210 87 000 87 000 6 200 210

Wydatki dotacji 24 000 24 000 42 000 42 000 473 000 73 000 28 000 372 000 166 000 155 000 11 000 3 074 000 3 074 000 2 334 210 2 334 210 87 000 87 000 6 200 210

710

71013 71014 71015

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750

1 000 1 000 501 000

75011 75045

Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

754 75411 851 85156 853 85321
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1093

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sławnie Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3018

  uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2656

  sprawozdanie Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 7 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2009.254.2015

  uchwała nr XXXIV/134/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2839

  uchwała nr 26/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia powiatu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.112.2328

  uchwała nr V/7/11 Rady Gminy Wicko z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.112.2327

  uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Gniewino z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Czymanowo w gminie Gniewino w zakresie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 38/12, 2/2, 39/2, 41/85, 41/86, 41/87, 41/88, 41/89, 41/90, 41/83, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 11/1.

 • DZ. URZ. 2011.112.2326

  uchwała nr 60/VIII/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Linia, dotyczącego działki o nr 47, w gminie Linia.

 • DZ. URZ. 2011.112.2325

  uchwała nr XI/127/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.112.2324

  uchwała nr X/103/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Hołdu Pruskiego? w Słupsku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.