Logowanie

DZ. URZ. 2011.13.168

Tytuł:

uchwała nr 3/11/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 2/14/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-01-19
Organ wydający:Rada Miejska w Małogoszczu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 13 pozycja: 168
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR 3/11/10 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 2/14/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ? t. j. z późn. zm. / art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 - t. j. z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 - t. j. z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co nastepuje: § 1. W Uchwale Nr 2/14/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 do uchwały określający wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik Nr 2 do uchwały określający wzór deklaracji na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W § 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje wyrażenie w brzmieniu: " oraz wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości " Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości " stanowiący załącznik Nr 2A do niniejszej uchwały". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Świerczyński

1) ?

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1./ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992/, 2./ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999/. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.?.

Id: BTZCE-IRVAJ-IFSRH-BXUTB-PGLQS. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/11/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik1.doc załącznik nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/11/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik2.doc załącznik nr 2 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 3/11/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r. Zalacznik2a.doc załącznik nr 2a

Id: BTZCE-IRVAJ-IFSRH-BXUTB-PGLQS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.40.603

  uchwała nr 17/142/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008

 • DZ. URZ. 2009.52.740

  uchwała nr 18/144/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008

 • DZ. URZ. 2009.417.3007

  uchwała nr 21/167/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.

 • DZ. URZ. 2009.432.3100

  uchwała nr 23/182/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.184.1567

  uchwała nr 19/147/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

zamów dokument

Porady prawne

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.13.167

  uchwała nr 3/ 10/ 10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 32/257/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.13.166

  uchwała nr LXIV/404/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kunów lub jednostkom jej podległym.

 • DZ. URZ. 2011.12.165

  decyzja nr OKA-4210-70(6)/2010/2011/1528/VIII/RZ/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ? "SFW ENERGIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

 • DZ. URZ. 2011.11.164

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/104/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/70/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Daleszyce

 • DZ. URZ. 2011.11.163

  porozumienie zawarte w dniu 26 listopada 2010r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej ?Powierzającym?, a Zarządem Powiatu w Kielcach reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego - Zenona Janusa 2. Wicestarostę Kieleckiego - Mariana Ferdka działającym na podstawie uchwały Nr XXXI/84/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. zwanym dalej "Przejmującym" w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.