Logowanie

DZ. URZ. 2011.139.1135

Tytuł:

uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-03-22
Organ wydający:Rada Gminy Mędrzechów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 139 pozycja: 1135
Hasła:Budżet województwa,powiatu,gminy,związku międzygminnego

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY GMINY MĘDRZECHÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Mędrzechowie uchwala, co następuje ; CZĘŚĆ I. Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Mędrzechów § 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Mędrzechów na 2011 r.. w wysokości 7.946.060 zł jak poniżej w zł.


Dz. Rozdz. 1 020 02001 2 § 3 LEŚNICTWO Gospodarka leśna w tym: dochody bieżące z tego: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: dochody bieżące 700 70005 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jst. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące z tego: 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące z tego: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 75023 Urzędy gmin w tym: dochody bieżące z tego: 0920 Pozostałe odsetki 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące z tego: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany Strona 1 1.226 53.116 39.031 36.231 36.231 36.231 100 100 2.700 2.700 2.700 650 650 650 54.342 Określenie 4 Kwota 5 1.000 1.000 1.000 1.000

600

25.970 25.970 25.970 25.970 54.342

750

/związkom gmin/ ustawami 752 75212 OCHRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące z tego : 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75414 Obrona Cywilna w tym: dochody bieżące z tego:

650 770 770 770 250 250 250

754

756 75601

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 250 oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 1.129.721 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące z tego: 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące z tego: 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące z tego: 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące z tego: 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące z tego: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2.500 47.000 47.000 8.000 6.000 32.000 1.000 454.321 451.821 2.500 5.279.017 2.711.251 2.711.251 2.711.251 2.388.871 2.388.871 0 398.500 398.500 75.000 230.000 5.000 59.000 1.000 26.000 2.500 2.500 2.500

227.400 227.400 220.000 2.700 3.700 1.000

758 75801

RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące z tego: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące z tego: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany


Strona 2

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące z tego: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

178.895 178.895 178.895 116.150 600 600 600 65.300 65.300 65.000 300 100 100 100 150 150 150 50.000 50.000 50.000 1.299.159 15.300 15.300 15.300 1.121.545 1.121.545

801 80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: dochody bieżące z tego: 0920 Pozostałe odsetki 80104 Przedszkola w tym : dochody bieżące z tego: 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 80110 Gimnazja w tym : dochody bieżące z tego : 0920 Pozostałe odsetki 80114 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w tym : dochody bieżące z tego: 0920 Pozostałe odsetki 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: dochody bieżące z tego: 0830 Wpływy z usług

852 85202

POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej w tym : dochody bieżące z tego : 0970 Wpływy różnych dochodów 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące z tego:

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.118.845 oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 2360 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2.700 ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 10.052 społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące z tego: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 4.446 oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5.606 /związków gmin/ 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące z tego: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ Zasiłki stałe w tym : dochody bieżące z tego : 85219 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące z tego: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące z tego: 0830 Wpływy z usług 85295 Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany Strona 3 900 900 900 40.652 27.185 27.185 27.185 42.954 42.954 40.571 40.571

85216

/związków gmin/ OGÓŁEM DOCHODY

40.652 7.946.060

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Mędrzechów na 2011 r. w wysokości 7.582.060 zł jak poniżej

ROZDZ. 1 010 01030 400 40002 600 60014 60016 700 70005 2 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze w tym: - wydatki bieżące WYTWARZANIE i ZAOPATRYWABNIE w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ Dostarczanie wody w tym wydatki bieżące: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe w tym- wydatki bieżące Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące wydatki majątkowe 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie w tym: - środki rządowe wydatki samorządowe tym: - wydatki bieżące 75022 75023 75045 75075 751 75101 752 75212 754 75412 75414 75421 756 75647 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: - wydatki bieżące Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: - wydatki bieżące Kwalifikacja wojskowa w tym: - wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa w tym : wydatki bieżące OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne w tym: - wydatki bieżące Obrona cywilna w tym: - wydatki bieżące Zarządzanie kryzysowe w tym: wydatki bieżące Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadąjących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych OKREŚLENIE 3 KWOTA 4 4.500 4.500 4.500 79.869 79.869 79.869 109.796 25.970 25.970 83.826 83.826 170.000 170.000 50.000 120.000 1.606.952 115.000 36.231 78.769 115.000 60.000 60.000 1.416.852 1.416.852 100 100 15.000 15.000 650 650 650 770 770 770 63.250 61.000 61.000 250 250 2.000 2.000 24.000 24.000 Strona 4


Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany

w tym: wydatki bieżące 757 75702 75704 758 75818 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów poż jst w tym: - wydatki bieżące Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę jst tym: wydatki bieżące RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe w tym: Rezerwy ogólne Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 801 80101 80104 80110 80113 80114 80146 80148 80195 851 85153 85154 852 85202 85212 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące. Przedszkola w tym: - wydatki bieżące Gimnazja w tym: - wydatki bieżące Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wydatki bieżące Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół w tym: - wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - wydatki bieżące Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: wydatki bieżące Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące ze środków rządowych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: - wydatki bieżące 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wydatki bieżące - środków rządowych: - środków samorządowych 85215 Dodatki mieszkaniowe

24.000 120.240 100.000 100.000 20.240 20.240 75.821 75.821 61.335 14.486 3.459.251 1.545.000 1.545.000 705.000 705.000 842.186 842.186 105.000 105.000 115.000 115.000 12.000 12.000 115.000 115.000 20.065 20.065 32.000 7.000 7.000 25.000 25.000 1.470.961 15.300 15.300

1.118.845 1.118.845 1.118.845

10.052 10.052 47.185 47.185 27.185 20.000 13.800

Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany

Strona 5

w tym: - wydatki bieżące 85216 Zasiłki stałe w tym: wydatki bieżące -ze środków rządowych 85219 Ośrodki pomocy społecznej - środków rządowych: - środków samorządowych w tym: - wydatki bieżące 85228 85295 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wydatki bieżące Pozostała działalność - środków rządowych: - środków samorządowych w tym: - wydatki bieżące 854 85401 85446 900 90003 90015 921 92116 926 92605 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne w tym: - wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki w tym: - wydatki bieżące KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - wydatki bieżące z tego: OGÓŁEM

13.800 42.954 42.954 42.954 155.573 40.571 115.002 155.573 15.600 15.600 51.652 40.652 11.000 51.652 62.000 61.750 61.750 250 250 132.000 25.000 25.000 107.000 107.000 115.000 115.000 115.000 55.000 55.000 55.000 7.582.060

- w tym :PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MĘDRZECHÓW NA 2011 ROK

DZ. ROZDZ. 1 010 01030 2 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze w tym: Dotacje na zadania bieżące 400 40002 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ Dostarczanie wody w tym : - wydatki jednostek budżetowych w tym na : -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 600 60014 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60016 Drogi publiczne gminne 25.970 25.970 83.826 79.869 79.869 109.796 25.970 4.500 79.869 79.869 OKREŚLENIE 3 KWOTA 4 4.500 4.500

Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany

Strona 6

w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: 1.

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 752 75212 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 754 75412 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 61.000 29.000 32.000 770 770 63.250 61.000 650 650 770 770 15.000 15.000 650 650 100 100 15.000 1.412.852 1.327.870 84.982 4.000 100 10.000 10.000 50.000 1.416.852 111.500 108.000 3.500 3.500 60.000 50.000 50.000 1.606.952 115.000 83.826 15.000 68.826 50.000 50.000

Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany

Strona 7

75414

Obrona cywilna w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

250 250 250 2.000 2.000 2.000 24.000

75421

Zarządzanie kryzysowe w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

24.000 24.000 18.000 6.000 120.240 100.000 100.000 20.240

757 75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst w tym: 1. wydatki na obsługę długu jst. 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: 1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

20.240 75.821 61.335 14.486 3.459.251 1.545.000 1.473.000 1.242.000 231.000 72.000 705.000 670.800 585.000 85.800 34.200 842.186 803.186 742.500 60.686 39.000 105.000

758

REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym: rezerwa ogólna, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

801 80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 80104 Przedszkola w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 80110 Gimnazja w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym:

Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany

Strona 8

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80195 Pozostała działalność w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 851 85153 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 852 85202 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej w tym: 1.

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych z 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 85215 Dodatki mieszkaniowe

105.000 105.000 115.000 115.000 98.000 17.000 12.000 12.000 12.000 115.000 112.000 51.000 64.000 20.065 20.065 20.065 32.000 7.000 7.000 7.000 25.000 25.000 25.000 1.470.961 15.300 15.300 15.300 1.118.845

31.300 0 23.000 8.300 1.087.545 10.052

10.052 10.052 47.185 47.185 13.800 Strona 9

Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany

w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 85216 Zasiłki stałe w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych: 85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85295 Pozostała działalność w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 854 85401 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900 90003 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 921 92116 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 926 92605 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 2. dotacje na zadania bieżące RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 55.000 7.462.060 115.000 55.000 55.000 107.000 107.000 115.000 115.000 25.000 25.000 107.000 250 250 132.000 25.000 61.750 58.250 0 3.500 250 51.652 62.000 61.750 15.600 12.200 3.400 51.652 155.573 145.081 10.492 15.600 42.954 155.573 13.800 42.954

- PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MĘDRZECHÓW NA 2011 ROK

Dz. Rozdz. NAZWA Kwota Strona 10

Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany

1 700 70005

2 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nierucjhomościa w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: RAZEM

3

4 120.000 120.000 120.000 120.000

3. Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 364.000 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2011

1. PARAGRAF 2. 3. 4. Dochody ogółem Wydatki ogółem Nadwyżka budżetu Gminy Przychody budżetu ogółem: z tego: -pożyczki -kredyty -wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na -rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5. 992 Rozchody budżetu ogółem: z tego: -spłata zaciągniętych kredytów 7.946.060 7.582.060 364.000 0 0 0 0 0 364.000 364.000

§ 2. 1.Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją: - Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami jak poniżej DOCHODY

Dz. Rozdz. 1 750 75011 2 § 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące z tego: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące z tego: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 752 75212 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące z tego: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 754 75414 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna w tym: dochody bieżące z tego: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 650 650 650 770 770 770 770 250 250 250 250 Określenie 4 Kwota 5 36.331 36.231 36.231 36.231 100 100 650

Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany

Strona 11

852 85212

POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące z tego:

1.123.291 1.118.845 1.118.845

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.118.845 oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: dochody bieżące z tego: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami RAZEM DOCHODY 4.446 4.446 4.446 1.161.292

WYDATKI

Dz. Rozdz. 1 750 2 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75045 Kwalifikacja wojskowa 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 752 OBRONA NARODOWA 75212 Pozostałe wydatki obronne w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75414 Obrona cywilna w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 852 POMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.446 31.300 23.000 8.300 1.087.545 4.446 250 250 1.123.291 1.118.845 770 770 250 250 650 650 770 770 36.231 36.231 100 100 100 650 650 Określenie 3 Kwota 4 36.331 36.231

Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany

Strona 12

- wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane RAZEM WYDATKI

4.446 1.161.292

§ 3. 1.Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak poniżej.

Dz. Rozdz. 1 756 2 § 3 Nazwa 4 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 0PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 0480 Wpływy z innych opłat stanowiących Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Ogółem Dochody dochody jst na podstawie Kwota 5 32.000

ustaw 32.000 32.000

Wydatki

Dz. 1 851 85153 Rozdz. 2 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii : . wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM WYDATKI 25.000 25.000 32.000 7.000 7.000 7.000 25.000 Nazwa 3 Kwota 4

oraz dochody odprowadzane do budżetu państwa jak poniżej

Dz. Rozdz. 1 750 2 § 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 0690 Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat 852 85212 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego OGÓŁEM DOCHODY Określenie 4 KWOTA 5 155 155 155 10.500 10.500 10.500 10.500 10.655

§ 4. 7.Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji udzielonych w kwocie 170.0000 zł jak w załączniku nr. 1 do niniejszej uchwały § 5. 1.Tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 73.821 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 14.486 CZĘŚĆ II. Upoważnienia i inne treści około budżetowe § 6. 1.Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu : a) kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 800.000 zł

Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany Strona 13

2. Upoważnia się Wójta Gminy do: a) zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 800.

000,00 zł b) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków na : - zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - na dotacje, - koszty obsługi długu publicznego, - oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej. CZĘŚĆ III. § 7. Ustala się szczegółowość: 1. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. ? jak zakres szczegółowy niniejszej Uchwały 2. informacji z wykonania za I półrocze 2011 r. planu finansowego samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnej Biblioteki Publicznej, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych . § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy w Mędrzechowie.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Noga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1.pdf Dotacje udzielone z budżetu Gminy Medrzechów w 2011 roku. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Mędrzechów

Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany

Strona 14

z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik2.pdf Objaśnienia do budżetu Gminy Mędrzechów na 2011 rok.

Id: TGJRB-LEABB-BTDNN-WNNGT-DAEQU. Podpisany

Strona 15
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.125.991

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany STATUTU GMINY MĘDRZECHÓW .

 • DZ. URZ. 2012.358

  uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Mędrzechów

 • DZ. URZ. 2010.337.2340

  uchwała nr XXXV/217/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2010.234.1551

  uchwała nr XXXI/187/09 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej na rok 2009 r .

 • DZ. URZ. 2012.2049

  uchwała nr XVI/75/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2012 .

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.138.1134

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA ROK 2011

 • DZ. URZ. 2011.138.1133

  uchwała nr III / 13 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.137.1132

  uchwała nr III/07/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.137.1131

  uchwała nr III/06/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.137.1130

  uchwała nr XLI/334/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.