Logowanie

DZ. URZ. 2011.151.3155

Tytuł:

uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 września 2011r. o zmianie uchwały nr I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określeniaszczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-11-16
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 151 pozycja: 3155
Hasła:sport,turystyka i rekreacja

UCHWAŁA NR X/74/2011 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 29 września 2011 r. o zmianie uchwały nr I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie  określeniaszczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów  sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla  trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.  Na podstawie art.31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857,  zm. Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:  § 1. W  uchwale  nr  I/4/10  Rady  Miejskiej  w Kwidzynie  z dnia  2 grudnia  2010  r.  w sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  trybu  przyznawania  i pozbawiania  oraz  rodzajów  i wysokości  stypendiów  sportowych,  nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych  osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej wprowadza się następujące zmiany:  1) w § 1 ust. 1, 2 i 3 skreśla się wyrazy "mającym siedzibę", a w to miejsce wpisuje się wyraz " działającym".  2) w  §  2 po  ust.  7 dodaje  się  ust.  8 w  brzmieniu:  "Prace  Komisji  ds.  stypendiów  i nagród  sportowych  są  prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej czterech jej członków."  3) w § 2 ust. 6 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 pkt 2 i 3 skreśla się wyrazy "mającego siedzibę", a w to miejsce wpisuje się  wyraz "działającego".  4) §  3 ust.  4 otrzymuje  brzmienie:  "4.  Stypendium  wypłacane  jest  do  30  dnia  miesiąca,  za  dany  miesiąc.  W szczególnej sytuacji stypendium może być wypłacone w innym terminie."  § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   


Przewodniczący Rady  Miejskiej w Kwidzynie  Kazimierz Gorlewicz

Id: 89DE3C7B­CF87­42C1­B359­DEABE4C8D41F. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1243

  uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie: stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Wójta Gminy Kurów za osiągnięte wyniki sportowe, oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. 2012.3090

  uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.409

  uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Zagórz dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/59/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Miasta Biała Podlaska za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.151.3154

  uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. 2011.151.3153

  uchwała nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Przytocku

 • DZ. URZ. 2011.151.3152

  uchwała nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę nr XV/86/2007 z dnia 30.07.2010 w sprawie zarządzania poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, skreślenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.

 • DZ. URZ. 2011.151.3151

  uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Kępice do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2011.151.3150

  uchwała nr XIV/181/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.