Logowanie

DZ. URZ. 2011.135.1503

Tytuł:

uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-05-27
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 135 pozycja: 1503
Hasła:jednostki organizacyjne J. S. T.

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 5c, pkt 1 i 3, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt 2, ust 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) oraz uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach, uchwala się, co następuje: § 1. Po uzyskaniu opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach KO II 542/30/11 z dnia 24 lutego 2011 roku i zawiadomieniu rodziców o zamiarze likwidacji, likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011 roku Samorządową Szkołę Podstawową w Sieradzicach zwaną dalej Szkołą. Opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Obwód zlikwidowanej Szkoły przejmuje Samorządowa Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie. § 3. Dzieciom uczęszczającym do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Samorządowej Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie. § 4. Dokumentacja przebiegu nauczania likwidowanej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach zostanie przekazana organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny (Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty) natomiast pozostałą dokumentację tej Szkoły przejmie Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. § 5. 1. Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej rozliczy w drodze inwentaryzacji do dnia 31 sierpnia 2011 r. dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach z powierzonego mu mienia zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm./ a także na podstawie innych przepisów prawa. 2. .Inwentaryzację składników majątkowych w likwidowanej Samorządowej w Sieradzicach przeprowadza się według stanu na dzień 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej


Id: EXRUG-GDVHV-FIOVG-OGXRP-MGQJV. Podpisany

Strona 1

3. Zasady inwentaryzacji składników majątkowych w likwidowanej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach oraz przekazanie ich Zespołowi Szkół Samorządowych w Wielgusie określi zarządzenie dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej. 4. . Nieruchomość wraz z budynkiem Szkoły pozostają w dyspozycji organu prowadzącego szkołę, który określi przeznaczenie tego mienia odrębną uchwałą. 5. Sprzęt i wyposażenie znajdujące się w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach zostanie przekazane dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie § 6. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. tracą moc: 1) Uchwała Nr XIX/131/96 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 października 1996 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Kazimierza Wielka. 2) Uchwała Nr V/41/99 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej jednostki budżetowej pod nazwą Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sieradzicach Nr 83. 3) Uchwała Nr XVIII/147/2004 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia dotychczasowej jednostki budżetowej pod nazwą Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sieradzicach Nr 83. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy , dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej, dyrektorowi likwidowanej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie. § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od 31 sierpnia 2011 roku.

Przewodniczacy Rady Miejskiej Andrzej Kuliś

Id: EXRUG-GDVHV-FIOVG-OGXRP-MGQJV. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011 r. Zalacznik1.pdf Pismo Karator Oświaty

Id: EXRUG-GDVHV-FIOVG-OGXRP-MGQJV. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sieradzicach jest placówką oświatową prowadzoną przez gminę Kazimierza Wielka. Jest to szkoła 6 - klasowa z prowadzonym dodatkowo oddziałem przedszkolnym. Swym obwodem szkolnym obejmuje 3 miejscowości, tj. Sieradzice, Góry Sieradzkie i część miejscowości Boronice o nr 1 do 18. Podjęcie uchwały o likwidacji tej szkoły podyktowane zostały z powodu dwóch zasadniczych czynników: 1) Stan liczebny uczących się dzieci. Z roku na rok liczba dzieci w obwodzie maleje. W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły uczęszcza 34 dzieci w klasach I ? VI oraz 2 dzieci do oddziału przedszkolnego, tj. - w oddziale przedszkolnym - w klasie I - w klasie II - w klasie III - w klasie IV - w klasie V - w klasie VI - 2 dzieci, - 4 dzieci, - 3 dzieci, - 6 dzieci, - 4 dzieci, - 7 dzieci, - 10 dzieci,

Urodzenia dzieci w obwodzie szkolnym tej szkoły w latach następnych są mało optymistyczne gdyż sytuacja przedstawia się następująco: 1) 2005 r. urodziło się 6 dzieci, 2) 2006 r. urodziło się 10 dzieci, 3) 2007 r. urodziło się 1 dziecko, 4) 2008 r. urodziło się 5 dzieci, 5) 2009 r. urodziło się 6 dzieci, 6) 2010 r. urodziło się 1 dziecko Fakt urodzenia się dziecka w obwodzie nie świadczy o tym, że te dzieci podejmą naukę w tej szkole, między innymi na trwającą migrację szczególnie młodych ludzi jak również na posyłanie dzieci z tego obwodu, już w tej chwili do Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie a także do Kościelca i Ostrowa (gmina Proszowice). 2) Czynnik ekonomiczny.

Szkoła została wybudowana w 1966 roku. Obecnie wymaga generalnego remontu, m.in. wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana pieców centralnego ogrzewania. Szacunkowy koszt remontu wyniesie ok. 110.000 zł.

Id: EXRUG-GDVHV-FIOVG-OGXRP-MGQJV. Podpisany

Strona 1

Ze względu na bardzo małe wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej szkoły /mała liczba dzieci/ koszty utrzymania obiektu i wynagradzania nauczycieli i obsługi są bardzo wysokie. W roku 2008 koszt utrzymania szkoły (wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe) wynosiły 384.757 zł, z tego należna subwencja oświatowa dla tej szkoły zgodnie z algorytmem wyniosła 189.592 zł, dołożono z budżetu gminy 195.165 zł, tj. 50,72%. Koszt kształcenia 1 ucznia rocznie wyniósł 9.384 zł. / dla porównania koszt kształcenia 1 ucznia w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie wyniósł 5.853 zł/. W roku 2009 koszt utrzymania szkoły (wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe) wynosiły 459.


300 zł, z tego należna subwencja oświatowa dla tej szkoły zgodnie z algorytmem wyniosła 218.106 zł, dołożono z budżetu gminy 241.194 zł, tj. 52,51%. Koszt kształcenia 1 ucznia rocznie wyniósł 11.483 zł. / dla porównania koszt kształcenia 1 ucznia w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie wyniósł 6.278 zł/. W roku 2010 koszt utrzymania szkoły (wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe) wynosiły 464.954 zł, z tego należna subwencja oświatowa dla tej szkoły zgodnie z algorytmem wyniosła 222.615 zł, dołożono z budżetu gminy 242.339 zł, tj. 52,12%. Koszt kształcenia 1 ucznia rocznie wyniósł 11.624 zł. / dla porównania koszt kształcenia 1 ucznia w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie wyniósł 6.350 zł/. Likwidacja szkoły nie spowoduje uszczerbku na poziomie nauczania dzieci a wręcz przeciwnie przyczyni się do podniesienia ich poziomu nauczania. Obecnie nauczanie odbywa się w klasach łączonych. Uczniowie zostaną przeniesieni do Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie, który jest wyposażone w odpowiednią nowoczesną bazę dydaktyczną do nauczania, m.in.: 1) pełnowymiarowa sala gimnastyczna, 2) pracownie komputerowe, 3) stabilności wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, 4) monitoring. Uczniom z obwodu szkolnego likwidowanej szkoły zostanie zapewniony bezpłatny dowóz pod opieką nauczyciela. Dowóz uczniów w tym obwodzie już funkcjonuje, gdyż dowożeni są uczniowie do gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych Wielgusie. Przyjecie uczniów z obwodu likwidowanej szkoły nie spowoduje zwiększenia liczby oddziałów w szkole przyjmującej jak również zwiększenia zatrudnienia kadry nauczycielskiej. Kadra nauczycielska likwidowanej szkoły (5,67 etatu) będzie miała prawo w pierwszej kolejności zatrudnienie w szkole przyjmującej uczniów lub w innych szkołach na terenie gminy o ile będą możliwości kadrowe w tych szkołach. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) o zamiarze likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach powiadomieni zostali w ustawowym terminie: 1) Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach ? uzyskano opinię nie wnoszącą zastrzeżeń odnośnie zamiaru likwidacji Szkoły wyrażoną w piśmie KO II 542/30/11 z dnia 24 lutego 2011 roku.

Id: EXRUG-GDVHV-FIOVG-OGXRP-MGQJV. Podpisany

Strona 2

2) Rodzice uczniów z obwodu tej Szkoły ? pismem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 3) Nauczycielskie związki zawodowe działające na terenie gminy Kazimierza Wielka. Reasumując powyższe uzasadniona jest likwidacja tej szkoły.

Id: EXRUG-GDVHV-FIOVG-OGXRP-MGQJV. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3295

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sadłowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5114

  uchwała nr IX/78/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz Szkoły Podstawowej w Rdzuchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2994

  uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Kotuń z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3418

  uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3944

  uchwała nr XXII/173/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skuszewie i przekształcenia w Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla wchodzącej w skład Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" w Wyszkowie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.135.1502

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.134.1501

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.134.1500

  uchwała nr VIII/27/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/17/2011 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.134.1499

  uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2011r. zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2011.134.1498

  uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.