Logowanie

DZ. URZ. 2011.134.1499

Tytuł:

uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2011r. zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-05-26
Organ wydający:Rada Gminy w Wojciechowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 134 pozycja: 1499
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR VII/25/2011 RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH z dnia 31 marca 2011 r. zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz.1591 z późn. zm), art.6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych( tekst jednolity Dz.U.z 2010 r Nr 95 poz. 613 z późn. zm.),art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm), oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym(Dz. U.z 2006 r Nr 136,poz.969 z póżn. zm),art.47 §4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. Z 2005 r Nr 8, poz.60 z późn.zm) Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala, co następuje : § 1. W uchwale Nr XXXII/121/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku- wykaz inkasentów wraz z wysokością prowizji określonej procentowo w poszczególnych sołectwach w tabeli Lp 2 w rubryce Imię i Nazwisko inkasenta wyrazy ?Krystyna Pastuszka? zastępuje się wyrazami? Rafał Grajcar? ,w tabeli Lp 14 w rubryce Imię i Nazwisko inkasenta wyrazy?Bożena Augustowska?zastępuje się wyrazami?Aneta Świstak?, oraz w tabeli Lp 16 w rubryce Imię i Nazwisko inkasenta wyrazy? Zbigniew Kozieł? zastępuje się wyrazami ?Barbara Lasota? § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wojciechowicach § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do poboru podatków od roku 2011


Id: EFWBV-TPYGB-ZOHPP-WZEWV-FVKDH. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z §2 uchwały Nr XXXII/121/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, inkasentami podatków wyznaczono sołtysów poszczególnych wsi gminy Wojciechowice. W roku 2011 przeprowadzono wybory sołtysów we wszystkich sołectwach na terenie tut.gminy. W trzech sołectwach wybrano nowych sołtysów.Wobec powyższego w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały zawierającym wykaz inkasentów należało uwzględnić zaistniałe zmiany.

Id: EFWBV-TPYGB-ZOHPP-WZEWV-FVKDH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1405

  uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1670

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.1797

  uchwała nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.282

  uchwała nr L/545/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1740

  uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.134.1498

  uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.134.1497

  uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011

 • DZ. URZ. 2011.134.1496

  uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Tuczępy.

 • DZ. URZ. 2011.134.1495

  uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Samborzec

 • DZ. URZ. 2011.134.1494

  uchwała nr VIII/30/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie dokonania zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.