Logowanie

DZ. URZ. 2011.140.1138

Tytuł:

uchwała nr VI/29/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie warunków zwalniania z odpłatności w rodzinie zastępczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Rada Powiatu Tatrzańskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 140 pozycja: 1138
Hasła:Opieka społeczna

UCHWAŁA NR VI/29/11 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie warunków zwalniania z odpłatności w rodzinie zastępczej Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592z późn. zm.), art. 79 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175. poz. 1362 z późn. zm.), RADA POWIATU TATRZAŃSKIEGO uchwala, co następuje: § 1. Ustala się zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, oraz za pobyt osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XVI/82/04 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, oraz za pobyt osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego mgr inż. Edward Tybor

Id: NFEVX-LSNXA-NVODV-CKPQM-GDFWM. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VI/29/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011 r. Zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, oraz za pobyt osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości § 1. Zwalnia się z opłat rodziców, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kryterium dochodowego. § 2. Rodzice, których dochód na osobę w rodzinie przekracza ustalone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowe ponoszą opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wg poniższej tabeli:

Dochód w rodzinie ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej powyżej 100% - 150% kryterium dochodowego powyżej 150% - 175% kryterium dochodowego powyżej 175% - 200% kryterium dochodowego powyżej 200% - 250% kryterium dochodowego powyżej 250% - 300% kryterium dochodowego powyżej 300% - 400% kryterium dochodowego powyżej 400% kryterium dochodowego Wysokość opłaty 10% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą 15% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą 20% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą 30% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą 40% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą 60% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą Pełna odpłatność wyliczona na podstawie wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej

§ 3. Rodzice, którzy płacą alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, nie ponoszą odpłatności. § 4. Opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz częściowe lub całkowite zwolnienie rodziców z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, oraz za pobyt osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości, ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Id: NFEVX-LSNXA-NVODV-CKPQM-GDFWM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1136

  uchwała nr VI/41/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1196

  uchwała nr V/61/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.928

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4371

  uchwała nr XII/60/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo ? wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2433

  uchwała nr XL/353/10 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 27 października 2010r. określenia zasad całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

zamów dokument

Porady prawne

 • Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

  Czy umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wiąże się z pozbawieniem władzy rodzicielskiej biologicznych rodziców?

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • Prawa rodziny zastępczej

  Małoletnie dziecko (13 lat) na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego zostało umieszczone w rodzinie zastępczej - u ciotki. Rodzice dziecka są alkoholikami. Co do postanowień (...)

 • Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Czy rodzice zastępczy przyjmując na wychowanie dziecko bez jego adopcji, mają prawo dać mu swoje nazwisko? Czy jego biologiczni (...)

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.140.1137

  uchwała nr VI/26/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

 • DZ. URZ. 2011.139.1136

  uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przejęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.139.1135

  uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.138.1134

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA ROK 2011

 • DZ. URZ. 2011.138.1133

  uchwała nr III / 13 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.