Logowanie

DZ. URZ. 2011.1.2

Tytuł:

uchwała nr XLV/ 231/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-01-04
Organ wydający:Rada Gminy w Górnie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 1 pozycja: 2
Hasła:jednostki organizacyjne J. S. T.

UCHWAŁA NR XLV/ 231/2010 RADY GMINY W GÓRNIE z dnia 8 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie. Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /tekst jednolity z 2007r. Dz.U.Nr 14 poz.85 ze zm./, oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit.?h? ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142. poz. 1591 ze zm./ - Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Rada Gminy zatwierdza Statutu Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie uchwalony przez Radę Społeczną ZOZ uchwałą Nr 2/2010 z dnia 29 września 2010r stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Nr II/9/98 z dnia 5 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu ZOZ. § 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/ 231/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 października 2010 r. Zalacznik1.odt statut zoz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/ 231/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 października 2010 r. Zalacznik2.jpg Schemat organizacyjny ZOZ


Id: MWKMH-FFEZQ-WYAAE-WBQJP-SYKAN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.139.1312

  uchwała nr XXVIII/150/09 Rady Gminy w Górnie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.17.229

  uchwała nr XXVI/140/08 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie

 • DZ. URZ. 2010.239.2370

  uchwała nr XLII/218/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/04 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie.

 • DZ. URZ. 2012.2869

  uchwała nr XX/187/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach

 • DZ. URZ. 2011.2.19

  uchwała nr XLVI/242/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. W sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Górnie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.1.1

  uchwała nr L/307/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.