Logowanie

DZ. URZ. 2011.138.2833

Tytuł:

uchwała nr VII/51/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-25
Organ wydający:Rada Powiatu Kościerskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 138 pozycja: 2833
Hasła:

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok. Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz § 15 pkt. 5 Statutu Powiatu Kościerskiego Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie powiatu na 2011 rok uchwalonym Uchwałą Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 lutego 2011 roku, zmienianą w trakcie roku budżetowego 12- krotnie Uchwałą Zarządu Powiatu i 2krotnie Uchwałą Rady Powiatu, wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 102.118 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 102.118 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 § 2. Budżet Powiatu, o którym mowa w § 1 po wprowadzeniu zmian wynosi: dochody 65.225.736 zł wydatki 69.778.598 zł przychody 7.147.696 zł rozchody 2.594.834 zł § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Kazimierz Maszk

Id: BGHNQ-ISFMN-KMCJG-BJKMZ-TRPMB. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie I. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 102.118 zł . Zmiany zachodzą w następujących pozycjach: 1) Dział 852, rozdział 85202 ? domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody o kwotę 11.529 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. 2) Dział 853, rozdział 85395 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, a) zwiększa się dochody o kwotę 16.200 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu systemowego pt. ?Mój potencjał ? moja szansa na samodzielne życie? współfinansowanego z EFS, realizowanego przez PCPR, b) zwiększa się dochody o kwotę 74.389 zł w związku z otrzymaniem dotacji za 2010 rok jako refundacja poniesionych kosztów przez Powiat na realizowany przez PCO projekt pt. ?Poprawa jakości edukacyjnej w PZS Nr 1, Nr 2 i Nr 3 poprzez zakup wyposażenia laboratorium oraz sal do praktycznej nauki zawodu?. 3) Dział 900, rozdział 90019 ? wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska, dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami dochodów na kwotę 250.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. II. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 102.118 zł. Zmiany zachodzą w następujących pozycjach: 1) Dział 801 ? oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 74.389 zł w związku z otrzymaniem dotacji za 2010 rok jako refundacja poniesionych kosztów przez Powiat na realizowany przez PCO projekt pt. ?Poprawa jakości edukacyjnej w PZS Nr 1, Nr 2 i Nr 3 poprzez zakup wyposażenia laboratorium oraz sal do praktycznej nauki zawodu?, a) rozdział 80102 ? szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wydatki o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, b) rozdział 80130 ? szkoły zawodowe, zwiększa się wydatki o kwotę 53.389 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej w następujących placówkach: - PZS Nr 1 o kwotę 20.000 zł - PZS Nr 2 o kwotę 15.000 zł - PZS Nr 3 o kwotę 18.389 zł. c) rozdział 80140 ? centra kształcenia ustawicznego, zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej. Ponadto zwiększa się wydatki na kwotę 5.000 zł w rozdziale 80120 ? licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na zakup nowej kosiarki, książek jako nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego oraz na wyposażenie pracowni informatycznych w używane komputery z programu ?Polska szkoła w UE?. 2) Dział 852 ? pomoc społeczna, a) rozdział 85202 ? zwiększa się wydatki o kwotę 11.529 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej: - Dom Pomocy Społecznej Cisewie o kwotę 6.264 zł, - Dom Pomocy Społecznej Stawiska o kwotę 5.265 zł. b) rozdział 85204 ? rodziny zastępcze, zmniejsza się wydatki o kwotę 898 zł i przenosi do działu 853 ? pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 ? pozostała działalność, jako wkład własny do projektu pt. ?Mój potencjał ? moja szansa na samodzielne życie? realizowanego w PCPR.

Id: BGHNQ-ISFMN-KMCJG-BJKMZ-TRPMB. Podpisany

Strona 1

3) Dział 852, rozdział 85395 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 17.098 zł na realizację projektu systemowego pt. ?Mój potencjał ? moja szansa na samodzielne życie? współfinansowanego z EFS, realizowanego w PCPR. 4) Dział 926, rozdział 92695 ? kultura fizyczna ? pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł i przesuwa się do rozdziału 80120 ? licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup nowej kosiarki, książek jako nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego oraz na wyposażenie pracowni informatycznych w I Liceum Ogólnokształcącym.

Id: BGHNQ-ISFMN-KMCJG-BJKMZ-TRPMB. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 maja 2011 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf 852 85202 2130 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Organ 853 85395 2007 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Treść Przed zmianą 3 879 356,00 3 298 636,00 1 719 180,00 1 719 180,00 1 788 694,00 896 769,00 Zmiana 11 529,00 11 529,00 11 529,00 11 529,00 90 589,00 90 589,00 88 159,00 88 159,00 2 430,00 2 430,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 Po zmianie 3 890 885,00 3 310 165,00 1 730 709,00 1 730 709,00 1 879 283,00 987 358,00 872 428,00 872 428,00 114 930,00 114 930,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 784 269,00 w art.5 ust.


1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ 784 269,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 112 500,00 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ 112 500,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2009

900 90019 0690

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Organ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Organ

- 250 000,00 0,00 - 250 000,00 0,00 65 225 736,00

Razem:

65 123 618,00 102 118,00

Id: BGHNQ-ISFMN-KMCJG-BJKMZ-TRPMB. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 maja 2011 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf 801 80102 4260 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Zakup energii Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 80120 4210 80130 4260 Licea ogólnokształcące Zakup materiałów i wyposażenia I Liceum Ogółnokształcące im. Józefa Wybickiego Szkoły zawodowe Zakup energii Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 80140 4260 852 85202 2810 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zakup energii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Gdańska Fundacja Dobroczynności 4210 85204 3110 853 85395 3117 3119 4177 4179 4217 4219 Zakup materiałów i wyposażenia Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Świadczenia społeczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Wynagrodzenia bezosobowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Wynagrodzenia bezosobowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Zakup materiałów i wyposażenia Treść Przed zmianą 2 729 632,00 8 624,00 8 624,00 3 532 264,00 17 174,00 17 174,00 461 198,00 114 336,00 94 993,00 182 081,00 202 379,00 21 871,00 21 871,00 9 452 056,00 3 717 733,00 417 180,00 417 180,00 209 261,00 209 261,00 1 569 690,00 1 334 990,00 1 334 990,00 3 090 741,00 967 646,00 57 512,00 57 512,00 10 149,00 10 149,00 66 266,00 66 266,00 11 694,00 11 694,00 34 153,00 34 153,00 6 027,00 Zmiana 19 000,00 19 000,00 19 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 53 389,00 20 000,00 15 000,00 18 389,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 - 898,00 11 529,00 5 265,00 5 265,00 6 264,00 6 264,00 - 898,00 - 898,00 - 898,00 17 098,00 17 098,00 763,00 763,00 135,00 135,00 6 885,00 6 885,00 1 215,00 1 215,00 6 885,00 6 885,00 1 215,00 Po zmianie 23 809 427,00 2 748 632,00 27 624,00 27 624,00 3 537 264,00 22 174,00 22 174,00 13 522 194,00 514 587,00 134 336,00 109 993,00 200 470,00 204 379,00 23 871,00 23 871,00 9 451 158,00 3 729 262,00 422 445,00 422 445,00 215 525,00 215 525,00 1 568 792,00 1 334 092,00 1 334 092,00 3 107 839,00 984 744,00 58 275,00 58 275,00 10 284,00 10 284,00 73 151,00 73 151,00 12 909,00 12 909,00 41 038,00 41 038,00 7 242,00 23 730 038,00 79 389,00

13 468 805,00 53 389,00

Id: BGHNQ-ISFMN-KMCJG-BJKMZ-TRPMB. Podpisany

Strona 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 926 92695 4300 Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych I Liceum Ogółnokształcące im. Józefa Wybickiego Razem:

6 027,00 1 193 936,00 299 250,00 265 250,00 9 000,00

1 215,00 - 5 000,00 - 5 000,00 - 5 000,00 - 5 000,00

7 242,00 1 188 936,00 294 250,00 260 250,00 4 000,00

69 676 480,00 102 118,00 69 778 598,00

Id: BGHNQ-ISFMN-KMCJG-BJKMZ-TRPMB. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1093

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sławnie Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3018

  uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2656

  sprawozdanie Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 7 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2009.254.2015

  uchwała nr XXXIV/134/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2839

  uchwała nr 26/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia powiatu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.138.2832

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zblewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.138.2831

  uchwała nr VIII/ 57 /2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2011 rok (zmiana 3).

 • DZ. URZ. 2011.138.2830

  uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.138.2829

  uchwała nr IX/105/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę nr IV/31/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.138.2828

  uchwała nr X/62/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2010r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.