Logowanie

DZ. URZ. 2011.135.1502

Tytuł:

uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-05-27
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 135 pozycja: 1502
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR VII/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust.1, 211,art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2 ,3, 4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art.214 pkt 1,2,3 art222 ust.1, ust 2 pkt 1,2,3,art. 231 ust .2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2,3, art. 258, ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok, - w uchwale Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany : 1) W § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie : ?4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 489 360 zł,


a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

2) Zwiększa się dochody budżetu gminy ? o kwotę 49 360 zł, w tym; a) dział 853 ? pozostałe działania w zakresie polityki społecznej o kwotę 49 360 zł. rozdział 85395 ? pozostała działalność o kwotę 49 360 zł, § 2007 ? dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę § 2009 ? dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 143 809 zł, w tym; a) dział 010 ? rolnictwo i łowiectwo o kwotę 77 500 zł. rozdział 01095 ? pozostała działalność o kwotę 77 500 zł, § 4210 ? zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 zł, § 4300 ? zakup usług pozostałych o kwotę 75 000 zł, b) dział 600 ? transport i łączność o kwotę 9 949 zł. rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne o kwotę 9 949 zł, § 4270 ? zakup usług remontowych o kwotę 506 zł, § 4300 ? zakup usług pozostałych o kwotę 9 443 zł, c) dział 700 ? gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5000 zł. rozdział 70005 ? gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5 000 zł, § 4430 ? różne opłaty i składki o kwotę 5 000 zł, d) dział 853 ? pozostałe działania w zakresie polityki społecznej o kwotę 49 360 zł. rozdział 85395 ? pozostała działalność o kwotę 49 360 zł, § 4117 ? składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 756 zł, § 4119 ? składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 310 zł, § 4127 ? składki na Fundusz Pracy o kwotę 284 zł, § 4129 ? składki na Fundusz Pracy o kwotę 50 zł,

Id: CYRKO-BNHHM-JGYKA-WDNBQ-CATOK. Podpisany

49 360 zł 4 440 000 zł"

41 956 zł, 7 404 zł,

Strona 1

§ 4177 ? wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11 560 zł, § 4179 ? wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 040 zł, § 4217 ? zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 816 zł, § 4219 ? zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 144 zł, § 4307 ? zakup usług pozostałych o kwotę 27 540 zł, § 4309 ? zakup usług pozostałych o kwotę 4 860 zł, e) dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 000 zł, rozdział 92109 ? domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2 000 zł, § 4210 ? zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł. 4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 94 449 zł, w tym; a) dział 010 ? rolnictwo i łowiectwo o kwotę 83 626 zł. rozdział 01010 ? infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 75 000 zł, § 4300 ? zakup usług pozostałych o kwotę 75 000 zł, rozdział 01095 ? pozostała działalność o kwotę 8 626 zł, § 4270 ? zakup usług remontowych o kwotę 8 626 zł, b) dział 600 ? transport i łączność o kwotę 7 817 zł. rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne o kwotę 7 817 zł, § 4270 ? zakup usług remontowych o kwotę 5 817 zł, § 4430 ? różne opłaty i składki o kwotę 2 000 zł, c) dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 006 zł, rozdział 92109 ? domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3 006 zł, § 4270 ? zakup usług remontowych o kwotę 3 006 zł. 5) Załącznik ? Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 6) Załącznik ? Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi na 2011 rok? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 7) Załącznik ? Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 8) Załącznik ? Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 9) Załącznik ?Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku? otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kuliś

Id: CYRKO-BNHHM-JGYKA-WDNBQ-CATOK. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011 r. Zalacznik1.xls załączniki 12 kwietnia 2011

Id: CYRKO-BNHHM-JGYKA-WDNBQ-CATOK. Podpisany

Strona 3

U z as ad n i e n i e Zwiększenie wydatków oraz zmniejszenie wydatków w takiej samej wysokości dotyczy doprecyzowania zadań zgłoszonych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, a więc uaktualnienia klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie dochodów o kwotę 49 360 zł dotyczy realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej pn.?Rozwijanie zdolności językowych i pogłębianie umiejętności informatycznych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej?. Konieczne jest również uaktualnienie załączników do uchwały budżetowej.

Id: CYRKO-BNHHM-JGYKA-WDNBQ-CATOK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.195.2271

  uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.289.2221

  uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.396.2876

  uchwała nr XLI/285/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.134.1501

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.134.1500

  uchwała nr VIII/27/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/17/2011 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.134.1499

  uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2011r. zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2011.134.1498

  uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.134.1497

  uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.