Logowanie

DZ. URZ. 2011.158.3321

Tytuł:

sprawozdanie nr 1/2011 Wójta Gminy Subkowy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu gminy na 2010 r. oraz podstawowe informacje o gminie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-11-29
Organ wydający:Wójt Gminy Subkowy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 158 pozycja: 3321
Hasła:

SPRAWOZDANIE NR 1/2011 WÓJTA GMINY SUBKOWY z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu gminy na 2010 r. oraz podstawowe informacje o gminie  TYTUŁ I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE SUBKOWY (wg stanu na dzień 1 stycznia  i 31 grudnia 2010r.)   

L.P  1  2  3  a  ­  ­  ­  b  ­  ­  c  4  a  ­  ­  b  ­  ­  5  a  ­  b  ­  ­  ­  6  a  ­  ­  b  ­  ­  ­  ­  7  Wyszczególnienie  Liczba ludności  Liczba sołectw  Liczba dzieci w szkołach ogółem,w  tym:  podstawowych, w tym:  ­w Subkowach  ­w Brzuścach  ­w Małej Słońcy  oddziałach ?O?, w tym:  ­w Subkowach  ­w Brzuścach  gimnazjum  Liczba dzieci w oddziałach  przedszkolnych w przedszkolach  ogółem, w tym :  w Subkowach, w tym:  ­sześciolatki  ­dzieci pozostałe  w Małej Słońcy, w tym:  ­sześciolatki  ­dzieci pozostałe  Liczba oddziałów ogółem, w tym :  w ZKPiP Mała Słońca, w tym :  ­w przedszkolu  w SP Subkowy, w tym :  ­w przedszkolu  ­w SF Brzuścec  ­w Gimnazjum Subkowy  Ilość etatów nauczycieli ogółem,  w tym :  w ZKPiP Mała Słońca, w tym:  ­w Szkole Podstawowej  ­w PS w Małej Słońcy  w ZS Subkowy, w tym :  ­w PS Subkowy  ­w SF Brzuśce  ­w SP Subkowy  ­w Gimnazjum Subkowy  Ilość etatów pracowników  administracji i obsługi ogółem,  w tym :  01 stycznia 2010 roku  5439  11  718  428  280  47  101  46  22  24  244  80  43  21  22  37  13  24  41  8  2  22  2  4  11  75,68  14,82  12,82  2  60,86 (w tym: 2 urlop dla poratowania  zdrowia)  2,52  5,67  28,28  24,39  71,13  31 grudnia 2010 roku  5476  11  700  403  262  47  94  39  21  18  258  85  44  20  24  41  16  25  41  8  2  21  2  4  12  81,45  15,41(w tym: 1 nauczyciel na urlopie macierz.)  13,41  2  66,04 (w tym: 1­urlop wychowawczy 1­ urlop  dla poratowania zdrowia,1­urlop macierzyński,  1­ świadczenie rehabilitacyjne)  2,52  7,67  28,67  27,1  69,07 


Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany

Strona 1

a  ­  b  ­  ­  ­  ­  c 

w ZKPiP Mała Słońca, w tym:  ­ w przedszkolu  w ZS Subkowy, w tym :  ­w PS Subkowy  ­w SF Brzuśce  ­w SP Subkowy  ­w Gimnazjum Subkowy  w GOPS (łącznie ze ŚDS  w Narkowach)  w Urzędzie Gminy (łącznie  z dowozami szkolnymi  orazzadaniami zleconymi z adm.  rządowej)  Ilość etatów w instytucjach kultury  ogółem, w tym:  w GBP Subkowy  w Domu Kultury w Subkowach  Wodociągi gminne  ilość przyłączy wody  długość sieci wodociągowej  z przyłączami  Kanalizacja gminna  długość sieci kanalizacyjnej  ilość przyłączy do sieci  Mienie komunalne  liczba mieszkań  liczba lokali użytkowych  powierzchnia gruntów komunalnych  ogółem, w tym:  ­sprzedano  ­nabyto  Działalność gospodarcza  liczba podmiotów prowadzących  działalność gospodarczą  liczba punktów sprzedaży napojów  alkoholowych, w tym :  ­napojów zawierających do4,5 %  alkoholu oraz piwa  ­napojów zawierających do 18 %  alkoholu  ­napojów zawierających pow18 %  alkoholu  Statystyka bezrobocia.Ilość  zarejestrowanych bezrobotnych  ogółem, w tym :  kobiet  ilość osób posiadających prawo do  zasiłku 

6  1  19,25 (w tym: 1 urlop wychowawczy.)  3  1  5  10,25  10  35,88 (w tym1 urlop macierzyński, 1 św.  rehabilitacyjne, 1 osoba zatrudniona  w ramach prac interwencyjnych)  7  2  5 (w tym 1 ­ urlop wych.)  ­  778  79,18+ 19,25 km  ­  5,59 km  49  ­  7  2  139,6165  0,5446  0,3038  ­  243  ­  23  21  13  317  166  80 

6  1  19,25 (w tym: 1 osoba zatrudniona na  zastępstwo)  2  1  5  10,25  10 

33,82 

8  a  b  9  a  b  10  a  b  11  a  b  c  ­  ­  12  a  b  ­  ­  ­  13  a  b 

7,38  2,13  5,25 (w tym 1 ? urlop wych. i 1 w ramach prac  interwencyjnych)  ­  778  79,18+ 19,25 km  ­  5,59 km  49  ­  6  2  139,8541  0,0705  0,3081  ­  262  ­  25  21  15  304  161  46 

14. Powierzchnia gminy ogółem 7780 ha, w tym:  ­ gruntów ornych ? 5288 ha  ­ łąk i pastwisk ? 558 ha  ­ sadów ? 173 ha  ­ lasów ? 858 ha  ­ innych ? 903 ha 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany Strona 2

15. Struktura użytkowania gruntów Powierzchnia użytków rolnych ogółem ? 6204ha, w tym:  ­ rolnicy indywidualni ? 5258 ha,  ­ pozostałe osoby prawne i inne jednostki nie mające osobowości prawnej ? 946 ha.  16. Drogi na terenie gminy :  ­ autostrady 1,20 km  ­ drogi krajowe 6,95 km  ­ drogi wojewódzkie 7,60 km  ­ drogi powiatowe 39,13 km  ­ drogi  gminne  TYTUŁ II. DOCHODY  1. Budżet  ? Podstawę  budżetu  gminy  na  2010  r.  stanowiła  uchwała  Nr  XXII/205/09  Rady  Gminy  z dnia  10  grudnia  2009  roku.  Planowane  dochody  wyniosły  13.972.000,­zł  a wydatki  19.108.000,­zł.  W budżecie  zaplanowano  spłatę  kredytów  zaciągniętych  w poprzednich  latach  w kwocie  530.000,­  zł  oraz  przychody  równoważące  budżet:  tj.  kredyt 5.400.000,­ zł. oraz wolne środki 266.000,­zł. W 2010 roku budżet po kilkukrotnych zmianach na dzień  31 grudnia 2010 roku kształtował się następująco :  ­ dochody 16.478.844,­ zł,  ­ wydatki 20.853.344,­ zł.  ­ rozchody (spłata kredytów) 530.000,­zł  ­ przychody (kredyty i pożyczki) 4.368.000,­ zł  ­ wolne  środki  536.500,­  .zł  Wykonanie  dochodów  na  dzień  31  grudnia  2010  r.  wyniosło  16.155.897,17  zł,  tj.(98,04% planu). Wykonanie dochodów przedstawia tabela:   

Tytuł  Dochody własne  Subwencje  Dotacje  Ogółem  Plan  4.752.647,­  6.484.327,­  5.241.870,­  16.478.844,­  Wykonanie  4.492.930,60  6.484.327,00  5.178.639,57  16.155.897,17  % wykonania  ­  100,0  98,79  98,04  % w dochodach  ­  40,13  32,05  100,00 

67,77 

km 

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Subwencje wpłynęły  w 100 %, dotacje w 98,79 % (niewykonanie planu  o kwotę  53.755,43 zł  było  skutkiem  zwrotu  niewykorzystanej  dotacji).  Dochody  własne  wykonano  w 94,53  %.  W większości  pozycji  wykonano  100%  założonego  planu  z wyjątkiem  udziałów  w podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  i osób  prawnych  oraz  podatku  od  czynności  cywilno  ­  prawnych,  dla  których  zaplanowano  dochody  na  poziomie  2009  r.  Powodem  przeszacowania  planowanych dochodów był kryzys gospodarczy, który miał miejsce w roku 2010.


 W omawianym okresie wysłano  do dłużników 1349 upomnień, w tym za:  ­ podatek leśny ? 2,  ­ podatek rolny ? 779,  ­ podatek od nieruchomości ? 394,  ­ podatek od środków transportowych ? 21,  ­ opłata od posiadania psa ? 93,  ­ dochody z mienia komunalnego ? 60,  ? Złożono 264 wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 117.172,91 zł.   

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany Strona 3

Lp.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. 

Wyszczególnienie  Dochody z mienia komunalnego wraz z odsetkami  Podatek od nieruchomości  Podatek rolny  Podatek od środków transportowych  Podatek leśny  Podatek z karty podatkowej  Podatek od czynności cywilno­ prawnych  Opłata od posiadania psa  Podatek od spadków i darowizn  Z tytułu świadczen alimentacyjnych  Opłata planistyczna  Inne, odsetki  OGÓŁEM 

Zaległość  Zaległość  na 31.12.2009 r.  na 31.12.2010 r.  12.102,35  2.183,99  61.199,21  100.356,19  38.391,05  31.783,91  30.610,90  49.988,18  120,12  4,00  3.697,50  1.090,00  17,40  409,40  655,00  1.352,40  137,00  0,00  303.867,41  352.176,96  2.733,00  233,00  77,19  15,98  453.608,13  539.594,01 

Jak wykazano wyżej wzrosły zaległości z tytułu :  ­ wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,  ­ podatek od nieruchomości ( od osób fizycznych utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie. Jedna osoba  prawna,  która  na  dzień  31  grudnia  posiadała  zadłużenie  w kwocie  46.538,23  zł.  uregulowała  je  w miesiącu  styczniu 2011 r.),  ­ podatek  od  środków  transportowych  (  część  podatników  mimo  monitów  nie  złożyło  deklaracji  podatkowych  i nie wpłaciło podatku. W grudniu 2010 r. Gmina wystawiła decyzje na wymieniony podatek, jednak niektórzy  podatnicy nie wpłacili zaległości wobec czego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne).  ? Pozostałe  zaległości  utrzymują  się  na  poziomie  roku  ubiegłego.  Odsetki  od  w/w  zaległości  wynoszą  42.752,60  zł.  Skutki  obniżenia  górnych  stawek  podatkowych  wyniosły  423.899,37  zł,  w tym:  w podatku  od  nieruchomości  309.541,77  zł,  w podatku  od  środków  transportowych  114.357,60zł.  Skutki  udzielonych  ulg,  odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 40.388,34 zł. W podatku rolnym: umorzenia  16 osobom ­ 6.076,­ zł, W podatku od nieruchomości : zwolnienia wg uchwały Rady Gminy ­ 18.578,06 zł,  umorzenia 18 osobom ­ 5.649,30 zł, W podatku od środków transportowych : zwolnienia wg uchwały Rady  Gminy ­ 3.852,­ zł, odroczenie 1 osobie  ­  4.708,­  zł,  Odsetki  od  zaległości  :  rozłożenie  na  raty  1 osobie  ­  162,­ zł, Opłata adiacencka : rozłożenie na raty 1 osobie ­ 750,­ zł, odroczenie 1 osoba ­ 40,60 zł, Wieczyste  użytkowanie  umorzenie  2 osobom  ­  564,38  zł.  Na  realizację  zadań  zleconych  zaplanowano  w 2010  r.  3.282.127,­  zł  zaś  wydatkowano  3.251.602,88  zł  (99,1% planu).  ? Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia tabela.   

Nazwa  Plan  010­  i łowiectwo  750 ­ Administracja rządowa  751­ Naczelne organy władzy  852 ­ Pomoc społeczna  Ogółem  Rolnictwo  315.072,­  61.248,­  30.207,­  2.875.600,­  3.282.127,­  Dochody  Wykonanie  315.072,00  61.236,97  21.616,00  2.853.677,91  3.251.602,88  %  100,0  99,9  71,6  99,2  99,1 

? W okresie  sprawozdawczym  podpisano  cztery  umowy  z Bankiem  Gospodarstwa  Krajowego  w Gdańsku  na  dwa kredyty i dwie pożyczki tj:  ­ pożyczka  na  wyprzedzające  finansowanie  PROW  437.500,­  zł  (zadanie  zakończono  i wykorzystano  kwotę  436.207,74 zł),  ­ pożyczka na wyprzedzające finansowanie PROW 1.950.000,­zł ( ze względu na warunki atmosferyczne zadanie  jest opóźnione i cała pożyczka zostanie uruchomiona w 2011 r.),  ­ kredyt na RPO 3.370.000,­ ( ze względu na warunki atmosferyczne zadanie jest opóźnione i cały kredyt będzie  uruchomiony w 2011 r.), 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany Strona 4

­ kredyt na wkład własny do zadań inwestycyjnych 4.000.000,­ zł ( w 2010 r. uruchomiono 2.350.000. Pozostała  kwota 1.650.000,­ zł zostanie uruchomiona w 2011 r.).  2. Do  BS  Tczew  spłacono  530.000,­  zł.  Od  kredytów  zaciągniętych  w poprzednich  latach  zapłacono  odsetki  w kwocie 71.920,39zł. Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.


916.207,74,­  zł.  W 2010  r.  nie  udzielono  żadnych  poręczeń,  a poręczony  w 2009  r.  kredyt  w kwocie  40.000,­  zł  zaciągnięty  przez  Fundację  Lokalną  Grupa  Działania  Wstęga  Kociewia  z siedzibą  w Morzeszczynie  został  przez  Fundację  spłacony.  Wydatki  budżetowe  na  dzień  31.12.2010  r.  wykonano  w kwocie  17.889.431,77  zł,(85,8  %  planu).  Na  wydatki  bieżące  wydatkowano  14.344.801,10  zł,  (96,0  %  planu).  Na  wydatki  inwestycyjne  wydatkowano  3.544.630,37  zł  (60%  planu).  Deficyt  budżetu  za  omawiany  okres  wyniósł  1.733.534,30  zł  i został  pokryty  kredytem, pożyczką i wolnymi środkami.  3. W 2010 r. udzielono dotacji podmiotowych dla:  ­ Domu Kultury w Subkowach 339.578,­ zł na działalność bieżącą,  ­ Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach 114.000,­ zł na działalność bieżącą,  ­ w ramach  pożytku  publicznego  36.963,85  zł  na  organizację  imprez  sportowych,  rekreacyjnych  i wypoczynkowych,  gminy  miejskiej  Tczew  24.593,33zł  jako  zwrot  dotacji  udzielonej  przedszkolom  na  wychowanków będących mieszkańcami gminy Subkowy i tam uczęszczających  ­ oraz  pomocy  finansowej  gminie  Pleśna  w kwocie  25.000,­  zł  z przeznaczeniem  na  wsparcie  osób  poszkodowanych przez powódź.  ? Szczegółowy  opis  wykonania  wydatków  przedstawiono  w części  III  sprawozdania,  natomiast  tabelaryczne  wykonanie przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania natomiast wykaz dochodów własnych Zespołu Szkół  w Subkowach załącznik nr 3 do sprawozdania.  TYTUŁ III. WYDATKI  DZIAŁ I. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO  1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  1) Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z przyłączami,  przepompowniami  ścieków  i ich  zasilaniem  w energię  elektryczną  oraz  oczyszczalni  ścieków  w miejscowości  Subkowy  ?  I etap Dla  wykonania  zadań  przewidzianych do realizacji w latach 2010 ­ 2011 zostały zawarte umowy z następującymi wykonawcami:  ­ Centralnym  Wodociągiem  Żuławskim  Spółka  z o  .o.  z siedzibą:  82­100  Nowy  Dwór  Gdański,  ul.  Warszawska  28A  na  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z przyłączami,  przepompowniami  ścieków  i ich  zasilaniem w energię elektryczną. Wartość umowy 3.129.877,99 zł,  ­ CTE CARBOTECH ENGINEERING sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie ul. Bohaterów Monte Casino 37 na  budowę oczyszczalni ścieków. Wartość umowy 2.596.518,35 zł,  ­ Przedsiębiorstwem  ELPROJEKT  Sp.  z o.  o.  mającym  siedzibę  w Elblągu,  ul.  Junaków  3 na  pełnienie  nadzoru przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem  w energię elektryczną. 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany

Strona 5

? Wartość umowy 46.238,00zł, Projektowanie i Obsługa Inwestycji z siedzibą w Gdańsku ul. Trawki 17/1  na  pełnienie  nadzoru  przy  budowie  oczyszczalni  ścieków.  Wartość  umowy  39.500,00  zł.  Obszar  kanalizacji sanitarnej stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje ulice Wybickiego, Kociewską, Wodną,  Zamkową,  Kościelną,  Sportową,  Gen.  Wł.  Sikorskiego,  Krótką,  Gdańską,  część  Spółdzielczej.  Ogółem  zostanie  ułożonych  702  mb  rurociągów  tłocznych,  6131  mb  rurociągów  grawitacyjnych,  1540  mb  przykanalików.  Zgodnie  z harmonogramem  robót  w 2010  roku  przewidywano  wykonanie  części  kanalizacji sanitarnej w ul. Wybickiego, Kociewskiej, Gen. Wł. Sikorskiego oraz kolektora ciśnieniowego  w drodze  krajowej  nr  91  o łącznej  wartości  500  tys.  zł.  Ze  względu  na  uwarunkowania  pogodowe  wykonawca zrealizował roboty o wartości ok 375 tys. zł. Umowa stanowi, że fakturowanie może nastąpić  po wykonaniu przerobu min. 500 tys. zł. Stąd też mimo 75% wykonania prac objętych harmonogramem  Wykonawca nie mógł wystawić faktury. Zabezpieczone w budżecie środki związane z projektem objętym  dofinansowaniem  w wysokości  70%  na  podstawie  umowy  o przyznanie  pomocy  Nr  UDA­ RPPM.08.02.00­00­008/08­00  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  Województwa  Pomorskiego na lata 2007 ? 2013, Osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2.  Lokalna  infrastruktura  ochrony  środowiska,  współfinansowanego  z Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego. zostały wykorzystane wyłącznie na opłatę nadzoru inspektorskiego w wysokości 18.

495,20  zł. Budowa czyszczalni ścieków o średniodobowej przepustowości 180 m3/dobę została zaplanowana na  2011  rok.  powstanie  na  terenie  działki  136/1  położonej  przy  drodze  powiatowej  Subkowy  ?  Tczew.  Zastosowana  technologia  umożliwia  jej  rozbudowę  do  parametrów  umożliwiających  odbiór  ścieków  z aglomeracji  Subkowy  która  obejmuje  miejscowości:  Narkowy,  Gorzędziej,  Brzuśce,  Radostowo  i Subkowy.  Środki  własne  w wysokości  9.458,28  zł  wydatkowano  na  :  aktualizacje  map  projektowych,  aktualizację uzgodnień, rocznej opłaty z tytułu wyłączenia z terenów pod inwestycję z produkcji rolnej.  2) Budowa  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z przykanalikami  i przepompowniami  ścieków  dla  obszaru  administracyjnego wsi Subkowy ? II etap Dla wykonania zadania przewidzianego do realizacji w latach 2010 ­  2011  zostały  zawarte  umowy  z firmą  ?DEKPOL?  Sp.  z o.  o.  z siedzibą  :  83­251  Pinczyn  ,  ul.  Gajowa  31  na  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z przyłączami,  przepompowniami  ścieków.  Wartość  umowy  3.101.927,35  zł,  oraz  Henrykiem  Łowickim  mającym  siedzibę:  Rotmanka,  ul.  Sosnowa  32  na  pełnienie  nadzoru  przy  budowie  kanalizacji.  Wartość  umowy  38  674,00  zł.  Obszar  kanalizacji  sanitarnej  stanowiącej  przedmiot  zamówienia  obejmuje  :osiedle  Witosa  i Jana  Pawła  II,  ul.  Spółdzielczą  w kierunku  wsi  Mała  Słońca,  ul.  Gdańską, Ogrodową, Dworcową , Za Dworcem, Pałacową.  Ogółem zostanie  ułożonych 1229 mb rurociągów  ciśnieniowych, 7568 mb rurociągów grawitacyjnych, 1051 mb przykanalików i wykonanych 6 przepompowni.  Zgodnie  z harmonogramem  robót  w 2010  roku  przewidywano  wykonanie  części  kanalizacji  sanitarnej  w ul.  Sportowej  oraz  na  os.  Witosa  i Jana  Pawła  II.  Ze  względu  na  uwarunkowania  pogodowe  Wykonawca  zrealizował  roboty  o wartości  376,54  tys.  zł.  Umowa  stanowi,  że  fakturowanie  może  nastąpić  po  wykonaniu  przerobu min. 500 tys. zł. Stąd też mimo 75% wykonania prac objętych harmonogramem Wykonawca nie mógł  wystawić  faktury.  Zabezpieczone  w budżecie  środki  związane  z projektem  objętym  dofinansowaniem  na  podstawie  umowy  o przyznanie  pomocy  Nr  00012­6921­UM1100084/09  w ramach  działania  ?Podstawowe  usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? objętego PROW na lata 2007 ? 2013" zawartej w dniu 16 grudnia  2009  r.  pomiędzy  Samorządem  Województwa  Pomorskiego  a Gminą  Subkowy  nie  zostały  uruchomione.  Środki własne w wysokości 16.678,30 zł wydatkowano na :  ­ opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej obiektów przepompowni ścieków,  ­ projekty budowlano ? wykonawcze na przejścia pod drogą krajową i linią kolejową  3) Modernizacja  infrastruktury  wodociągowej  w Gorzędzieju  poprzez  przebudowę  hydroforni  i budowę  sieci  wodociągowej. W  zakresie  rozbudowy  infrastruktury  zmodernizowano  w 2009  roku  stację  uzdatniania  wody  w ramach  której  nastąpiła  m.  in.  zmiana  technologii  oczyszczania  wody.  W/w  skutkowało  koniecznością  uzyskania  nowego  pozwolenia  wodnoprawnego.  Koszt  opracowania  wyniósł  4.673,00  zł.  Na  podstawie  przeprowadzonej  przez  Starostę  Tczewskiego  rozprawy  wodnoprawnej  Gmina  Subkowy  uzyskała  decyzję  administracyjną umożliwiającą eksploatację obiektu.  4) Budowa sieci wodociągowej Brzuśce ­ Subkowy Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej PVC fi 110  mm  o długości  1335  mb  wzdłuż  drogi  gminnej  nr  216004  G,  Brzuśce  ?  Subkowy,  spinającej  wodociąg  grupowy  w Subkowach  z wodociągiem  grupowym  Wielgłowy.  Na  trasie  projektowanego  wodociągu  zaprojektowano  przyłącza  do  trzech  siedlisk  rolniczych.  Realizacja  inwestycji  zabezpieczy  dostawy  wody  w miejscowościach zaopatrywanych z w/w wodociągów grupowych w przypadku wystąpienia w jednym z nich  awarii.  Jednocześnie  umożliwi  w przyszłości  podłączenie  powstającej  wzdłuż  projektowanego  wodociągu  zabudowy mieszkaniowej. W 2010 r. wykonano projekt budowlany, którego koszt wyniósł 9.760,00 zł. 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany Strona 6

5) Rozbudowa  sieci  wodociągowej  w Waćmierzu. Zadanie  obejmuje  rozbudowę  sieci  wodociągowej  w miejscowości poprzez budowę sieci PVC DN 90 mm w ulicy Topolowej ( 419 mb.

 ) , Zduńskiej ( ( 430 mb),  Polnej ( 1651mb). Na trasie rozbudowy wodociągu zaprojektowano 10 przyłączy wodociągowych. W 2010 r.  Wykonano projekt budowlany którego koszt wyniósł 11.000,00 zł.  6) Rozbudowa  sieci  wodociągowej  dla  obszaru  fragmentu  wsi  Radostowo  ?  działka  123/8. Zadanie  obejmuje  budowę sieci wodociągowej PVC Dz 90 o całkowitej długości 52 mb w obszarze działek budowlanych w pasie  drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 123/8. Na trasie rozbudowy wodociągu zaprojektowano 5 przyłączy  wodociągowych. W 2010 r. Wykonano projekt budowlany którego koszt wyniósł 3.500,00 zł.  7) Budowa  kolektora  ciśnieniowego  przy  Zespole  Szkół  w Subkowach Zadanie  obejmuje  budowę  kolektora  ciśnieniowego  ?  tłocznego  kanalizacji  sanitarnej  PE  Dz  90  o długości  193  mb.  Projektowany  odcinek  kanalizacji tłocznej przebiegać będzie od istniejącej przepompowni przy lokalnej oczyszczalni do studni w ul.  Wybickiego  w budowanej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej.  Rozwiązanie  umożliwi  wyłączenie  z eksploatacji  oczyszczalni  BIOCLERE  i włączenie  obiektów  przyłączonych  do  niej  do  magistralnej  sieci  kanalizacyjnej wsi Subkowy. Stworzone zostaną też przesłanki wykorzystania obiektu oczyszczalni na terenie  gminy. W 2010 r. wykonano projekt budowlany którego koszt wyniósł 4.000,00 zł.  8) Zajęcie  pasa  drogowego Gmina  poniosła  koszty  związane  z umieszczeniem  urządzeń  niezwiązanych  z potrzebami dróg w kwocie 1 239,80 zł (opłaty te dotyczą inwestycji zakończonych przed 2010 r.).  9) Infrastruktura wodno­ kanalizacyjna  ­ Zapewniając  sprawność  w działaniu  przepompowni  ścieków  zlokalizowanej  przy  ul.  Hundsdorfa  i oczyszczalni  ścieków  w Gorzędzieju  przeprowadzony  został  remont  zainstalowanych  tam  urządzeń  pompujących ścieki komunalne za kwotę 22.124,70 zł.  ­ Wykonując  Uchwałę  Nr  XXIV/213/10  z dnia  21  stycznia  2010  r.  w sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę  pobraną  z gminnych  urządzeń  wodociągowych  i za  wprowadzanie  ścieków  do  gminnych  urządzeń  kanalizacyjnych oraz ustalenia dopłat Gmina dopłaciła 6.245,67 zł do ścieków wprowadzonych do urządzeń  kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych z siedzibą w Subkowach.  2. Izby rolnicze  ? Składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w kwocie 14.257,03 zł.  3. Pozostała działalność  ? Zwrot  producentom  rolnym  podatku  akcyzowego  zawartego  w cenie  oleju  napędowego  wykorzystanego  do  produkcji  rolnej  w kwocie  315.072,06  zł.  Z dotacji  pokryto  również  koszty  wyposażenia  stanowiska  obsługującego to zadanie (zakup komputera i akcesoriów do komputera).  DZIAŁ II. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  1. Drogi powiatowe  ? Zgodnie  z podpisanym  porozumieniem  nr  PZD/273/09  z dnia  28  kwietnia  2009  roku  dotyczącego  udzielenia  Powiatowi  Tczewskiemu  pomocy  finansowej  na  realizację  zadania  "  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2811G  Bałdowo  ?  Narkowy  ­  Subkowy  na  odcinku  od  skrzyżowania  z drogą  krajową  nr  22  do  skrzyżowania  z drogą  krajową nr 91 w Subkowach" zabezpieczono kwotę 74 500 zł. W grudniu 2010 roku Powiat Tczewski odstąpił  od realizacji w/w zadania.  2. Drogi gminne  ? Odbudowa  drogi  gminnej  nr  216004G  Brzuśce  ?  Subkowy.10  Wykonano  nową  nawierzchnie  na  odcinku1700,42  mb.  Zadanie  dofinansowano  w wysokości  547  825  PLN  ze  środków  Narodowego  Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt inwestycji wyniósł 1.163.313,39 zł.  3. Bieżące utrzymanie dróg  ? W 2010 roku w ramach środków własnych na utrzymanie dróg zrealizowano m.in.:  ­ wspólnie  z właścicielami  czterech  nieruchomości  przy  ul.  Słonecznej  w Gorzędzieju  przeprowadzono  remont  odcinka  o długości  90  m  i szerokości  6 m  ul.  Słonecznej  w Gorzędzieju.  Mieszkańcy  ułożyli  na  podbudowie  krawężniki  i zakupioną  przez  siebie  kostkę  brukową,  natomiast  Gmina  poniosła  koszt  36.796,89  zł  zakupu  cementu, krawężników , żwiru oraz tłucznia, wykonania koryta pod zabudowę kostki brukowej. 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany Strona 7

­ zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2009/2010 wyniosło 115 936,86 zł.  ­ zakupiono 1100 ton żużla za kwotę 13.420,00 zł, transport i prace związane z równaniem żużla to 21.

216,82 zł.  I uzupełniono ubytki na ul. Pogodnej, Cichej , Prostej , Za Torem i ulice na Osiedlu Witosa w Subkowach, ul.  Polnej i Leśnej w Wielgłowach, ul. Kasztanowej, Polnej, Tczewskiej do nr 19 i 20 i do zabudowań oznaczonych  nr 1 w Gorzędzieju ul. Zduńskiej i na drodze do zabudowań przy ulicy Kasztanowej nr 33 i 35 w Waćmierzu, ul.  Jesionowej,  Polnej  ,  Jana  Pawła  II,  J.  Dąbrowskiego  w Narkowach,  ul.  Granicznej  i Polnej  w Radostowie,  ul.  Polnej, Stawowej i Krótkiej w Brzuścach  ­ uzupełniono ubytki na ul. Cichej i Sadowej w Subkowach 120 tonami tłucznia za 9.150,00 zł,  ­ frezami asfaltowymi pozyskanymi z remontowanej drogi nr 216004G ( Brzuśce­Subkowy) w ilości ok. 700 ton  ­ utwardzono  jezdnie  na  ul.  Leśnej  w Wielgłowach  (  dł.  800m),  Jesionowej  w Narkowach  (  dł.  300m),  i ul.  Bocznej w Subkowach ( dł. 300m).Koszt transportu, rozkładania i wałowania frezów na jezdniach wyniósł ­ 20  654,60 zł,  ­ utwardzono  270m  jezdni  na  drodze  nr  216016G  w Waćmierzu  (  ul.  Stroma)  płytami  drogowymi  oraz  60  m  jezdni na drodze nr 216012G w Narkowach ( ul. Jana Pawła II) płytami typu YOMBO za kwotę 19.581,00 zł,  ­ wymieniono uszkodzone płyty drogowe na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2811G z drogą gminną 216012G  ( ul. Jana Pawła II w m. Narkowy) za kwotę 674 ,00zł,  ­ realizując  umowę  o partnerstwie  z Gminą  Tczew  wyremontowano  jezdnię  na  drodze  nr  216007G  (  droga  krajowa  nr  91­Narkowy)  poprzez  wykonanie  nowej  nawierzchni  asfaltowej.  Remontem  objęto  1225  mb  drogi  o szerokości  3,0  m,  wartość  prac  wykonanych  przez  firmę  TUGA  z Nowego  Dworu  Gdańskiego  wyniosła  188.234,41  zł.  Udział  finansowy  Gminy  Tczew  w przedsięwzięciu  wyniósł  43  900  zł  (  285  m  tej  drogi  leży  w granicach Gminy Tczew). W ramach umowy z wykonawcą płatność w/w zobowiązania podzielona została na  dwie  raty?  pierwszą  w wysokości  88  234,41  zł  zapłacono  w 2010  r.  pozostałość  tj.  100.000,00zł  zapłacono  30  stycznia  2011  r.  Jako  zamówienie  dodatkowe  zebrane  zostały  pobocza  drogi  na  odcinku  750  mb  łącznie  z transportem urobku za kwotę 4.575 ,00zł,  ­ wymieniono uszkodzone tablice z nazwami ulic w ilości 10 szt., koszt zakupu tablic ­ 524,60 zł,  ­ zgodnie z instrukcją utrzymania oczyszczono separator oczyszczający wody opadowe z parkingu przy Urzędzie  Gminy, koszt ? 1.391,00 zł,  ­ za kwotę 1.403,00 zł odtworzony został rów przy ul. J. Dąbrowskiego w Narkowach o długości 150 m,  ­ malowanie  oznakowania  poziomego  na  jezdniach  ulic  Zamkowej  i Sportowej  w Subkowach  to  kwota  3.172  ,00zł  ­ wymieniono uszkodzone oraz ustawiono nowe znaki drogowe przy drogach gminnych ­ zakupiono 18 znaków,  dwie tablice informacyjne oraz 10 słupków na kwotę 5.268,00zł,  ­ za kwotę 6.676,80 zł wykonano trzykrotne koszenie poboczy dróg: droga nr 216004G Brzuśce ­ Subkowy, droga  nr  216010G  Wielka  Słońca  ­  Rybaki,  droga  nr  216038G  ul.  Sikorskiego  w Subkowach,  droga  nr  216002G  Subkowy  ­  Gorzędziej,droga  nr  216018G  Subkowy  ­  Radostowo,  droga  nr  216011G  i 216022G  ­  Małe  Subkowy,  za  kwotę  12.810,00  zł  wyrównano  nawierzchnie  jezdni  na  drogach:  ul.  Sadowa,  Cicha  i Pogodna  w Subkowach,ul.  Zielona  i Różana  w Małej  Słońcy,  ul.  Kasztanowa  w Gorzędzieju,  ul.  Jesionowa  w Narkowach. Łączna długość równanych dróg wyniosła 12,5 km,  ­ uzupełniono  ubytki  w jezdniach  asfaltowych  na  ul.  Głównej  w Wielkiej  Słońcy  i Kościelnej  w Subkowach  ­  koszt usługi wraz z materiałem w postaci masy asfaltowej wyniósł 3.660,00 zł,  ­ frezowano 4 pnie drzew przy parkingu na ul. Gdańskiej w Subkowach ­ koszt usługi to 856,00 zł,  ­ karczowanie krzewów na drodze nr 216028G ( Subkowy­Wielka Słońca) o pow. 0,02ha to koszt 6.783,20 zł,  ­ naprawiono bariery na przepuście pod ul. Zduńską w Waćmierzu ? 366,00zł,  ­ ustawiono lustro drogowe na parkingu przy Urzędzie Gminy ­ 467,26 zl,  ­ remont  wiaty  przystankowej,  ustawionej  przy  ul.  Tczewskiej  w Gorzędzieju  to  kwota  207.68  zł  ­  zakupiono  tylko materiały niezbędne do jej naprawy,  ­ wyczyszczono  i naprawiono  studzienkę  odprowadzającą  wody  opadowe  z ul.  Hundsdorfa  w Gorzędzieju,  zakupiono nową pokrywę za kwotę 60 zł. 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany Strona 8

DZIAŁ III. 630 TURYSTYKA  1. Pozostała działalność w turystyce  ? Kształtowanie  obszaru  przestrzeni  publicznej  w centrum  wsi  Subkowy  poprzez  :  budowę  terenu  rekreacji  i wypoczynku, ciągu pieszo ? rowerowego na ul. Sportowej oraz budowę ciągu pieszego między ul. Kościelną  i ul. Wybickiego  ? W ramach inwestycji wykonano:  ­ chodnik  z kostki  betonowej  i instalację  oświetlenia  terenu  w ciągu  pieszym  łączącym  ul.  Wybickiego  i ul.  Kościelną,  ­ w obszarze  terenu  rekreacyjnego  przy  ul.  Zamkowej  chodniki  zapewniające  komunikację  pieszą  w obrębie  terenów  przeznaczonych  na  cele  rekreacyjne  i łączące  te  tereny  z ciągiem  komunikacyjnym  w ul.  Zamkowej.  Z uwagi  na  występujące  różnice  terenowe  dla  zapewnienia  pełnej  funkcjonalności  obiektu  zbudowano  dwa  zejścia  schodami.  Skarpy  po  splantowaniu  zostały  obsiane  trawą.  Istniejący  drzewostan  pozostał  bez  zmian,  natomiast usunięto krzewy. Teren rekreacyjny został oświetlony.  ­ W obszarze zamontowano urządzenia do zabaw: piaskownicę, tablice, altankę, szałas, stoły do tenisa stołowego  i do gry w szachy, ścianę wspinaczkową, kompleks sprawnościowy, sześciokąt wielofunkcyjny jak również takie  elementy  wyposażenia  jak  ławki,  kosze  na  śmieci,  ciąg  pieszo  rowerowy  w ul.  Sportowej  wykonany  z kostki  betonowej  typu  POLBRUK.  Wzdłuż  ciągu  zamontowano  oprawy  oświetleniowe.  Ścieżka  zlokalizowana  w bezpośrednim  sąsiedztwie  osiedli  mieszkaniowych  rozwiązuje  również  problem  bezpiecznej  komunikacji  pieszej dla mieszkańców.  ? Przedmiotowe  zadanie  jest  objęte  dofinansowaniem  na  podstawie  umowy  o przyznanie  pomocy  Nr  00040­ 6922­UM1100132/09  w ramach  działania  ?Odnowa  i rozwój  wsi?  objętego  PROW  na  lata  2007  ?  2013  zawartej w dniu 14 sierpnia 2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Subkowy.  Ogółem koszt inwestycji wyniósł 711.313,60 zł.  DZIAŁ IV. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami  1) Nieruchomości:  ? Wydatki  związane  były  z przygotowaniem  do  wyposażenia  w mienie  instytucji  kultury,  nabycia  nieruchomości  do  Gminnego  Zasobu  Nieruchomości,  oddania  nieruchomości  w trwały  zarząd  w szczególności  koszty  wyceny,  wypisów  i wyrysów,  opłat  sądowych.  Nastąpiło  wyposażenie  instytucji  kultury  w mienie.  Na  własność  przekazano  działki  zabudowane  budynkiem  Domu  Kultury  w Subkowach  o pow.  0,0705  ha,  zaś  w użytkowanie  obiekty  w których  funkcjonują  świetlice  wiejskie  lub  wiejskie  domy  kultury.  Oddano  w trwały  zarząd  Zespołowi  Szkół  w Subkowach  nieruchomość  o pow.  1,6000  na  której  wybudowany został kompleks boisk sportowych z zapleczem socjalnym ( ?Moje boisko ? Orlik 2012? ).  ? Gmina wydzierżawia :  ­ budynek  o pow.  462,90  m?  wraz  z gruntem  o pow.  1700  m?  w Subkowach  na  cele  opieki  zdrowotnej  na  rzecz NZOZ ?Hipokrates? na okres 15 lat ­ do dnia 30.06.2020r  ­ budynek byłej hydroforni przy ul. Wodnej w Subkowach na cele handlowe.  ? Gmina  wynajmuje  również  6 lokali  mieszkalnych  o pow.  320,76  m?  o zróżnicowanym  standardzie  w budynkach użyteczności publicznej i placówkach oświatowych (1 lokal w Gorzędzieju stanowi rezerwę  mieszkaniową). Jeden lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Subkowach został zwolniony  przez najemcę, zaś pomieszczenia te zostały przystosowane na cele biblioteczne i jako gabinet pedagoga  szkolnego.  ? W 2010 r. Gmina nabyła:  ­ odpłatnie od osoby fizycznej działkę nr 502/42 o pow. 1154 m2 położoną w Subkowach za kwotę 6.601 zł (  fragment ul. Wodnej ),  ­ nieodpłatnie  od  osób  fizycznych  działkę  nr  337/13  o pow.  0,0400m2  położoną  w Subkowach  o wartości  2.000 zł na poszerzenie istniejącej drogi gruntowej, 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany Strona 9

­ działkę nr 159/9 o pow.0,0601 m2 położoną w Subkowach o wartości 3.500 zł (ul. Krótka),  ­ działkę  nr  100/11  o pow.  0,0526  ha  położoną  w Subkowach  o wartości  2.000  zł  w celu  wydzielenia  drogi  w kompleksie działek budowlanych,  ­ działkę nr 302 o pow.0,0400 ha położoną w Brzuścach o wartości 2.

000 zł.  ? Planowany wydatek w wysokości 20.000 zł na zakup boiska w Radostowie nie został zrealizowany, gdyż  czynności geodezyjne trwały dłużej niż planowano. Zakup będzie zrealizowany w 2011 r.  ? W roku 2010 poniesiono następujące wydatki :  ­ wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP dla konserwatorów mienia komunalnego 8.150,16 zł,  ­ zakup  materiałów  remontowych  i gospodarczych  i usługi  remontowe  i naprawcze  65.050,49  zł.  w tym  :  wykonano remont dachu z pomalowaniem ścian wieży remizy OSP Brzuśce za kwotę 8.965,72 zł,  ­ wykonano oznakowania remiz OSP Subkowy i OSP Brzuśce za kwotę 4.248,04 zł.  ­ zakupiono figurki św. Floriana do remiz OSP Subkowy i OSP Brzuśce za kwotę 1.775,10 zł,  ­ zamontowano okno w remizie OSP Subkowy za kwotę 3.733,20zł,  ­ naprawiono instalację elektryczną w remizie OSP Subkowy za kwotę 2000,80 zł.  ­ wykonano nową elewację budynku remizy OSP Subkowy 40.434,54 zł.  ­ zapłata za energię ­ 1.153,15 zł,  ­ opłaty notarialne ? 8.967,00 zł,  ­ pozostałe usługi ( wyceny, wypisy i wyrysy ) ­ 2.283,65 zł,  ­ różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty sądowe , odszkodowania 12.645,74 zł,  ­ czynsze i dzierżawy­ 21.500,00 zł.  2) Nakłady inwestycyjne  ­ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w Subkowach. Wykonano kompletną wewnętrzną  instalację  centralnego  ogrzewania  oraz  wewnętrzną  instalację  gazową.  Zamontowano  kocioł  De  Dietrich  typu MCR 34/39 BW 100. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 34 998,23 zł.  ­ Wykonanie placu postojowego przy remizie OSP w Subkowach. W działkach oznaczonych geodezyjnie Nr  407/1  i 407/2  dokonano  remontu  placu  polegającego  na  rozbiórce  nawierzchni  z płyt  drogowych  i po  przygotowaniu  podłoża  i podbudowy  na  obszarze  470  m2  ułożono  nawierzchnię  z kostki  betonowej  o gr.  8 cm. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 74 117,78 zł.  DZIAŁ V. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1. Plany zagospodarowania przestrzennego  1) W trakcie roku prowadzono prace nad sporządzeniem zmian lub sporządzeniem nowych miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego dla :  ­ działek  oznaczonych  geodezyjnie  nr  109,  112,  113,  114,  115,  116,  117,  118,  123,  135,  136/2,  148  położonych  w miejscowości  Brzuśce  i działek  oznaczonych  geodezyjnie  nr  123,  148  położonych  w miejscowości Waćmierz, z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych,  ­ działek  oznaczonych  geodezyjnie  nr  294,  295/1,  295/3,  295/4,  295/5,  295/6,  295/7,  295/8  położonych  w miejscowości  Brzuśce  z przeznaczeniem  pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowo  ?  usługowej,  działek  oznaczonych geodezyjnie nr 64/1, 64/2, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8 położonych w miejscowości Wielgłowy  z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej ,  ­ działki  oznaczonej  geodezyjnie  nr  80/1  położonej  w miejscowości  Wielgłowy  (zmiana)  i działek  oznaczonych geodezyjnie nr cz. 57, 76/2, 76/3, 76/5, 76/7, 76/8, 76/9, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, cz.  79,  80/7,  81,  82  położonych  w miejscowości  Wielgłowy  z przeznaczeniem  pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowo ? usługowej , 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany

Strona 10

­ działek oznaczonych geodezyjnie nr 28/1 i cz. 29/2 położonych w miejscowości Narkowy z przeznaczeniem  pod tereny zabudowy mieszkaniowej, działek oznaczonych geodezyjnie nr 234/13, 317, 326, 412/4 i części  działek  nr  232,  318/1,  318/2,  320,  321/2,  322/2,  330/6,  411,  437/2  położonych  w miejscowości  Subkowy  z przeznaczeniem  pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  z funkcją  dopuszczalną  w zakresie  usług podstawowych,  ­ działki oznaczonej geodezyjnie nr 198/8 położonej w miejscowości Subkowy z przeznaczeniem pod tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  fragmentu  obszarów  obrębów  geodezyjnych  Subkowy  i Wielka  Słońca  związany  z przebiegiem  rurociągu  i miejscem  poboru  wody  oraz  zrzutu  ścieków  dla  planowanej  elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy (Gm. Pelplin).  ? Zaplanowana  w budżecie  gminy  kwota  nie  została  wykorzystana  ze  względu  na  przedłużające  się  procedury dotyczące prowadzonych zmian lub nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kwota  wydatkowana to 1823,15 zł.

.  2) Zakończono prace nad planami zagospodarowania przestrzennego dotyczącymi: zmiany ustaleń miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  działek  nr  417,  418/1,  cz.  419,  430  i cz.  422/2  położonych  w Subkowach?  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  obszar  wsi  Subkowy,  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  obszar  dz.  geod.  nr  129/5  we  wsi Subkowy , Poniesiony koszt 9747,81 zł.  3) Za  pracę  członków  Gminnej  Komisji  Urbanistyczno  ?  Architektonicznej  przy  opiniowaniu  planów  miejscowych  zapłacono  z tytułu umów o dzieło 950,00 zł. Zaplanowana  w budżecie  gminy kwota nie została  wykorzystana ze względu na przedłużające się procedury dotyczące prowadzonych zmian lub nowych planów  zagospodarowania przestrzennego.  4) Za  opracowania  projektów  decyzji  o warunkach  zabudowy  oraz  decyzji  o lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego zapłacono 9.614,76 zł.  2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne  ? Zlecono  i wykonano  prace  geodezyjne  mające  na  celu  wznowienia  znaków  granicznych  i rozgraniczenie  nieruchomości. Wydatkowano 9.000,­ zł.  DZIAŁ VI. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  1. Urząd wojewódzki  ? Wydatki w kwocie 68.640,90 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego tj. płace, pochodne do  płac oraz wydatki rzeczowe (m. in. szkolenia, zakup materiałów biurowych, druków itp.).  2. Urzędy gmin  ? Zatrudnienie  w Urzędzie  Gminy  na  1.01.2010  r.  (bez  dowozów  szkolnych  i administracji  rządowej)  wynosiło  26,50  etatu,  w tym  4 etaty  obsługi  oraz  jeden  pracownik  zatrudniony  w zastępstwie  pracownika  na  urlopie  macierzyńskim  w wymiarze  7/8  etatu  i 1  pracownik  zatrudniony  w wymiarze  pełnego  etatu  w zastępstwie  pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym).  ? W trakcie 2010 r. dokonano niżej wymienionych zmian w zatrudnieniu:  ­ dnia  13.02.2010  r.  zmarł  pracownik  obsługi,  osobę  zastępującą  w/w  w czasie  choroby  zatrudniono  na  czas  nieokreślony?  ­ z dniem  1 stycznia  2010  r.dokonano  zmian  w zatrudnieniu  w Referacie  Finansowym.W  związku  z tym,  że  wyodrębniono  księgowość  gminnych  osób  prawnych  pracownik  zatrudniony  dotychczas  w wymiarze  pełnego  etatu został zatrudniony w wymiarze 3/5 etatu.  ­ z dniem 16.07.2010 r. zakończyła pracę osoba zatrudniona w zastępstwie pracownika przebywającego na urlopie  macierzyńskim,  ­ nadal  utrzymane  jest  stanowisko  utworzone  w 2008  r.  dla  osoby  niepełnosprawnej,  na  mocy  porozumienia  ze  Starostwem Powiatowym w Tczewie,  ­ w okresie  od  04  maja  2010  r.  do  03  listopada  2010  r.  w Urzędzie  Gminy  staż  odbywała  1 osoba  skierowana  przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany Strona 11

­ na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na terenie Gminy Subkowy w okresie od 1 kwietnia 2010  r.  do  31.12.2010  r.  wykonywało  prace  społecznie  użyteczne  początkowo  8,  a pod  koniec  6 osób  bezrobotnych  bez prawa do zasiłku. Całkowity koszt poniesiony na świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie tych prac  wyniósł  18.626,40  zł,  z tego  refundacja  z Funduszu  Pracy  przekazana  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  wyniosła  10.977,84 zł, w tym zwrot kwoty w wysokości 1.022,40 zł nastąpił w styczniu 2011 r.,  ­ prace społecznie użyteczne wykonywał też w wymiarze 20 godzin przez okres jednego miesiąca jeden skazany,  zgodnie  z decyzją  Zespołu  Kuratorskiej  Służby  Sądowej  w sprawach  karnych  przy  Sądzie  Rejonowym  w Tczewie z dnia 21.12.2010 r. w przedmiocie określenia rodzaju, miejsca i terminu rozpoczęcia pracy.  ? Stan  zatrudnienia  na  31.12.2010  r.  wyniósł  33,82  etaty,  w tym:  4 pracowników  obsługi,  4 kierowców,  3 opiekunów dzieci młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły) ? zatrudnianych na rok szkolny.  ? Na  koszty  funkcjonowania  Urzędu  złożyły  się  w szczególności  (oprócz  wydatków  związanych  z zatrudnieniem pracowników) :  ­ ogrzewanie ? olejem opałowym ? 28.820 zł oraz gazem 6.221,23 zł,  ­ przeprowadzono ekspertyzy i analizy dotyczące budynku urzędu ? 3.999,09 zł,  ­ szkolenia pracowników ? 22.998,80 zł,  ­ zakup  sprzętu  komputerowego,  programów  i wyposażenia,  zakup  licencji  i opieki  autorskiej,  programów  komputerowych ? 31.

153,21 zł,  ­ zakup zbiorów aktów prawnych, czasopism i książek ? 10.623,78 zł,  ­ delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty w jazdach lokalnych 20.672,89 zł,  ­ energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości ? 27.841,23 zł,  ­ telefony ? 15.871,67 zł,  ­ materiały biurowe, druki ? 5.737,04 zł,  ­ opłaty pocztowe ? 19.058,68 zł,  ­ składki ubezpieczeń majątkowych ­ 9.520,00 zł,  ­ ZFŚS ? 31.082,43 zł,  ­ PFRON ? 2.188,00 zł,  ­ usługi pozostałe ? 24.902,01 zł,  ­ umowy zlecenia ? 10.463,31 zł,  ­ środki czystości ? 2.924,87 zł,  ­ usługi internetowe ? 2.938,62 zł,  ­ usługi zdrowotne (opieka lekarska) ,  ­ świadczenia BHP ? 9.688,82 zł,  ­ zakup usług w związku z naprawami i remontami w urzędzie ? 2659,30 zł,  ­ zakup materiałów gospodarczych ? 5.538,91 zł,  ­ konserwacja systemu alarmowego, sprzętu kserograficznego i drukarek 9.460,19 ,  ­ wymiana akumulatora w systemie sygnalizacji 939,40 zł,  ­ zakup mebli i sprzętu biurowego ? 6.551,02 zł.  1) Nakłady inwestycyjne 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany

Strona 12

­ Wykonanie  przyłącza  gazowego  i wewnętrznej  instalacji  gazowej  w budynku  Urzędu  Gminy  w Subkowach W  zakresie  przyłącza  gazowego  ułożono  rurę  gazową  przyłączeniową,  zamontowano  szafkę  pod  gazomierz  z zaworami  i reduktorem  ciśnienia  gazu,  gazomierz,  rejestrator  gazu  i pozostały  niezbędny  osprzęt.  Wewnętrzna  instalacja  gazowa  z kotłem  o mocy100  kW  została  zamontowana  w pomieszczeniu  kotłowni. Instalację wykonano w sposób umożliwiający korzystanie z kotła olejowego. Kinwestycji wyniósł  47 000,00 zł.  2) Realizacja uchwał Rady Gminy  ? Spośród 67 uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2010 r.­ wykonano 56. W sierpniu uchylono uchwałę Nr  XXII/198/09  Rady  Gminy  Subkowy  z dnia  13  listopada  2009  r.  w sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Subkowach  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z zakresu  administracji  publicznej  dotyczących  działań  wobec  dłużników  alimentacyjnych.  Uchylenia  dokonano  w związku  ze  zmianą  przepisów.  W grudniu  uchylono  uchwałę  Nr  XXVII/243/10  Rady  Gminy  Subkowy  z dnia  16  czerwca  2010  r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  działki  oznaczonej  geodezyjnie  nr  73/10  położonej  w miejscowości  Wielgłowy,  obręb  geodezyjny  Brzuśce  w celu  ustalenia  nowej  lokalizacji  terenów  komunikacji. Uchylenia dokonano na wniosek właściciela nieruchomości.  ? Do wykonania pozostaje 13 uchwał:  ­ Nr  XXI/184/09  z dnia  26  sierpnia  2009  r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 198/8 położonej w Subkowach, gmina  Subkowy,  ­ Nr  XXIV/217/10  z dnia  21  stycznia  2010  r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 80/10  i sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  działek  oznaczonych  geodezyjnie nr cz 57, 76/2, 76/3, 76/5, 76/7, 76/8, 76/9, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, cz. 79, 80/7, 81, 82  położonych w miejscowości Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy  mieszkaniowo ­ usługowej,  ­ Nr  XXIV/218/10  z dnia  21  stycznia  2010  r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  działek  oznaczonych  geodezyjnie  nr  28/1  i cz.  29/2  położonych w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy  mieszkaniowo ­ usługowej,  ­ Nr XXV/229/10 z dnia 26 kwietnia  2010 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  działek  nr  7/6,  22/5,  22/8,  26,  27,  28  położonych  w miejscowości Gorzędzieju, gmina Subkowy,  ­ Nr  XXVI/237/10  z dnia  20  maja  2010  r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  fragmentu  obszarów  obrębów  geodezyjnych  Subkowy  i Wielka  Słońca  związane  z przebiegiem  rurociągu  i miejsce  poboru  wody  oraz  zrzutu  ścieków  dla  planowanej  elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy w gminie Pelplin,  ­ Nr  XXVII/244/10  z dnia  16  czerwca  2010  r.

  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  działek  oznaczonych  geodezyjnie  nr  255/2,  256,  i nr  260/3  położonych  w miejscowości  Brzuśce,  obręb  geodezyjny  Brzuśce  z przeznaczeniem  pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej,  ­ Nr  XXVII/245/10  z dnia  16  czerwca  2010  r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  działki  oznaczonej  geodezyjnie  nr  47/1  i części  obszaru  działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/2 i nr 48 położonych w miejscowości Wielgłowy, obręb geodezyjny  Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej,  ­ Nr XXVII/246/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  działki  oznaczonej  geodezyjnie  nr  599/1  położonej  w miejscowości  Subkowy,  obręb  geodezyjny  Brzuśce  z przeznaczeniem  pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej, 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany

Strona 13

­ Nr XXVII/247/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 109,  112,  113,  114,  115,  116,  117,  118,  123,  135,  136/2  i 148  położonych  w miejscowości  Brzuśce  oraz  dla  obszaru  działek  oznaczonych  geodezyjnie  nr  123  i 148  położonych  w miejscowości  Waćmierz  z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych,  ­ Nr XXVIII/255/10 z dnia 19 sierpnia  2010 r. w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  działki  oznaczonej  geodezyjnie  nr  148/2  i części  obszaru  działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/2 położonych w miejscowości Brzuśce,  ­ Nr XXVIII/256/10 z dnia 19 sierpnia  2010 r. w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części  obszaru  działek  oznaczonych  geodezyjnie  nr  507  i nr  508  położonych w miejscowości Subkowy,  ­ Nr  XXX/275/10  z dnia  9 listopada  2010  r.  w sprawie  przystąpienia  do  zmiany  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego działki nr 350/6 położonej w Subkowach , gmina Subkowy,  ­ Nr III/9/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.  ? Niezrealizowana  jest  uchwała  nr  XII/107/2004  z dnia  24  czerwca  2004  r.  w sprawie  sprzedaży  udziału  Gminy  Subkowy  w gospodarstwie  rolnym  (w  Radostowie).  Początkowo  jedna  ze  stron  uniemożliwiała  dokonanie  wyceny  przez  biegłego  rzeczoznawcę,  a tym  samym  podjęcie  procedury  sprzedaży.  Potem  w związku  ze  zmianą  jednego  ze  współwłaścicieli  przebywającego  za  granicą  niemożliwy  okazał  się  kontakt  z tą  osobą.  Próby  uzyskania  pełnomocnictwa  tej  osoby  do  reprezentowania  jej  w sprawie  oraz  uzyskania adresu osoby zamieszkałej za granicą niestety nie powiodły się.Podejmowane starania miały na  celu wystąpienie do sądu o zniesienie współwłasności. W styczniu 2010 r. odbyła się rozprawa w Sadzie  Rejonowym  w Tczewie  z powództwa  współwłaścicieli  .  Gmina  nie  wyraziła  zgody  na  zawarcie  ugody  w zakresie  nieodpłatnego  przeniesienia  udziałów  gminy  na  ich  rzecz.  W ciągu  roku  Wójt  występował  z zapytaniem czy strona podjęła dalsze czynności prawne, brak odpowiedzi.  ? Wykonano natomiast niezrealizowane w 2009 r. uchwały :  ­ Nr  XVIII/164/09  z dnia  26  lutego  2009  r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  działek  nr  417,  418,  cz.  419,  430  i cz.  422/2  położonych w Subkowach? gmina Subkowy,  ­ Nr  XVIII/165/09  z dnia  26  lutego  2009  r.  w sprawie  przystąpienia  do  zmiany  planu  zagospodarowania  przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy,  ? W 2010 r. w Urzędzie Gminy kontrole zewnętrzne przeprowadziły:  ­ Urząd  Skarbowy  w Tczewie  w zakresie  prawidłowości  rozliczeń  z tytułu  podatku  od  towarów  i usług  za  okres 01.12.2009 r. do 31.12.2009 r.  ­ Pomorski  Urząd  Wojewódzki  w Gdańsku  w zakresie  wydatkowania  środków  finansowych  z budżetu  państwa na prowadzenie akcji powodziowej,  ­ Starostwo Powiatowe w Tczewie w zakresie prawidłowości realizacji warunków umowy nr SP/150/08 z dnia  16 maja 2008 roku w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej  oraz umów Nr 2/PWR­W/2005 z dnia 16 września 2005 r.

 i Nr 5/WRR/000004/11/D z dnia 21 sierpnia 2006  r.  w sprawie  o dofinansowanie  projektu  w ramach  programu  pn.  ?Program  wyrównywania  różnic  między  regionami?.  ? Uwag nie stwierdzono.  ? W 2010  r.  od  dnia  29  listopada  rozpoczęła  też  kontrolę  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w Gdańsku  w zakresie kompleksowej gospodarki finansowej wraz z zamówieniami publicznymi, która ma potrwać do  18 marca 2011 r.  3. Rada gminy  ? W 2010 r. odbyło się :  ­ 10 sesji, na których podjęto 67 uchwał,  ­ 38 posiedzeń komisji stałych, w tym 13 posiedzeń wspólnych. 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany Strona 14

? Na diety, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne wydatkowano kwotę 47.753,40 zł, na obsługę biurową,  zakup  artykułów  spożywczych,  wykonanie  medali  i tabliczek  w związku  z obchodami  XX  lecia  samorządu  gminnego ? 16.025,42 zł, na usługi telefoniczne natomiast wydatkowano kwotę 921,39,­ zł.  4. Promocja gminy  ? Wydatki poniesiono w szczególności na :  1) bieżące utrzymywanie strony internetowej gminy w kwocie 2.074,00 zł,  2) wykonano szereg artykułów reklamowych promujących gminę Subkowy, w tym: koszulki z napisem ?Gmina  Subkowy?  ­1.377,50  zł,  kalendarze  ścienne  na  rok  2011  ?  3.514,82  zł,  teczki  papierowe  z herbem  gminy ?  805,20  zł,  wykonanie  statuetek,  znaczków  i książek  z okazji  XX­  lecia  Samorządu  Gminnego  ?  8.086,12  zł,  kalendarzyki  ?do  ręki?  na  2011  r.  ­  244,00  zł,  ołówki,  zestawy  gier,  zestaw  do  rysowania,  USB  z napisem  ?Gmina  Subkowy?  ?  3.275,70  zł.  ulotka  informacyjna  ?  939,40  zł,  smycze  z uchwytem  z napisem  ?Gmina  Subkowy? ? 600,24 zł, chorągiewki, ołówki automatyczne z napisem ?Gmina Subkowy? ? 1.051,64 zł.  3) na promocję gminy na antenie Radia ?Głos? w Pelplinie wydatkowano 1.000 zł,  4) opłacono koszt pobytu delegacji z zaprzyjaźnionych gmin niemieckich z okazji Dni Strażaka ­ 4.243,56 zł,  5) umieszczono w prasie lokalnej raporty gospodarcze, życzenia ? 1.830,00 zł.  6) przeprowadzono szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu ?Działaj lokalnie?­ 3.000,00 zł.  7) na promocję gminy w EMAUS oraz gazetki promocyjne z okazji XX­lecia Samorządu Gminnego ? 2.381,44  zł.  8) zakup upominku z okazji XX­lecia samorządu ? 999,00 zł.  5. Pozostała działalność  ? Na  ryczałtowe  diety  dla  sołtysów  wydatkowano  31.961,00  zł  oraz  ubezpieczenie  sołtysów  ?  1.188,00  zł.  Na  zakup kwiatów, nagród wręczonych z tytułu różnych okazji wydatkowano 4.073,09zł.Gmina należała w 2010 r.  do  Związku  Gmin  Wiejskich  RP  ,  Pomorskiego  Stowarzyszenia  Gmin  Wiejskich  oraz  Lokalnej  Organizacji  Turystycznej w Tczewie. Składki na rzecz tych podmiotów wyniosły 14.662,77 zł.  6. Spis powszechny i inne  ? W  2010  r  został  przeprowadzony  Powszechny  Spis  Rolny.  W ramach  dotacji  wydatkowano  na  ten  cel  kwotę  8.236,97  zł.  Kwota  ta  obejmowała  wynagrodzenie  dla  członków  Gminnego  Biura  Spisowego,  korzystanie  z kserokopiarki,  z energii  elektrycznej,  telefonu  i faksu,  zakup  papieru  i materiałów  biurowych.  Gminne  Biuro  Spisowe  pracowało  w okresie  od  czerwca  do  listopada  2010  r.  Dokonało  wyboru  rachmistrzów,  aktualizacji  wykazów  gospodarstw,  nadzorowało  i wspomagało  pracę  rachmistrzów.  W dniach  od  20.06.  do  31.07.2010  r.  rachmistrze  dokonali  obchodu  przedspisowego  w terenie,  zaś  sam  spis  odbywał  się  w okresie  8.09.  do  31.10.2010r.  DZIAŁ VII. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  ? Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 820,­ zł na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w 2010  roku.  Środki  wydatkowano  na  opiekę  autorską  programu  komputerowego  WYB+,  zwrot  kosztów  wyjazdu  służbowego oraz zakup artykułów biurowych.  2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  ? W  dniu  20  czerwca  i 4  lipca  2010  r.  przeprowadzono  w 3  obwodach  głosowania  wybory  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Frekwencja  w wyborach  wyniosła  46,73  %.  Na  przygotowanie  i przeprowadzenie  wyborów  wydatkowano  z przyznanej  dotacji  celowej  kwotę  10.136,05  zł,  w tym  na  zryczałtowane  diety  dla  członków obwodowych komisji wyborczych ? 5.130,00 zł.  3. Wybory  do  rad  gmin  ,  powiatów  i sejmików  województwa  ,  wybory  wójtów,  burmistrzów  i prezydentów miast 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany

Strona 15

? W  dniu  21  listopada  2010  r.  przeprowadzono  w 3  obwodach  głosowania  wybory  do  Rady  Gminy  Subkowy,  wybory  wójta  oraz  wybory  do  rady  powiatu  i sejmiku  województwa  pomorskiego.  Frekwencja  w wyborach  wyniosła  36,82  %.  Na  przygotowanie  i przeprowadzenie  wyborów  wydatkowano  z przyznanej  dotacji  celowej  kwotę  10.728,49  zł,  w tym  na  zryczałtowane  diety  dla  członków  obwodowych  komisji  wyborczych  i gminnej  komisji wyborczej? 4.845,00 zł.  DZIAŁ VIII. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAA.  1. Ochotnicze straże pożarne  ? Na  terenie  gminy  istnieją  3 jednostki  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w:Brzuścach,  Gorzędzieju  i Subkowach  skupiające  w swoich  szeregach  100  ochotników,  w tym  w OSP  Subkowy  ?  50,  OSP  Gorzędziej  ?  23  i OSP  Brzuśce ? 27 . Ilość wyjazdów do zdarzeń w 2010 r . przedstawia się następująco: OSP Subkowy ? 62, w tym :  pożary  ?  24  miejscowe  zdarzenia  ?  37  alarmy  fałszywe  ­  1 OSP  Brzuśce ?  8,  w tym  :  pożary  ?  7 miejscowe  zdarzenia  ?  1 alarmy  fałszywe  ­  0 OSP  Gorzędziej ?  2 pożary  ­  0 miejscowe  zdarzenia  ?  2 alarmy  fałszywe  ­  0 Jednostki  OSP  dysponują  5 pojazdami,  w tym  4 pojazdami  typu  średniego  ?  Opel  Blitz  i 3  sztuki  Mercedes  Benz  oraz  1 typu  ciężkiego  marki  Jelcz.  W 2010  r.  zakupiono  łącznie  300  litrów  etyliny  i 1782  litry  oleju  napędowego, w tym dla OSP Subkowy ? 174 litry etyliny i 1684 litry oleju napędowego OSP Brzuśce ­ 34 litry  etyliny i 98 litrów oleju napędowego, OSP Gorzędziej ? 92 litry etyliny. Wydatek poniesiony na opłatę za zużytą  energię elektryczną w remizach strażackich wyniósł 22.036.50 zł, na naprawy pojazdów i sprzętu pożarniczego  4734,15 zł, na zakup części do pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego 834,62 zł. Na potrzeby jednostek  OSP gminy Subkowy zakupiono węże pożarnicze, kominiarki, latarki, buty bojowe, sorbent i oprzyrządowanie  do aparatów powietrznych za kwotę 13.300,98 zł. Na utrzymania czystości w remizie i pojazdach pożarniczych  wydano kwotę 47,70 zł, zakupiono dwa radiotelefony za kwotę 3.403,19 zł. Strażakom ochotnikom wypłacono  ekwiwalenty  pieniężne  za  udział  w działaniach  ratowniczych  i szkoleniach  w kwocie  22.388,35  zł  Opłata  za  telefon w OSP Subkowy wyniosła 1.260,92 zł. Opłata internetowa w OSP Brzuśce 618,83 zł. Przeprowadzono  badanie  instalacji  odgromowej  na  budynku  remizy  OSP  Subkowy  za  kwotę  305,00zł.  W ciągu  roku  przeprowadzono  profilaktyczne  badania  okresowe  strażaków  za  kwotę  1.395,00  zł.  Przeprowadzono  konserwację systemu sygnalizacji alarmowej za kwotę 680,00 zł , przegląd gaśnic w pojazdach i remizach OSP  za  kwotę  417,80  zł  oraz  badania  techniczne  pojazdów  pożarniczych  i sprzętu  za  kwotę  2.362,60  zł  Dokonano  ubezpieczeń pojazdów , sprzętu i strażaków za kwotę 13.159,00 zł. Przeszkolono 31 strażaków z OSP ­Subkowy  i OSP  ?  Brzuśce  w następujących  specjalnościach:  z zakresu  ratownictwa  technicznego  ?  15  szkolenia  podstawowego ­ 10 szkolenia do pracy z aparatami oddechowymi ? 2 szkolenia dowódców OSP  ? Nakłady  inwestycyjne ­ Poprawa  bezpieczeństwa  poprzez  wyposażenie  w specjalistyczne  środki  transportu  jednostek  OSP. Gmina  Subkowy  w porozumieniu  z gminami  powiatu  tczewskiego  aplikuje  o dofinansowanie  zakupu  pojazdu  dla  OSP  Subkowy  z Regionalnego  Programu  Województwa  Pomorskiego  w działaniu  7.2  Zintegrowany system ratownictwa. Koszt opracowań do wniosku, tj. Studium wykonalności wyniósł 2425,56 zł.  2. Pozostała działalność  ? Wydatki  w kwocie  557,98  zł  związane  były  z organizacją  wśród  uczniów  szkół  podstawowych  i gimnazjum  eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ?Młodzież zapobiega pożarom?.  3. Zarządzanie kryzysowe i usuwanie skutków klęsk żywiołowych  ? Gmina poniosła wydatki związane z akcją powodziową w związku z przepływem fali powodziowej rzeką Wisłą  w okresie  od  22.05.2010  r.  do  17.06.2010  r.  Koszt  paliwa  do  pojazdów  pożarniczych  wyniósł  2.253,86  zł  ,  koszty  dowozu  piasku  do  uszczelniania  wału  przeciwpowodziowego  rzeki  Wisły  w miejscowości  Rybaki  to  kwota 3.

999,16 zł, a koszt wypłaty ekwiwalentu za działania powodziowe to 26.799,19 zł. Łączny koszt działań  związanych  z akcją  powodziową wyniósł 33.078,15 zł. Gmina otrzymała  na ten cel dotację  z budżetu państwa  w kwocie 33.053,00 zł.  DZIAŁ IX. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  1. Pobór podatków i opłat  ? Opłaty  związane  z windykacją  podatków  i opłat  lokalnych  (m.  in.  opłaty  komornicze,  prowizje  wypłacone  inkasentowi  opłaty  skarbowej  oraz  opłaty  na  poczet  kosztów  dostarczenia  korespondencji  sądowej)  wynoszą  2.787,36 zł. 

Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany Strona 16

DZIAŁ X. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  ? Dokonano zapłaty odsetek w kwocie 71.920,39 zł od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.  2. Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji  ? W  2010  r.  nie  udzielono  żadnych  poręczeń,  a poręczony  kredyt  w kwocie  40.000,­  zł  zaciągnięty  w 2009  r.  przez  Fundację  Lokalną  Grupa  Działania  Wstęga  Kociewia  z siedzibą  w Morzeszczynie  został  przez  fundację  spłacony.  DZIAŁ XI. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  1. Wydatki ogółem szkół przedstawia tabela:   

Nazwa jednostki  Wydatki ogółem:  80101 ­ Szkoła Podstawowa w Subkowach  80103 ­ Oddziały Przedszkolne ­ kl.0  80104 ­ Przedszkole Subkowy  80110 ­ Gimnazjum Subkowy  80146 ­ Dokształcanie nauczycieli  80148 ­ Stołówki szkolne  80195­ Pozostała działalność  85401 ­ Świetlice szkolne  85412 ­ Wypoczynek dzieci  85415 ­ Formy pomocy uczniom  92605 ­ Kultura fizyczna "Sport po 16­tej" ­basen  Zespół Szkół Subkowy  4.907.338,16  2.053.104,90  142.939,05  303.337,25  1.894.903,42  23.008,53  247.620,97  29.450,6  186.190,58  6.629,23  13.361,63  6.792,00  Zespół Kształcenia Podstawowego  i Przedszkolnego w Małej Słońcy  1 .233.563,22  1.083.231,35  ­  133.974,88  ­  6.113,15  ­  7.930,00  ­  ­  2.313,84  ­ 

2. Roczny koszt utrzymania w zespołach szkół w przeliczeniu na 1 dziecko   

Nazwa jednostki  Wydatki ogółem:  80101­ Szkoła Podstawowa w Subkowach  80103­ Oddziały Przedszkolne ­ kl. 0  80104­ Przedszkole Subkowy (bez wyżywienia)  80110­ Gimnazjum Subkowy  80146­ Dokształcanie nauczycieli  85401­ Świetlice szkolne  Przeciętna liczba dzieci  Roczny  koszt  utrzymania  w przeliczeniu  na  jedno  dziecko  Zespół Szkół Subkowy  4.581.333,06  2.053.104,90  142.939,05  281.186,58  1.894.903,42  23008,53  186.190,58  650  7.048,20  Zespół Kształcenia Podstawowego  i Przedszkolnego w Małej Słońcy  1.223.319,38  1.083.231,35  ­  133.974,88  ­  6 .113,15  135  9.061,63 

3. Szkoły podstawowe  ? Na  terenie  gminy  funkcjonuje  Zespół  Kształcenia  Podstawowego  i Przedszkolnego  w Małej  Słońcy,  w skład  którego  wchodzi  Szkoła  Podstawowa  i Przedszkole  w Małej  Słońcy  oraz  Zespół  Szkół  w Subkowach,  w skład  którego  wchodzi:  Gimnazjum,  Szkoła  Podstawowa,  Przedszkole  Samorządowe  w Subkowach  i Szkoła  Filialna  w Brzuścach.  Do  szkół  Podstawowych  uczęszczało  średnio:  w Subkowach  i Filia  w Brzuścach  309  uczniów  w Małej Słońcy 94 uczniów.  1) Wydatki ogółem przedstawia tabela:   

Wydatki  Szkoła Podstawowa wraz ze Szkołą  Szkoła Podstawowa przy Zespole  Strona 17 Id: 3BEAC01B­3A4A­4B2B­B197­7920B13CDB10. Podpisany

OGÓŁEM  w tym m.in.:  Energia  Opał  Wynagrodzenia  osobowe  (dodatki  wiejskie,  mieszkaniowe, BHP)  ZFŚS  Remonty wraz z materiałami remontowymi  Wynagrodzenia z pochodnymi 

Filialną w Brzuścach przy Zespole Szkół  w Subkowach  (w zł)  :  1.946.549,60  27.993,69  60.475,29  103.402,52  79.147,17  86.528,78  1.619.104,65 

Kształcenia Podstawowego  i Przedszkolnego w Małej Słońcy  (w zł)  1.005.960,53  12.209,16  57.398,00  44.464,17  37.663,10  41.877,00  851.023,31 

2) Szkoła Podstawowa w Subkowach  ? W  2010  r.  stopień  awansu  zawodowego  nauczyciela  dyplomowanego  uzyskało  2 nauczycieli,  stopień  nauczyciela  mianowanego  również  2 nauczycieli  oraz  stopień  nauczyciela  kontraktowego  1 nauczyciel.  Wynagrodzenie zmieniło się od dnia 1.09.2010 r, a u 1 mianowanego od 01.01.2011r.  ? Zatrudnienie przedstawia się następująco?  ­ nauczyciele 36,34 etaty (28,67 SP Subkowy, 7,67 Filia Brzuśce)  ­ administracja i obsługa 6 etatów ( 5 SP Subkowy, 1 Filia Brzuśce)  ? Na  remonty  i modernizacje  wydatkowano:  modernizacja  lokalu  mieszkalnego  w Szkole  Podstawowej  w Subkowach  na  potrzeby  szkolnych  sal  dydaktycznych  (gabinet  pedagoga,  terapeuty,  logopedy  i biblioteki)  ­  koszt  34.

100,00  zł.  (wymiana  podłóg,  grzejników  ,  okien  i parapetów  montaż  drzwi  oraz  malowanie  pomieszczeń),  adaptacja  biblioteki  w Szkole  Podstawowej  w Subkowach  na  nową  salkę  komputerową  ?  koszt  12.692,60  zł.  (wymiana  instalacji  elektrycznej,  malowanie),  zadaszenie  nad  wejściem  Szkoły  Filialnej  w Brzuścach  ­  koszt.  4.630,00  zł,  montaż  grzejników  w Szkole  Podstawowej  w Subkowach ­ koszt 556,00 zł, remont sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Subkowach (wymiana  podłogi) ­ koszt 8248,00 zł. zakup mebli szkolnych (krzesła, meble ścienne, stoliki świetlicowe)  ­ koszt  26.302,18 zł.  3) Szkoła Podstawowa w Małej Słońcy  ? W 2010 r. żaden z nauczycieli nie uzyskał kolejnego stopnia awansu zawodowego.  ? Zatrudnienie przedstawia się następująco:  ­ nauczyciele 13,41 etatu  ­ administracja i obsługa 5 etatów  ? Na  inwestycje,  remonty  i modernizacje  wydatkowano:  remont  holu  (  wymiana  oświetlenia,  wykonanie  sufitu  podwieszanego,  częściowa  wymiana  instalacji  elektrycznej,  wyrównanie  ściany  frontowej,malowanie  ścian  i sufitu)  ­  koszt:  4.000,00  zł.  adaptacja  pomieszczenia  z przeznaczeniem  na  pokój nauczycielski (malowanie , wykonanie montażu mebli,instalacja rolet) ­ koszt:3.700 ,00zł adaptacja  sali nr 14 z przeznaczeniem na miejsce zabaw w szkole w ramach projektu rządowego ?Radosna Szkoła?  (malowanie ścian i sufitu) ­ koszt: 500,00 zł oraz wyposażono salę za 6.000,00 zł z otrzymanej na ten cel  dotacji. instalacja rolet wydzielających część przestrzeni szkolnej dla świetlicy wiejskiej ­ koszt:5.677,00  zł.  naprawa  dachu  na  pawilonie  szkolnym  (pokrycie  papą  zgrzewalną,  demontaż  kominów  dymnych)  ­  koszt:3.500,00  zł  montaż  szaf  szkolnych  w salach  lekcyjnych  (wbudowanie  mechanizmu  przesuwania  tablicy)  ­  koszt:5.500,00  zł  wybudowano  miasteczko  ruchu  drogowego  w ramach  projektu  Działaj  Lokalnie  koszt:25.000  ,00  zł  (  5.000,00  zł.  pozyskano  z projektu,  8.000,00  zł.  z budżetu  gminy,  a 12.000,00  zł.  to  darowizny  materiałów  i prace  społeczne).  4. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  ? Do oddziału przedszkolnego w Szkole Filialnej w Brzuścach uczęszczało 18 dzieci, którymi zajmował się  1 nauczyciel.  Do  oddziału  przedszkolnego  w Szkole  Podstawowej  w Subkowach  uczęszczało  21  dzieci,którymi zajmował się 1 nauczyciel.  1) Wydatki ogółem szkół przedstawia tabela: 

<Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.468.3514

  informacja nr 1 Wójta Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4583

  zarządzenie nr 72/2012 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Andrespol z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 0151/195/09 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2008 r.

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie nr 1 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 30 marca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.158.3320

  uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Tczew z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Tczew na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.158.3319

  uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 135, 136/2 i 148 położonych w miejscowości Brzuśce oraz dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 123 i 148 położonych w miejscowości Waćmierz z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych

 • DZ. URZ. 2011.158.3318

  uchwała nr IX/101/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2011.158.3317

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Stężyca dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. 2011.158.3316

  uchwała nr IX/96/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.