Logowanie

DZ. URZ. 2011.134.1497

Tytuł:

uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-05-26
Organ wydający:Rada Gminy Tuczępy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 134 pozycja: 1497
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR VII/63/2011 RADY GMINY TUCZĘPY z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,poz.1591 z póżn. zm.) w związku z art. 211, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2 art. 222 ust.1, ust. 2, pkt 1,3 art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt 1, 2, 3, art. 264, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr VI/47/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. dokonuje się następujących zmian: 1. W § 1 Uchwały Nr VI/47/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zapis ?W § 9 ust 2 załącznik Nr 9 zastępuje się załącznikiem "Nr 10". W ust 2 załącznik Nr 10 zastępuje się załącznik "Nr 11"? zastępuje się zapisem ?W § 9 ust 1 załącznik Nr 9 zastępuje się załącznikiem "Nr 10". W ust 2 załącznik Nr 10 zastępuje się załącznik "Nr 11" 2. W § 4 pkt 3 Uchwały Nr VI/47/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zapis ?W wierszu Nr 17 ? Przebudowa drogi gminnej Sieczków-Wólka, Brzozówka-Wólka Bosowska? w kolumnie 5 kwotę 1 500 000 zastępuje się kwotę ?1 440 000 zł? kwotę 750 000 zł w kolumnie 4 zastępuje się kwotę ?690 000 zł?. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały? zastępuje się ?W wierszu Nr 17 ? Przebudowa drogi gminnej Sieczków-Wólka, BrzozówkaWólka Bosowska? w kolumnie 5 kwotę 1 500 000 zastępuje się kwotę ?1 440 000 zł? kwotę 750 000 zł w kolumnie 6 zastępuje się kwotę ?690 000 zł?. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały? 3. W § 7 Uchwały Nr VI/47/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zapis ?W załączniku Nr 11 do uchwały Nr V/30/2011 dotacje celowe w 2011 r. dodaje się wiersz 6 dotacja celowa dla stowarzyszenia ?Towarzystwa Przyjaciół Gminy? dział 921 rozdział 92195 w kwocie 10 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały? zastępuje się ?W załączniku Nr 11 do uchwały Nr V/30/2011 dotacje celowe w 2011 r. dodaje się wiersz dotacja celowa dla stowarzyszenia ?Towarzystwo Przyjaciół Gminy Tuczępy? dział 921 rozdział 92195 w kwocie 10 000 zł? § 2. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nim finansowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 § 3. 1. Zadania inwestycyjne roczne po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


Id: ARNGV-BLIFZ-ZQALL-GTAHS-HFDKY. Podpisany Strona 1

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2011 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 4 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011r. stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 4. Dotacje celowe w 2011 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 6 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniki Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Gozdek

Id: ARNGV-BLIFZ-ZQALL-GTAHS-HFDKY. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011 r. W związku z nielicznymi błędami w Uchwale Nr VI/47/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011 r. oraz wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków należało podjąć stosowną uchwałę. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011 r. Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011 r. Zalacznik2.odt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011 r. Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011 r. Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy

Id: ARNGV-BLIFZ-ZQALL-GTAHS-HFDKY. Podpisany Strona 1

z dnia 11 kwietnia 2011 r. Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011 r. Zalacznik6.xls

Id: ARNGV-BLIFZ-ZQALL-GTAHS-HFDKY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.137.1125

  uchwała nr XXXV/272/10 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. Zmian w budżecie gminy Szczucin na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.130.1

  zarządzenie nr 32/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.142.1

  zarządzenie nr 38/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.134.1496

  uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Tuczępy.

 • DZ. URZ. 2011.134.1495

  uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Samborzec

 • DZ. URZ. 2011.134.1494

  uchwała nr VIII/30/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie dokonania zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu

 • DZ. URZ. 2011.134.1493

  uchwała nr VIII/27/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Samborzec środków stanowiących ?fundusz sołecki?

 • DZ. URZ. 2011.134.1492

  uchwała nr VIII/26/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.