Logowanie

DZ. URZ. 2011.1.4

Tytuł:

uchwała nr XXXII/416/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Załęże, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/270/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16.03.2006 roku, dotyczy terenu oznaczonego symbolem 013 KDW, część działki Nr 20/7

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-04
Organ wydający:Rada Gminy Przodkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 1 pozycja: 4
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXII/416/2010 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Załęże, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/270/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16.03.2006 roku, dotyczy terenu oznaczonego symbolem 013 KDW, część działki Nr 20/7 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w zw. z art. 14 ust. 8, art.15, art. 16 ust. 1, art.20, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje: § 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przodkowo? uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Przodkowo Nr XXIII/325/09 z dnia 22 października 2009 roku . uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Załęże gm. Przodkowo, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/270/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16.03.2006 roku ? dotyczy działki Nr 20/7 § 2. Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Załęże, dotyczy części działki Nr 20/7.Zmiana polegać ma na zmianie części ustaleń dotyczących symbolu 013KDW - drogi wewnętrznej - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług wg ustaleń terenu oznaczonego symbolem 20MN.U - ustalenia Karta Nr 1 i 2 Ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzennego terenu objętego zmianą planu. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania: Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie: MN U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca - usługi wbudowane lub zespolone z budynkiem mieszkalnym lub jako obiekty wolnostojące (hotele, pensjonaty, biura itp.) - usługi publiczne b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: - lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie oficyn, wiat, garaży - obiekty małej architektury - sieci i obiekty infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: - lokalizacja warsztatów usług samochodowych, mechanicznych, elektrycznych, rzemieślniczych, stolarni itp. d) Dopuszcza się dowolną kolejność realizacji inwestycji KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO FRAGMENTU WSI ZAŁĘŻE ? DZIAŁKA NR 20/7 Własność: prywatna Ustalenia dla terenu objętego zmianą planu jest karta terenu:


1. 2. KARTA TERENU Nr 1 MN,U część wsi Załęże

PLANU

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

PRZEZNACZNIE TERENU tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

Id: OBHCK-MOXZO-LCHIG-DZJSV-CTMXJ. Podpisany

Strona 1

3. 4.

Nr 20.MN,U STREFY ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie zabudowy określone szczegółowo w pkt. 8 ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji tradycji zabudowy zagrodowej w zakresie formy arch., gabarytu oraz układu urbanistycznego.

5.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 5.1 Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji. Wzdłuż cieków i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obowiązuje zakaz: zabudowy, grodzenia terenu, zadrzewień, zakrzewień mogących utrudnić do nich dostęp. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Należy utrzymać minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 30% Gospodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o odpadach. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami. Obiekty i zespoły zabudowy o walorach historyczno - kulturowych oznaczone graficznie na rysunku planu podlegają ochronie. Rozbiórka obiektu o wartości zabytkowej i kulturowej możliwa jest tylko w wypadku zagrożenia zdrowia i mienia ludzi na podstawie ekspertyzy wydanej przez osobę upoważnioną po wykonaniu przedrozbiórkowej dokumentacji architektonicznej inwentaryzacyjnej. Zasady ochrony obiektów o walorach historyczno - kulturowych oznaczonych graficznie na rysunku planu: 6.3.1 Ochronie podlega historyczna, tradycyjna bryła budynków, kształt dachu, forma architektoniczna, detal architektoniczny (w tym wielkość i kształt otworów drzwiowych i okiennych wraz z podziałem stolarki okiennej), materiały budowlane i kolorystyka 6.3.2 Dopuszcza się rewaloryzację, adaptację, ew. modernizację pod warunkiem zachowania form podlegających ochronie, wymienionych w pkt. 6.4.1 Nową zabudowę należy realizować na warunkach określonych w punkcie 8. Fragment stref: 17, 20.MN,U znajduje się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej; Wszelkie działania podlegają uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej lub o funkcji związanej z funkcją wiodącą strefy

5.2

5.3

5.4 5.5 5.6 5.7

6.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 6.1 6.2 6.3

6.4 6.5 7.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

8.

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 8.1 Ilość kondygnacji, 2 kondygnacje (ostania w formie poddasza użytkowego) wysokość Wysokość zabudowy - max. 10m od poziomu terenu do kalenicy. Max wysokość posadzki parteru do 0,6m od poziomu zabudowy: terenu przy głównym wejściu do budynku Pow. zabudowy: Dachy Max.: 30% pow. pokrycia działki Dachy dwuspadowe. Kąt nachylenia połaci dachowej: a) 40 - 450 przy ściance kolankowej o wysokości do 0,6 m. b) 25 - 300 przy ściance kolankowej o wysokości od 1,2 m do 1,8 m. Formę architektoniczną należy kształtować na zasadzie kontynuacji miejscowej, w tym regionalnej tradycji budowlanej. Kolorystyka stonowana, tradycyjna. Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy towarzyszącej z zastosowaniem formy architektonicznej i wykończenia jednolitego dla całego zespołu (w obrębie 1 działki lub strefy). Garaże lokalizować w formie budynków wolnostojących lub zespolonych z bryłą główną.


8.2 8.3

8.4

Kształtowanie formy architektonicznej: Zabudowa towarzysząca:

8.5

8.6 8.7 9.

Mała architektura: Dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związanej z funkcją wiodącą. Zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych prefabrykowanych. Linie zabudowy: Należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy ? wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy budynków istniejących.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 ?Subniecka Gdańska?; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej.

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 10.1 10.2 10.3 10.4 Dopuszcza się scalanie działek Dopuszcza się podział działek na zasadach wynikających z programu i technologii lokalizowanej inwestycji o powierzchni min. ? 1000m 2 Dopuszcza się zabudowę na działkach istniejących o parametrach innych niż określone w pkt. 10.2. Dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych.

Id: OBHCK-MOXZO-LCHIG-DZJSV-CTMXJ. Podpisany

Strona 2

11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 11.1 11.2 W strefach dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz osiedlowej ogólnodostępnej zieleni urządzonej. W obrębie strefy należy wprowadzić zieleń wysoką ozdobną, z zastosowaniem gatunków rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon, dąb, grab, głóg, w liczbie minimum 1 drzewo na 300m2 powierzchni działki. Dojazd z dróg lokalnych i dojazdowych i zbiorczych na warunkach określonych przez zarządcę drogi. Zakaz projektowania nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr.224. Ewentualne nowe zjazdy realizować na warunkach określonych przez zarządcę drogi. Docelowo należy likwidować istn. bezpośrednie zjazdy z drogi nr 224. W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji usług miejsca parkingowe w ilości: - min. 4 miejsca postojowe / 100 m2 pow. użytkowej usług - min. 1 miejsce postojowe / 4 miejsca konsumenckie - min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych - min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie - min. 1 miejsce postojowe / 3 łóżka hotelowe Z wodociągu wiejskiego. Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. Na gminie spoczywa obowiązek skutecznego wyegzekwowania szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. Nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. Dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę położonych w zasięgu perspektywicznej obsługi zbiorczej sieci kanalizacyjnej (tj. w przypadku możliwości wykonania przyłącza na posesję), zaleca się wyprzedzającą lub równoległą z realizacją obiektów kubaturowych budowę sieci uzbrojenia. 1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych. 2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) o powierzchni powyżej 50m2 należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła. Z sieci energetycznej. Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta gmina. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych.

12. KOMUNIKACJA 12.1 12.2 12.3

13. INFRASTRUKTURA Woda: Ścieki sanitarne :

Ścieki deszczowe :

Ogrzewanie: Energetyka: Utylizacja odpadów stałych:

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. 15. STAWKA PROCENTOWA 15 % 16. INNE USTALENIA PLANU 16.


1 16.2 Dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w obrębie jednej nieruchomości. Tereny znajdujące się w strefie oddziaływania napowietrznych linii energetycznych n/n, ś/n można przeznaczyć pod zabudowę po uprzednim ich skablowaniu lub przełożeniu; Usunięcie wszelkich kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi winno odbyć się kosztem i staraniem inwestora Dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy zachować zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu od źródła liniowego (od drogi nr 224). Istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu o funkcji i gabarytach innych niż w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawić i adaptować.

16.4 16.5 1. 2. 3. 4.

KARTA część wsi Załęże TERENU Nr 2 PRZEZNACZNIE TERENU KDW tereny dróg wewnętrznych 0.14 KDW nie dotyczy ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 5.1 Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

5.2 5. 6. 7.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

Id: OBHCK-MOXZO-LCHIG-DZJSV-CTMXJ. Podpisany

Strona 3

Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. 8. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Teren znajduje się w zasięgu strefy ochronnej obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 111 ?Subniecka Gdańska?; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. 9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI nie dotyczy 10. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 1. szerokość w liniach rozgraniczających: - zmienna od 7m do 18m, wg rysunku planu, nie dotyczy narożnych ścięć 2. parametry jezdni: - jezdnia 2 x 2,5m 3. chodniki: - minimalna szerokość ? 1,5m; jednostronny lub dwustronny 4. W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów infrastruktury technicznej. 5. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami. 6. Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt.: 1, 2, 3, na terenach zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków. 11. KOMUNIKACJA Droga dojazdowa wchodzi w skład istniejącego układu dróg Gminy Przodkowo. 12. INFRASTRUKTURA Ścieki deszczowe Powierzchniowo lub do wiejskiej kanalizacji deszczowej

13. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w sposób dotychczasowy. 14. STAWKA PROCENTOWA 0% 15. INNE USTALENIA PLANU W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych.

§ 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną części jest: 1. Część graficzna - rysunek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi wsi Załęże ? część działki nr 20/7 w gminie Przodkowo) w skali 1 : 1000 (załącznik nr 1), 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2), 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3). § 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Przodkowo do: 1. Przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, 2. Publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Gminy Przodkowo. § 5. Tracą moc ustalenia terenu oznaczonego symbolem 013 KDW /dla cz. działki Nr 20/7 / uchwalonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Załęże Uchwałą Nr XXVI/270/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 roku § 6. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Id: OBHCK-MOXZO-LCHIG-DZJSV-CTMXJ. Podpisany

Strona 4

U z as ad n i e n i e 1. Podstawa i cel opracowania Do opracowania planu przystąpiono w celu realizacji uchwały Nr XI/172/2008 Rady Gminy Przodkowo z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Załęże , działka cz. Nr 20/7 2. Położenie Obszar opracowania położony jest we wsi Kawle Dolne, w gminie Przodkowo przy drodze gminnej 3. Ustalenia obowiązujących opracowań planistycznych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przodkowo? uchwalone Uchwałą Rady Gminy Przodkowo Uchwałą Rady Gminy Przodkowo Nr XXIII/325/09 z dnia 22 października 2009 roku Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Załęże /Uchwała nr XXVI /270/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006r. Dz. Urz. Woj. Pom Nr. 108, poz. 2210z dnia 27 października 2006 roku ? obszar objęty zmianą planu przeznacza na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 4. Stan istniejący Obszar opracowania obejmuje wydzielone zgodnie z ustaleniami planu obowiązującego działki budowlane, działkę stanowiącą drogę wewnętrzną. 5. Główne ustalenia projektu planu Zmiana polegać ma na zmianie części ustaleń dotyczących symbolu 013KDW - drogi wewnętrznej - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług wg ustaleń terenu oznaczonego symbolem 20MN.U 6. Zasady obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej Teren objęty planem obsługiwany jest przez komunikację zewnętrzną: drogę gminną Obszar planu będzie zaopatrywany w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego do celów socjalno-bytowych, wody opadowe będą zagospodarowane na terenie, z placów i dróg utwardzonych przez osadnik i separator do gruntu. Teren objęty opracowaniem zaopatrywany będzie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN i SN. Zaopatrzenie w ciepło w tym również do celów technologicznych indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnych źródeł ciepła. 7. Skutki ekonomiczne projektu planu Realizacja ustaleń projektu planu pozwoli w sposób intensywny i racjonalny wykorzystać teren. Obszar objęty opracowaniem stanowią grunty własności prywatnej. 8. Procedura Projekt planu był wykładany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 23 czerwca 2010roku do dnia 15 lipca 2010 r , dyskusja publiczna odbyła się w dniu 05 lipca 2010 r. Rozwiązania planistyczne są zgodne z polityką przestrzenną gminy Przodkowo odzwierciedloną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przodkowo? uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Przodkowo Nr XXIII/325/09 z dnia 22 października 2009 roku Główny projektant arch. Kazimierz Januszkiewicz G-038/2002

Id: OBHCK-MOXZO-LCHIG-DZJSV-CTMXJ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/416/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 listopada 2010 r. Zalacznik1.pdf XXXII-416-10 Załącznik nr 1

Id: OBHCK-MOXZO-LCHIG-DZJSV-CTMXJ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/416/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 listopada 2010 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 23 czerwca 2010 roku do dnia 15 lipca 2010 r. oraz po wyłożeniu do dnia 30 lipca 2010 r. uwag nie wniesiono.

Id: OBHCK-MOXZO-LCHIG-DZJSV-CTMXJ. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/416/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 listopada 2010 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. plan nie ustala inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Id: OBHCK-MOXZO-LCHIG-DZJSV-CTMXJ. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.91.1726

  uchwała nr XXVII/388/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia mmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko / działki od Nr 78/9, 78/47/ i w Uchwale Nr XX/201/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko

 • DZ. URZ. 2010.54.931

  uchwała nr XXIII/333/09 Rady Gminy Przodkowo z dnia 22 października 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXVI/278/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Smołdzino.

 • DZ. URZ. 2010.83.1507

  uchwała nr XXV/372/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko /działki od Nr 78/9 do 78/47/

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.651

  uchwała nr XIX/217/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?RYMANÓW ZDRÓJ"

 • DZ. URZ. 2011.1.9

  uchwała nr XXXII/421/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, działka Nr 647 w gminie Przodkowo

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.1.3

  uchwała nr XXXII/415/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 listopada 2010r. TreeNode: uchwalaw sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smołdzino, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/278/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16.03.2006 roku, dotyczy działki 188/1 oznaczonego symbolem A 17 R

 • DZ. URZ. 2011.1.2

  uchwała nr XXXII/414/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czeczewo, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/275/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16.03.2006 roku, dotyczy działki Nr 80/1

 • DZ. URZ. 2011.1.1

  uchwała nr XXXVII/207/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.