Logowanie

DZ. URZ. 2011.134.1501

Tytuł:

sprawozdanie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-05-26
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Staszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 134 pozycja: 1501
Hasła:finanse publiczne

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2010 rok 1. Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w 2010 r. w kwocie 79.841.869,25 zł wykonanie wynosi 79.014.434,22 zł co stanowi 98,96% planu, z tego: - dochody bieżące ? plan 54.355.798,61 zł, wykonanie ? 54.595.956,95 zł, co stanowi 100,44% planu, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan wynosi 1.556.264,18 zł, wykonanie zaś ? 1.396.710,47 zł, co stanowi 89,75% planu; - dochody majątkowe ? plan 25.486.070,64 zł, wykonanie ? 24.418.477,27 zł, co stanowi 95,81% planu, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan wynosi 13.617.578,28 zł, wykonanie zaś ? 12.648.022,71 zł, co stanowi 92,88% planu. Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco: 1) Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 6.272.801,00 zł wykonanie wynosi 6.237.492,35 zł, co stanowi 99,44%. 2) Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na plan 69.500,00 zł wykonanie wynosi 69.500,00 zł, co stanowi 100%. 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 2.305.582,00 zł wykonanie wynosi 2.305.582,00 zł, co stanowi 100 % . 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu na plan 9.208.766,00 zł wykonanie wynosi 9.208.766,00 zł co stanowi 100 %. 5) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 26.193,00 zł wykonanie wynosi 26.192,74 zł, co stanowi 100%. 6) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 194.294,00 zł wykonanie wynosi 129.514,69 zł, co stanowi 66,66 %. 7) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowaną kwotę 620.200,00 zł wykonanie wynosi 620.200,00 zł, co stanowi 100%. 8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan 165.255,00 zł wykonanie wynosi 165.251,45 zł, co stanowi 100%. 9) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 4.510.005,49 zł wykonanie wynosi 4.441.422,55 zł, co stanowi 98,45%. 10) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 107.000,00 zł wykonanie wynosi 107.000,00 zł, co stanowi 100%. 11) Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących /Ministerstwo Sportu/ na planowaną kwotę 70.000,00 wykonanie wynosi 70.000,00 zł, co stanowi 100,00%. 12) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł /Leonardo da Vinci, / na plan 95.834,52 zł, wykonanie wynosi 67.457,40 zł, co stanowi 70,39%. 13) Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 1.432.573,58 zł wykonanie wynosi 1.304.436,99 zł, co stanowi 91,05%. 14) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 11.561.359,15 zł wykonanie wynosi 10.591.803,58 zł co stanowi 91,61%.


Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany Strona 1

15) Subwencja ogólna na planowaną kwotę 30.559.182,00 zł wykonanie wynosi 30.559.182,00 zł, co stanowi 100 %, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - 22.661.669,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej ? 4.116.740,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej ? 1.946.369,00 zł, - uzupełnienie subwencji ogólnej ? 1.834.404,00 zł. 16) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 6.933.101,00 zł wykonanie wynosi 6.786.966,00 zł, co stanowi 97,89%. 17) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 170.681,32 zł wykonanie wynosi 299.777,69 zł, co stanowi 175,64%. 18) Dochody własne powiatu na plan 5.511.685,11 zł wykonanie wynosi 5.999.072,70 zł, co stanowi 108,84% planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne. 19) Pozostałe dochody na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na planowaną kwotę 27.856,08 zł wykonanie wynosi 24.816,08 zł, co stanowi 89,09%. 2. Przychody ? 20.347.601,52 zł w tym: zaciągnięte kredyty na rynku krajowym ? 18.713.624,00zł, wolne środki na rachunku bankowym 1.633.977,52 zł. 3. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w 2010 r. wynosi 99.362.035,74 zł. Szczegółowy wykaz dochodów według dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania. 4. Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w 2010 roku w kwocie 94.935.846,77 zł wykonanie wynosi 90.039.066,68 zł, co stanowi 94,84% planu. 1) Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę 46.858.433,02 zł, co stanowi 52,04% wydatków, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań ? 11.440.506,39 zł, - dotacje ? 4.323.642,70 zł, co stanowi 4,80% wydatków. Wydatki poniesione na płace i pochodne płac obejmują: wypłaty wynagrodzeń osobowych, wypłaty nagród jubileuszowych, uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki bieżące zostały poniesione na: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, różne wydatki na rzecz osób fizycznych ? w tym: diety radnych, wynagrodzenia członków wojskowej komisji kwalifikacyjnej, zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg, zakup środków żywności, energię elektryczną, cieplną, wodę, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał, roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe, usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki, opłaty czynszowe, dotacje podmiotowe i celowe, podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruchomości) oraz inne opłaty i składki, zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. a) wydatki jednostek budżetowych ? 38.947.779,80 zł co stanowi 43,26% wydatków, w tym: - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ? 27.507.273,41 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 1.378.736,51 zł, co stanowi 1,53%

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany Strona 2

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ? 1.448.573,47 zł, co stanowi 1,61% - wydatki na obsługę długu ? 759.700,54 zł, co stanowi 0,84% wydatków b) wydatki majątkowe wynoszą 43.180.633,66 zł, co stanowi 47,96% wydatków, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ? 22.946.251,42 zł. 2) Wydatki majątkowe w kwocie 43.180.633,66 zł poniesiono na: - pomoc finansową na opracowanie projektu budowlanego dla zadania: ?Likwidacja barier rozwojowych ? most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875? ? 350.000,00 zł, - ?Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku z realizacją zakładu produkcji materiałów budowlanych Wienerberger w Oleśnicy? ? 5.


847.257,92 zł, - ?Przebudowa ulic 11 Listopada i Langiewicza w Staszowie? ? 8.823.962,27 zł, - ?Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych poprzez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikami w Bogorii oraz budowę dróg na terenie gminy Bogoria w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego? ? 784.955,78 zł, - Przebudowa drogi powiatowej Łubnice-Słupiec położonej na terenie gminy Łubnice dł. 8,6 km w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego? ? 1.326.639,02 zł, - ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0812T Pliskowola - Osiek w m. Osiek od km 6+495 do km 6+970? ? 176.340,80 zł, - ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0115T Pacanów-Strzelce od km 6+205 do km 9+ 590? ? 1.108.351,18 zł, - ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice-Budziska od km 0+000 do km 1+245? ? 418.915,24 zł, - ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka?Niekrasów od km 0+000 do km 2+240? ? 491.486,76 zł, - ?Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica -Oleśnica - Połaniec ul. Ogrodowa w m. Oleśnica? ? 48.488,77 zł, - ?Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2010 roku - I etap 5.193.858,75 zł, w tym: ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny-Szydłów-Kotuszów od km 0+000 do km 2+560? ? 347.979,38 zł, ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0790T Smerdyna GórnaGrobla od km 0+000 do km 4+422? ? 1.005.601,53 zł, ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0781T Bogoria-Pokrzywianka od km 5+549 do km 9+119? - 609.347,79 zł, ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0818 Połaniec ?Niekurza od km 1+775 do km 2+080 i od km 2+140 do km 5+560 i od km 6+188 do km 6+603? ? 1.212.176,87 zł, - ?Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego - II etap ? 1.978.641,07 zł, w tym: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 0034T Osówka-Osówka Nowa od km 1+946 do km 3+535? ? 253.497,03 zł, ?Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice na odcinku Czajków PołudniowyWiązownica Mała od km 7+333 do km 14+875? ? 1.725.144,04 zł, - ?Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica - Pieczonogi w m. Kępie? ? 38.340,33 zł, - ?Odbudowa mostu na rzece Korzenna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria-Pokrzywianka w km 0+717? ? 50.000,00 zł, - Zakup pługa do zimowego utrzymania dróg powiatowych ? 22.570,00 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1079T Osiek-Otoka Grabińska od km 0+015 do km 2+010? ? 425.125,78 zł,

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany Strona 3

- ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica-Pieczonogi od km 1+870 do km 2+520? ? 147.473,60 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0827T Pacanów - Zalesie - Gace Słupieckie od km 2+017 do km 3+117? ? 163.602,00 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0835T Grzybów-Wymysłów od km 1+700 do km 2+395? ? 180.442,88 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0816T Strużki-Podwale od km 2+050 do km 5+785? ? 1.143.237,05 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza-Słupiec-Tarnowce od km 2+815 do km 2+895 oraz od km 4+600 do km 7+860? ? 997.533,00 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr0820T Połaniec-Budziska od km 0+000 do km 3+890? 1.093.876,52 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0816T Strużki-Podwale od km 0+015 do km 2+050? ? 789.945,53 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0811T Osiek-Lipnik od km 1+000 do km 2+386? ? 325.894,94 zł, - ,,Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0826T Komorów - Słupiec od km 0+000 do km 1+518" ? 295.903,92 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0814T Ossala-Ossala Lesisko dł. 1050m? ? 256.520,25 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek od km 4+346 do km 6+495? 616.038,76 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0856T Przeczów-Kapkaz od km 0+445 do km 1+068? 118.679,77 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0821T Przychody-Rybitwy od km 1+960 do km 2+435? ? 124.932,39 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza od km 5+670 do km 6+000? ? 90.423,96 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0820T Połaniec-Budziska od km 3+890 do km 5+400? ? 327.466,42 zł, - ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0832T Sielec-Grzybów od km 2+862 do km 4+430? ? 248.683,38 zł, - Zakup drukarki laserowej A-3 na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie ? 5.000,00 zł, - Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Staszowie ? 134.888,38 zł, - Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla beneficjentów projektu pn. ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? eInclusion w Powiecie Staszowskim? ? 343.814,30 zł, - Pomoc Powiatu Opatowskiego na organizację walki ze skutkami powodzi na terenie Powiatu Staszowskiego (zakup zapory przeciwpowodziowej i butów gumowych) ? 5.000,00 zł, - Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie ? 96.990,00 zł, - Zakup nożyc hydraulicznych ? 19.200,00 zł, ubrań gazoszczelnych ? 14.000,00 zł, defibrylatora ? 4.300,00 zł, zakup motopomp wraz z wężem ssawnym ? 65.999,97 zł, drabiny ZS 2100 ? 5.000,00 zł, motopompy pływającej NIAGARA, motopompy WT-30X z osprzętem ? 12.000,00 zł na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie,


Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany

Strona 4

- Przekazane dotacje dla SPZZOZ w Staszowie na: dofinansowanie kosztów zakupu tomografu komputerowego ? 500.000,00 zł, dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn.: ,,Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zabudową tarasu? ? 1.500.000,00 zł, dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn.: ?Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego? ? 1.497.097,38 zł, - ?Przebudowa i rozbudowa budynku zajęć praktycznych Zespołu Szkół im. S. Staszica w Staszowie pod kątem przystosowania pomieszczeń do realizacji zawodu technik budownictwa? ? 1.338.402,60 zł, - Wydatki w ramach projektu ?Nowe szanse - nowe możliwości? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie ? 4.000,00 zł, - Wydatki w ramach projektu ?Moje kompetencje paszportem do lepszej przyszłości? realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie ? 14.566,39 zł, - ,,Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych należących do SPZZOZ w Staszowie? ? 201.257,37 zł, źródeł energii w wybranych budynkach

- ?Termomodernizacja budynku głównego oraz diagnostyczno-zabiegowego szpitala w Staszowie I etap ? docieplenie dachu na budynku głównym szpitala ? 197.852,74 zł, - ?Modernizacja V piętra budynku szpitala na potrzeby oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym oraz oddziału pediatrycznego z niezbędną infrastrukturą? ? 200.000,00 zł, - ?Termomodernizacja budynku OSP-Osiek polegająca na dociepleniu dachu? ? 30.000,00 zł, - ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica ul. Zakościele? ? 90.000,00 zł, - ?Budowa sieci wodociągowej w Strzegomku-Góry? ? 32.000,00 zł, - ?Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania w obiektach Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie. Rozbudowana sposobu zaopatrzenia w CWU budynku internatu? ? 115.000,00 zł, - Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. ?Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie? ? 4.767.429,67 zł. 5. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 20.000 zł, tj. 0,02% wydatków przeznaczona na prace geodezyjno ? urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. 2) Dz. 020 Leśnictwo kwota 261.196,58 zł, tj. 0,29% wydatków przeznaczona na: wypłata ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną ? 165.251,28 zł, nadzór nad gospodarką leśną ? 95.945,30 zł. 3) Dz. 600 Transport i łączność kwota 34.566.840,36 zł, tj. 38,39% wydatków przeznaczona na: - rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ? 350.000,00 zł, tj. 1,01% wydatków działu 600 (pomoc finansowa na opracowanie projektu budowlanego dla zadania: ?Likwidacja barier rozwojowych ? most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875?), - rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe- 27.031.996,51 zł, tj. 78,20% wydatków działu 600: 1. Bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych ? 1.156.151,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 81,06%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17,57%, świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 1,37%. 2. Wydatki majątkowe w 2010 r. poniesiono na kwotę 24.451.991,01 zł, co pozwoliło na odnowę ok. 59 km nawierzchni dróg powiatowych, w tym: ?Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku z realizacją zakładu produkcji materiałów budowlanych Wienerberger w Oleśnicy? ? 5.847.257,92 zł, ?Przebudowa ulic 11 Listopada i Langiewicza w Staszowie? ? 8.823.962,27 zł, ?Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych poprzez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikami w Bogorii oraz budowę dróg na terenie gminy Bogoria w ramach

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany Strona 5

RPO Województwa Świętokrzyskiego? ? 784.955,78 zł, ?Przebudowa drogi powiatowej ŁubniceSłupiec położonej na terenie gminy Łubnice dł. 8,6 km w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego? ? 1.326.639,02 zł, ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0812T Pliskowola - Osiek w m. Osiek od km 6+495 do km 6+970 realizowane w latach 2009-2010? ? 176.340,80 zł, ?Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica -Oleśnica - Połaniec ul. Ogrodowa w m. Oleśnica? ? 48.488,77 zł, ?Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2010 roku - I etap ? 5.193.858,75 zł (w tym: ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0115T Pacanów-Strzelce od km 6+205 do km 9+ 590? ? 1.108.351,18 zł, ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice-Budziska od km 0+000 do km 1+245? ? 418.915,24 zł, ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka?Niekrasów od km 0+000 do km 2+240? ? 491.486,76 zł, ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0035T BrzezinySzydłów-Kotuszów od km 0+000 do km 2+560? ? 347.

979,38 zł, ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0790T Smerdyna Górna-Grobla od km 0+000 do km 4+422? ? 1.005.601,53 zł, ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0781T Bogoria-Pokrzywianka od km 5+549 do km 9+119? - 609.347,79 zł, ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0818 Połaniec ?Niekurza od km 1+775 do km 2+080 i od km 2+140 do km 5+560 i od km 6+188 do km 6+603? ? 1.212.176,87 zł), ?Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego - II etap ? 1.978.641,07 zł, (w tym: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 0034T Osówka-Osówka Nowa od km 1+946 do km 3+535? ? 253.497,03 zł, ?Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice na odcinku Czajków Południowy-Wiązownica Mała od km 7+333 do km 14+875? ? 1.725.144,04 zł), ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1079T Osiek - Otoka Grabińska od km 0+010 do km 2+020? ? 64.477,00 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica - Pieczonogi od km 1+850 do km 2+520? ? 41.650,80 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0835T Grzybów-Wymysłów od km 1+700 do km 2+395? ? 54.808,50 zł, ?Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica - Pieczonogi w m. Kępie? ? 38.340,33 zł, ?Odbudowa mostu na rzece Korzenna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria- Pokrzywianka w km 0+717? ? 50.000,00 zł, zakupy inwestycyjne (zakup pługa do zimowego utrzymania dróg powiatowych) ? 22.570,00 zł. 3. Bieżące utrzymanie dróg ? wydatek w kwocie 827.797,56 zł, w tym: Remont barieroporęczy na moście w ciągu drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany ? Łubnice w miejscowości Grobla ? 31.036,80 zł, koszenie dróg powiatowych na terenie gminy Bogoria ? 10.637,42 zł, likwidacja zastoiska wody w miejscowości Grzybów Szczeglicki w ciągu drogi powiatowej nr 0713T Halszka ? Grzybów ? Szczeglice od km 0+000 do km 2+885 ? 10.592,04 zł, wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni tłuczniowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego ? 66.490,00 zł, wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego ? 216.348,66 zł, usuniecie awarii na drodze powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka w miejscowości Czajków Płn. (podmycie jezdni) ? 23.352,02 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - remonty jesienne ? 26.772,94 zł, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0818T Połaniec - Winnica (przy przepuście) ? 18.145,30 zł, przegląd szczegółowy mostu z badaniem geotechnicznym podłoża gruntowego przez rzekę Korzenną w m. Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria ? Pokrzywianka w km 0+717 ? 5.490,00 zł, renowacja odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek w m. Pliskowola oraz przy drodze powiatowej nr 1079 Osiek Długołęka w m. Osiek ? 34.306,40 zł, wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego ( biało ? czerwone) na przejściach dla pieszych ? w ciągu dróg powiatowych - 15.423,24 zł, remont przepustu na zjeździe z drogi powiatowej nr 0838T Rudniki - Okrągła, renowacja odwodnienia w ciągu drogi pow. Nr 0835T Grzybów - Wymysłów w m. Sichów Mały, wycinka oraz podcinanie drzew w pasie drogowym drogi pow. Nr 0820T Połaniec ? Budziska w m. Maśnik ? 11.840,34 zł, likwidacja zastoiska wody oraz zabezpieczenie skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice na odcinku Czajków Południowy ? Wiązownica Mała ? 4.505,46 zł, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka w m. Jurkowice 4.440,80 zł, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria ? Klimontów w m. Kol. Pęcławska ? 52.648,49 zł, remont drogi powiatowej nr 0792T Czajków Płn. ? Wiązownica Mała ? 81.500,00 zł, zakup materiałów i usług w ramach bieżącego utrzymania dróg w 2010 ? 214.267,65 zł.

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany Strona 6

4. Zimowe utrzymanie dróg ? wydatek 512.421,38 zł. W ramach tych środków zakupiono materiały uszarstniające (piasek i sól), dokonano remontów i napraw sprzętu przeznaczonego do utrzymania zimowego dróg oraz zakupiono usługi związane z wynajmem sprzętu i obsługi. 5. Dotacje celowe przekazane gminie Połaniec na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy na remont cząstkowy dróg i zimowe utrzymanie - 49.986,64 zł. 6. Inne wydatki poniesione w dz. 600 na kwotę 33.648,92 zł dotyczą: wykonania projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych ? 30.600,00 zł oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ul. 11 Listopada w Staszowie ? 3.048,92 zł. - rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - poniesione wydatki majątkowe w roku 2010 w ramach usuwania skutków powodzi z roku 2010 pozwoliły odnowić ok. 28 km dróg powiatowych na wartość 7.184.843,85 zł, co stanowi 20,79% wydatków dz. 600, w tym: ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1079T Osiek-Otoka Grabińska od km 0+015 do km 2+010? ? 360.

648,78 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica-Pieczonogi od km 1+870 do km 2+520? ? 105.822,80 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0827T Pacanów - Zalesie - Gace Słupieckie od km 2+017 do km 3+117? ? 163.602,00 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0835T Grzybów-Wymysłów od km 1+700 do km 2+395? ? 125.634,38 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0816T Strużki-Podwale od km 2+050 do km 5+785? ? 1.143.237,05 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza-Słupiec-Tarnowce od km 2+815 do km 2+895 oraz od km 4+600 do km 7+860? ? 997.533,00 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0820T Połaniec-Budziska od km 0+000 do km 3+890? - 1.093.876,52 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0816T Strużki-Podwale od km 0+015 do km 2+050? ? 789.945,53 zł, ? Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0811T Osiek-Lipnik od km 1+000 do km 2+386? ? 325.894,94 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0826T Komorów - Słupiec od km 0+000 do km 1+518? ? 295.903,92 zł, Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0814T Ossala-Ossala Lesisko dł. 1050m ? 256.520,25 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek od km 4+346 do km 6+495? - 616.038,76 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0856T Przeczów-Kapkaz od km 0+445 do km 1+068? - 118.679,77 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0821T Przychody-Rybitwy od km 1+960 do km 2+435? ? 124.932,39 zł, Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza od km 5+670 do km 6+000 ? 90.423,96 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0820T Połaniec-Budziska od km 3+890 do km 5+400? ? 327.466,42 zł, ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0832T Sielec-Grzybów od km 2+862 do km 4+430? ? 248.683,38 zł . 4) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 133.221,47 zł, tj. 0,15% wydatków przeznaczona na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ? 111.812,43 zł, gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatowymi ? 21.409,04 zł. 5) Dz. 710 Działalność usługowa kwota 410.902,64 zł, tj. 0,46% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograf. ( nieinwestycyjne) ? 45.000,00 zł (migracja danych Systemu Gromadzenia Zasobu Geodezyjnego ? Ośrodek wersja 5 dla Windows oraz zarchiwizowanych danych operatów do najnowszej wersji 7 Ośrodek FB wraz z wdrożeniem systemu tworzenia i gromadzenia metadanych zasobu geodezyjnego), - rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 49.302,64 zł (wykonanie podziału działek zajętych pod drogę publiczną w m. Krzywołęcz, Podmaleniec, Staszów, Połaniec, Koniemłoty, Budziska, Słupiec, Niedziałki, Gacki, Wola Żyzna, Czajków Południowy), - rozdz. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie ? 301.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 83,73%, 16,27% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wydatki majątkowe ? 5.000,00 zł (zakup drukarki laserowej A-3), - rozdz. 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ? 10.600,00 zł przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie na wykonywanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku.

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany Strona 7

6) Dz. 750 Administracja publiczna kwota 7.310.558,82 zł, tj. 8,12% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie ? 178.154,00 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - rozdz. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu - 296.627,03 zł, - rozdz. 75020 bieżąca działalność Starostwa Powiatowego ? 6.035.726,49 zł, z tego 70,65 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 28,56 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,79% - świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki majątkowe 134.888,38 zł, - - rozdz. 75045 działalność i obsługa komisji kwalifikacji wojskowej - 50.062,64 zł, - rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ? 245.600,54 zł, - rozdz. 75095 pozostała działalność? 369.499,74 zł, z tego kwota 356.014,24 zł została wydatkowana w związku z realizacją projektu ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? eInclusion w Powiecie Staszowskim?, pozostałe wydatki to koszty funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Powiecie Staszowskim. 7) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota 21.740,00 zł co stanowi 0,02% wydatków. 8) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 4.070.555,66 zł, tj. 4,52% wydatków przeznaczona na: - rozdz.

75405 Komendy powiatowe Policji ? 10.000,00 zł /pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie na zakup paliwa i materiałów biurowych/, - rozdz. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ? 3.428.279,41 zł, z tego 71,10% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 19,57 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 5,41%, wydatki majątkowe ? 3,92%, - rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne ? 39.968,99 zł pomoc finansowa udzielona gminom na dofinansowanie kosztów działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu tj.: OSP Rytwiany, OSP Kłoda, OSP Tuklęcz, OSP Ruda, OSP Połaniec, OSP Zrębin, OSP Rybitwy, OSP Maśnik, OSP Ruszcza, OSP Tursko Wielkie, OSP Szwagrów, OSP Ossala, OSP Wola Żyzna, OSP Osówka, OSP Gacki, OSP Jabłonica, OSP Rudki, OSP Beszowa, OSP Łubnice, OSP Oleśnica, OSP Łukawica, OSP Grzybów, OSP Oględów, OSP Bogoria, - rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe ? 29.684,38 zł wydatki poniesiono na monitorowanie, prognozowanie bieżących zagrożeń na terenie powiatu i przeciwdziałanie tym zagrożeniom, - rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ? wydatki poniesione w związku z akcją powodziową w m-cu maju i czerwcu 2010 r. na kwotę 562.622,88 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią 479.622,91 zł, zaś majątkowe ? 82.999,97 zł /zakup motopomp wraz z wężem ssawnym, drabiny ZS 2100, motopompy pływającej NIAGARA, motopompy WT-30X z osprzętem/. 9) Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 759.700,54 zł, tj. 0,84% wydatków przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. 10) Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana ? 20.667.665,20 zł, tj. 22,96% wydatków przeznaczona na: - licea ogólnokształcące w kwocie 6.632.359,16 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 6.493.972,16 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 5.288.816,07 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ? 1.205.156,09 zł), dotacje na zadania bieżące ? 135.400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 2.987,00 zł,

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany

Strona 8

- szkoły zawodowe w kwocie 12.004.320,96 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 10.322.803,26 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 7.107.836,94 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ? 3.214.966,32 zł), dotacje na zadania bieżące ? 272.070,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 5.316,07 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ? 65.729,03 zł (Projekt: ?Marzenia i pasje-moja firma elektroniczna w Unii Europejskiej? realizowany przez Zespół Szkół w Połańcu), wydatki majątkowe ? 1.338.402,60 zł /,,Przebudowa i rozbudowa budynku zajęć praktycznych Zespołu Szkół im. S. Staszica w Staszowie pod kątem przystosowania pomieszczeń do realizacji zawodu technik budownictwa?/, - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 1.599.368,78 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.589.401,86 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 1.326.611,62 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ? 262.790,24 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 9.966,92 zł, - wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 75.851,88 zł, - pozostała działalność w kwocie 355.764,42 zł, z tego: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów ? 104.482,85 zł, projekt: ?Uczenie się przez całe życie. Aktor mojej przyszłości? ? 8.400,10 zł realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów ? 13.600,00 zł, sfinansowanie w ramach reformy oświaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego ? 17.633,40 zł, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego ? 1.356,00 zł, dodatkowych zajęć na pływalni, aerobiku oraz na strzelnicy ? 140.116,00 zł oraz pozostałe wydatki wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w kwocie 70.176,07 zł. - Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się następująco: a) LO Staszów ? szkoła poniosła wydatki w kwocie 3.535.985,17 zł, z tego: - rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 3.465.031,10 zł ? 87,39% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane , 12,54% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,07% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 29.737,16 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 41.216,91 zł, z tego: 32.816,81 zł to wydatki jednostki (odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, i inne), 8.

400,10 zł to wydatki związane z realizacją projektu ?Uczenie się przez całe życie. Aktor mojej przyszłości?. b) ZS Staszów - szkoła poniosła wydatki w kwocie 6.340.512,10 zł, z tego: - rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 691.415,19 zł ? 89,66% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10,27% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,07% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 5.523.921,73 zł ? 61,27% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 38,66% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,07% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80140 wydatki w kwocie 51.600,77 zł przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników ośrodka dokształcania zawodowego, - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 17.146,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 56.428,41 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, i inne. c) ZS Połaniec - szkoła poniosła wydatki w kwocie 3.914.524,60 zł, z tego:

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany Strona 9

- rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 1.658.564,82 zł ? 82,53% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 17,47% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 2.221.078,29 zł ? 65,11% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 31,93% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 2,96% wydatki związane z realizacją projektu pn. ?Marzenia i pasje-moja firma elektroniczna w Unii Europejskiej?, - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 8.714,56 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 26.166,93 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, i inne. d) ZSE w Staszowie - szkoła poniosła wydatki w kwocie 2.961.590,84 zł, z tego: - rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 309.945,81 zł ? 87,80% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12,13% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,07% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 2.621.801,79 zł ? 86,85% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,09% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,06% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 6.960,16 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 22.883,08 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, i inne. e) CKP w Staszowie - jednostka poniosła wydatki w kwocie 1.567.102,01 zł, z tego: - rozdz. 80140 z wydatkowanej kwoty 1.547.768,01 zł ? 82,38% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16,98% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,64% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 13.294,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 6.040,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów. f) Starostwo Powiatowe ? wydatki poniesione w kwocie 2.347.950,48 zł, z tego: - rozdz. 80120 ? wydatkowano 507.402,24 zł, dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 26,68%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ? 73,32%, w tym remonty bieżące ? 324.002,56 zł co stanowi 63,85% wydatków jednostki w tym rozdziale, - rozdz. 80130 ? wydatkowano 1.637.519,15 zł, w tym: dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 16,62%, usługi remontowe 1,65% (wykonanie posadzek w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie), wydatki majątkowe ? 81,73% /?Przebudowa i rozbudowa budynku zajęć praktycznych Zespołu Szkół im. S. Staszica w Staszowie pod kątem przystosowania pomieszczeń do realizacji zawodu technik budownictwa?/, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 203.029,09 zł poniesiono na: pokrycie części kosztów funkcjonowania organizacji związkowych nauczycieli, koszty prac komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów, organizację ślubowania klas wojskowych, zajęcia na pływalni oraz zajęcia na strzelnicy współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz inne wydatki rzeczowe wydziału merytorycznego z zakresu oświaty. 11) Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 6.131.810,88 zł, tj. 6,81% wydatków przeznaczona na:

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany

Strona 10

- rozdz. 85111 Szpitale ogólne ? dotacje na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.497.097,38 zł, tj.

na: dofinansowanie kosztów zakupu tomografu komputerowego ? 500.000,00 zł, dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn.: ,,Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zabudową tarasu? ? 1.500.000,00 zł, dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn.: ?Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego? ? 1.497.097,38 zł, - rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej ? wydatek 500,00 zł, - rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.069.224,00 zł, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku ? 2.066.228,80 zł , ubezpieczenie zdrowotne dzieci w RDD w Połańcu ? 2.808,00 zł, uczennicy ZS w Połańcu ? 187,20 zł, - rozdz. 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ? 560.009,32 zł /wydatki związane z odkomarzaniem terenów objętych powodzią/, - rozdz. 85195 wydatek w kwocie 4.980,18 zł - pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia. 12) Dz. 852 Opieka społeczna kwota 2.798.290,96 zł, tj. 3,11% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 85201 wydatki w kwocie 456.393,87 zł poniesiono na: bieżącą działalność Rodzinnego Domu Dziecka ? 122.290,00 zł, co stanowi 25,34% wydatków, przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczowychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego stanowią kwotę 261.723,35 zł, tj. 57,35%, świadczenia wypłacone wychowankom z tytułu ich usamodzielnienia się ? 72.380,52 zł, tj. 15,86%, - rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej ? 1.433.924,00 zł , dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach ?1.210.364,00 zł i DPS w Rudkach ? 223.560,00 zł, - rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie 634.655,40 zł poniesiono na wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym, - rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie 248.317,69 zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: 87,93% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11,98% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,09% - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 85295 Pozostała działalność ? 25.000,00 zł. 13) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowana kwota 3.405.982,69 zł, tj. 3,78% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ? 90.412,00 zł (dofinansowanie działalności WTZ), - rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie 8.400,00 zł, - rozdz. 85333 bieżąca działalność Powiatowego Urzędu Pracy ? 2.076.074,40 zł, z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 1.800.450,94, tj. 86,72%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ? 159.350,14 zł, tj. 7,67%, świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 3.714,82 zł, tj. 0,19%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ? 112.558,50 zł, tj. 5,42% (projekt: AWANS i projekt: Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim), - rozdz. 85395 Pozostała działalność wydatki w kwocie 1.231.096,29 zł, z tego: 1.230.096,29 zł to wydatki poniesione w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 1.000,00 zł to wydatki związane z organizacją zjazdu kombatantów z terenu powiatu. 14) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 3.545.162,65 zł, tj. 3,94% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ? 1.784.096,00 zł /przekazano dotację dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Staszowie/,

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany

Strona 11

- rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne ? wydatkowano 1.174.049,12 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.173.218,12 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 1.072.963,71 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ? 100.254,41 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 831,00 zł, - rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne ? wydatkowano 575.717,90 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 574.126,37 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 423.072,37 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań ? 151.054,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 1.591,53 zł, - rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ? 6.045,00 zł, - rozdz. 85495 Pozostała działalność ? w tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów ? 5.254,63 zł. 15) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 977.734,09 zł, tj. 1,09% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ? 974.994,09 zł, z tego: 108.883,98 zł to wydatki bieżące (edukacja ekologiczna), zaś 866.110,11 zł to wydatki majątkowe poniesione na dofinansowanie zadań: ?Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w wybranych budynkach należących do SPZZOZ w Staszowie? ? 201.

257,37 zł, ?Termomodernizacja budynku głównego oraz diagnostycznozabiegowego szpitala w Staszowie I etap ? docieplenie dachu na budynku głównym szpitala ? 197.852,74 zł, ?Modernizacja V piętra budynku szpitala na potrzeby oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym oraz oddziału pediatrycznego z niezbędną infrastrukturą? ? 200.000,00 zł, ?Termomodernizacja budynku OSP-Osiek polegająca na dociepleniu dachu? ? 30.000,00 zł, ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica ul. Zakościele? ? 90.000,00 zł, ?Budowa sieci wodociągowej w Strzegomku-Góry? ? 32.000,00 zł, ?Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania w obiektach Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie. Rozbudowana sposobu zaopatrzenia w CWU budynku internatu? ? 115.000,00 zł, - rozdz. 90095 Pozostała działalność ? wydatkowano 2.740,00 zł na realizację III Powiatowego Pikniku Ekologicznego. 16) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 138.000,00 zł, tj. 0,15% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury ? 15.000,00 zł ? dotacja na realizację zadań: ?Biesiada Połaniecka?, ?Dni Kultury Połanieckiej?, ?Sylwester 2010/2011?, ?Plener Plastyczny 2010?, ?Wakacje z SOK-iem?, ?Dzień chleba?, ?Świętokrzyski przegląd zespołów muzycznych?, ?Jesienne Inspiracje Artystyczne?, ?Festiwal działań artystycznych osób niepełnosprawnych?, - rozdz. 92116 Biblioteki ? 38.000,00 zł ? dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, - rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ? 85.000,00 zł ? w tym: prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Beszowej ? 25.000,00 zł, przy kościele w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bogorii ? 50.000,00, przy kościele w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wiązownicy ? 10.000,00 zł. 17) Dz. 926 Kultura fizyczna i sport kwota 4.819.704,14 zł tj. 5,35% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 92601 Obiekty sportowe ? 4.767.429,67 zł ? wydatki związane z realizacją zadania pn.: ?Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie?, - rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ? 52.274,47 zł, z tego: współpraca z OSiR w Staszowie /w zakresie popularyzacji sportu/ ? 15.000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez wydział merytoryczny ? 37.274,47 zł. 6. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za 2010 rok z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany

Strona 12

7. Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów /§ 992/ - zł/ z tego: PKO BP O/Sandomierz 1.037.760,00 zł ? umowa kredytowa z 2005 roku, ING Bank Śląski Oddział w Kielcach 1.565.580,00 zł - umowa kredytowa z 2006 roku, BS Staszów 867.960,00 zł ? umowa kredytowa z 2008 roku, NBS w Solcu Zdroju 795.000,00 zł - umowa z 2007 roku, NBS O/Łubnice 426.924,00 zł ? umowa z 2009 roku, NBS O/Łubnice 560.400,00 umowa z 2009 roku /. 8. Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za 2010 r. wynosi 95.292.690,68 zł. Realizacja budżetu Powiatu Staszowskiego za 2010 rok zamyka się deficytem w kwocie 11.024.632,46 zł sfinansowanym kredytem bankowym. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2010 r. wynosi 29.773.020,00 zł (ING Bank Śląski Oddział w Kielcach - umowa kredytowa z 2006 roku ? 782.832,00 zł, BS Staszów ? umowa kredytowa z 2008 roku 2.603.880,00 zł, NBS w Solcu Zdroju - umowa kredytowa z 2007 roku ? 1.590.228,00 zł, NBS O/Łubnice ? umowa z 2009 roku 3.842.856,00 zł, NBS O/Łubnice ? umowa kredytowa z 2009 roku 2.239.600,00 zł, BRE Bank ? umowa kredytowa z 2010 roku 5.253.624,00 zł, BRE Bank ? umowa kredytowa z 2010 roku 13.460.000,00 zł), co stanowi 37,68% kwoty wykonanych dochodów. 9. Realizacja zadań pozabudżetowych w 2010 roku przedstawia się następująco: 1) Dochody własne jednostek budżetowych. a) Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to: - Starostwo Powiatowe w Staszowie. - Liceum Ogólnokształcące w Staszowie - Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie - Zespół Szkół w Staszowie - Zespół Szkół w Połańcu - Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie - Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie b) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe. W pierwszym półroczu 2010 roku dokonano likwidacji rachunku dochodów własnych. Środki w kwocie 1.720,43 zł przekazano do budżetu powiatu. c) Dz. 801 Oświata i wychowanie. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr XXXIII/15/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2005 roku, z tego: - rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące ? stan środków na początek roku wynosił 26.004,40 zł, uzyskane dochody w kwocie 50.731,73 zł pochodzą ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano 76.736,13 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na zakupy inwestycyjne, - rozdz. 80130 dochody własne gromadzone przez ZS w Połańcu, ZS w Staszowie, ZSE w Staszowie ? stan środków na początek roku wynosił 40.580,96 zł, uzyskane dochody w kwocie 146.512,75 zł stanowią wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpływów z działalności polegającej między innymi na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 187.093,71 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności szkół/ zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/, - rozdz. 80146 ? stan środków na początek roku wynosił 8.072,33 zł. Uzyskane dochody w kwocie 160,00 zł pochodzą z działalności usługowo-produkcyjnej. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 8.232,33 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów biurowych , usług szkoleniowych, itp. dla Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych.

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany Strona 13

d) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr XXXIII/15/05Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2005 roku. Dochody własne zgromadzone w rozdz. 85406 przez Publiczną Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Staszowie - stan środków na początek roku wynosił 279,46 zł, uzyskane dochody w kwocie 3,37 zł stanowią wpływy z kapitalizacji odsetek. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 282,83 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Dochody własne zgromadzone w rozdz. 85410 przez Zespół Szkół w Staszowie - stan środków na początek roku wynosił 63.518,00, uzyskane dochody w kwocie 305.123,24 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 368.641,24 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, środków czystości, zakup usług remontowych, podatek VAT, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki i zakupy inwestycyjne/. 2) Fundusze celowe. a) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Na planowane przychody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu opłat za wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów, podziały działek, aktualizację map, uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci, odbitki kserograficzne z zasobu geodezyjnego, kapitał odsetkowy w 2010 roku wykonano 102,33% planu tj. przychody w kwocie 409.313,18 zł. Wydatkowano kwotę 1.563.697,71 zł, z tego: kwotę 955.824,74 zł przeznaczono na przelewy redystrybucyjne (ustawowy obowiązek przekazania 10% wpływów na Wojewódzki Fundusz i 10% wpływów na Państwowy Fundusz), zakup materiałów papierniczych, biurowych i wyposażenia, zakup publikacji i książek, konserwację i naprawę sprzętu, koszty podróży służbowych związanych ze szkoleniami geodetów, na energię, gaz, wodę, monitoring, usługi telekomunikacyjne tytułem ponoszonych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno ? Kartograficznej, na aktualizację oprogramowania i zakup licencji, na kontrolę operatów, akcesoria komputerowe, zakupy inwestycyjne, koszty prowizji bankowych, wydatki inwestycyjne, natomiast kwotę 607.872,97 zł - w związku z likwidacją funduszu z dniem 31.12.2010 roku - przekazano do budżetu powiatu. Stan środków funduszu na koniec roku wynosi 7.811,28 zł w związku z wyższymi zobowiązaniami na koniec okresu sprawozdawczego. 10. Zmiany w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 obrazuje załącznik nr 3a do niniejszego sprawozdania. 11. Zmiany w planie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 obrazuje załącznik nr 3b do niniejszego sprawozdania. 12. Zmiany w planie dotacji wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 obrazuje załącznik nr 3c do niniejszego sprawozdania. 13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Przewodniczący Zarządu Andrzej Kruzel

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Staszowie

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany Strona 14

z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1.xls Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik2.xls Załącznik Nr 3a do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik3a.xls Załącznik Nr 3b do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik3b.xls Załącznik Nr 3c do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik3c.xls Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik4.xls

Id: VCXZO-QWFAT-NTXIC-IXVCQ-FBOLC. Podpisany

Strona 15
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.144.1339

  uchwała nr 18/09 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2009.361.2648

  uchwała nr XLII/51/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatu Staszowskiego

 • DZ. URZ. 2009.361.2647

  uchwała nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

 • DZ. URZ. 2009.319.2374

  uchwała nr XL/33/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXIX/26/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w przedmiocie przyjęcia ?Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Staszowskiego na rok akademicki 2008/2009? w ramach Działania 2.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne? Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 • DZ. URZ. 2009.319.2372

  uchwała nr XXXIX/26/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Staszowskiego na rok akademicki 2008/2009? w ramach Działania 2.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne? Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.134.1500

  uchwała nr VIII/27/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/17/2011 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.134.1499

  uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2011r. zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2011.134.1498

  uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.134.1497

  uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011

 • DZ. URZ. 2011.134.1496

  uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Tuczępy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.