Logowanie

DZ. URZ. 2011.115.887

Tytuł:

uchwała nr VI/66/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecystości ciekłych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-03-14
Organ wydający:Rada Miasta Oświęcim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 115 pozycja: 887
Hasła:Opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR VI/66/11 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecystości ciekłych.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z p. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z p. zm.) Rada Miasta Oświęcim postanawia: § 1. 1) Ustalić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych: a) 95,00 zł/m3 netto za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) 1,00 zł/m3 netto za wysegregowane odpady: papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne oraz metal. 2) Ustalić górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania wytwórców. § 2. Traci moc uchwała nr XXI/226/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 29 zł/m3 netto nieczystości ciekłych, pochodzących z gospodarstw domowych oraz od pozostałych


Id: FESSN-EKROG-XZEVR-EVMOV-FBDSF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1062

  uchwała nr XXVI/114/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/223/2010 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezopływowych i transportu nieczystości ciekłych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.115.886

  uchwała nr VI/64/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim.

 • DZ. URZ. 2011.115.885

  uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.115.884

  uchwała nr IV/9/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 lutego 2011r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.

 • DZ. URZ. 2011.114.883

  ogłoszenie nr OŚRG.7113.1.2011 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 2 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Alwernia

 • DZ. URZ. 2011.114.882

  uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.