Logowanie

DZ. URZ. 2011.162.3415

Tytuł:

uchwała nr X/76/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-09
Organ wydający:Rada Powiatu Kościerskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 162 pozycja: 3415
Hasła:

UCHWAŁA NR X/76/2011 RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.  Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157  poz.  1240  ze  zm.)  oraz  art.  12,  pkt.  5 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r.  o samorządzie  powiatowym  (j.t.  Dz.  U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz § 15 pkt. 5 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r.  Nr 64, poz. 994 i Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 133, poz. 2583)  Rada Powiatu  uchwala, co następuje:  § 1. W  budżecie  powiatu  na  2011  rok  uchwalonym  Uchwałą  Nr  IV/29/2011  Rady  Powiatu  Kościerskiego  z dnia  18  lutego  2011  roku,  zmienianą  w trakcie  roku  budżetowego  20­  krotnie  Uchwałą  Zarządu  Powiatu  i 5­ krotnie Uchwałą Rady Powiatu, wprowadza się następujące zmiany:  1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 82.850 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1  2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 82.850 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2  § 2. Budżet Powiatu, o którym mowa w § 1 po wprowadzeniu zmian wynosi:  dochody 65.826.694 zł  wydatki 70.379.556 zł  przychody 7.147.696 zł  rozchody 2.594.834 zł  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego.  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego.   


Przewodniczący Rady  Kazimierz Maszk

Id: JTNSJ­FVMKO­VATQY­EOFKY­OQRHS. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie I. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 82.850 zł . Zmiany zachodzą w następujących pozycjach:  1) Dział 801, rozdział 80130 ? szkoły zawodowe,  a) PZS  Nr  2 zwiększa  dochody  placówki  o 12.000  zł  w wyniku  otrzymania  odszkodowania  z firmy  ubezpieczeniowej  /  11.055  zł  /  i sprzedaży  składników  majątkowych  wyzłomowanych  w trakcie  przeprowadzonej termomodernizacji / 945 zł /.  Ponadto dokonuje się przesunięcia pomiędzy planowanymi wpływami z usług do dochodów z tytułu najmu  pomieszczeń / 8.804 zł /,  b) PZS Lubań ? dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów na kwotę 1.212 zł.  2) Dział  852,  rozdział  85202  ?  domy  pomocy  społecznej,  zwiększa  się  dochody  z tytułu  sprzedaży  składników  majątkowych w kwocie 850 zł / sprzedaż majątku po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym /.  3) Dział 854 ? edukacyjna opieka wychowawcza,  a) rozdział 85411 ? domy wczasów dziecięcych, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów  na kwotę 39 zł.  b) rozdział  85417  ?  szkolne  schroniska  młodzieżowe,  zwiększa  się  dochody  uzyskiwane  przez  PCM  o 30.000 zł, z tego :  ­ dochody z najmu pomieszczeń o kwotę o kwotę 5.000 zł  ­ wpływy z usług o kwotę 23.199 zł  ­ sprzedaż złomu o kwotę 705 zł  ­ odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej o kwotę 1.096 zł  4) Dział 900, rozdział 90019 ? wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze  środowiska  zwiększa  się  o kwotę  40.000  zł  ,  to  środki  przekazane  przez  Urząd  Marszałkowski  do  którego  wpływają powyższe opłaty i kary z terenu naszego powiatu.  II. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 82.850 zł w następujących pozycjach:  1) Dział  801,  rozdział  80130  ?  szkoły  zawodowe  ,  zwiększa  się  wydatki  w PZS  Nr  2 o  kwotę  12.000  zł  z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania placówki.  2) Dział  852,  rozdział  85202  ?  domy  pomocy  społecznej  zwiększa  się  wydatki  DPS  Cisewie  o kwotę  850  zł,  z tego:  ­ opłata usług telefonii stacjonarnej o kwotę 300 zł,  ­ szkolenia pracownicze o kwotę 550 zł.  3) Dział 854, rozdział 85417 ? szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększa się wydatki w PCM Garczyn o kwotę  30.000 zł , z tego:  ­ zakup materiałów / paliwo , środki czystości i materiały do bieżących remontów / o kwotę 10.000 zł  ­ zakup usług zewnętrznych o kwotę 20.000 zł.  4) Dział 900, rozdział 90019 ? wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie  ze środowiska, zwiększa się wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę 40.000 zł, z tego :  ­ zakup materiałów o kwotę 20.000 zł  ­ zakup usług zewnętrznych o kwotę 20.000 zł.  Ponadto, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na utworzenie  Centrum  Aktywizacji  Zawodowej,  dokonuje  się  przesunięcia  kwotą  21.200  zł  z rezerwy  ogólnej  do  PUP ?  rozdział 85333, jako wkładu własnego. Całkowity koszt to kwota 105.736 zł. 

Id: JTNSJ­FVMKO­VATQY­EOFKY­OQRHS. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr x/76/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 16 września 2011 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO  DOCHODY 

Dział  801  Rozdział  80130  Paragraf  Treść  Oświata i wychowanie  Szkoły zawodowe  Dochody z najmu  i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu  Państwa, jednostek  samorządu terytorialnego  lub innych jednostek  zaliczanych do sektora  finansów publicznych oraz  innych umów o podobnym  charakterze  Powiatowy Zespół Szkół Nr  2 im Komisji Edukacji  Narodowej w Kościerzynie  Powiatowy Zespół Szkół  w Lubaniu  Wpływy z usług  Powiatowy Zespół Szkół Nr  2 im Komisji Edukacji  Narodowej w Kościerzynie  Powiatowy Zespół Szkół  w Lubaniu  Wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych  Powiatowy Zespół Szkół Nr  2 im Komisji Edukacji  Narodowej w Kościerzynie  Wpływy z różnych  dochodów  Powiatowy Zespół Szkół Nr  2 im Komisji Edukacji  Narodowej w Kościerzynie  Powiatowy Zespół Szkół  w Lubaniu  Pomoc społeczna  Domy pomocy społecznej  Wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych  Dom Pomocy Społecznej  w Cisewiu  Edukacyjna opieka  wychowawcza  Domy wczasów  dziecięcych  Wpływy z usług  Dom Wczasów Dziecięcych  w Wygoninie  Pozostałe odsetki  Przed zmianą  278 040,00  206 040,00  Zmiana  12 000,00  12 000,00  Po zmianie  290 040,00  218 040,00 

0750 

69 446,00 

7 592,00 

77 038,00 

28 595,00  11 930,00  119 273,00  31 804,00  5 950,00  182,00  0,00  14 663,00  9 085,00  70,00  3 913 045 ,00  3 332 325,00  6 608,00  6 608,00  1 839 490 ,00  1 050 000,00  1 047 130,00  1 047 130,00  0,00 

8 804,00  ­ 1 212,00  ­ 7 872,00  ­ 8 804,00  932,00  945,00  945,00  11 335,00  11 055,00  280,00  850,00  850,00  850,00  850,00  30 000,00  0,00  ­ 39,00  ­ 39,00  7,00 

37 399,00  10 718,00  111 401,00  23 000,00  6 882,00  1 127,00  945,00  25 998,00  20 140,00  350,00  3  913  895 ,00  3 333 175,00  7 458,00  7 458,00  1 869 490,00  1 050 000,00  1 047 091,00  1 047 091,00  7,00  Strona 1

0830 

0870 

0970 

852  85202  0870 

854  85411  0830 

0920 

Id: JTNSJ­FVMKO­VATQY­EOFKY­OQRHS. Podpisany


0970 

85417 

0750 

0830 

0870 

0970 

900 

90019  0690 

Dom Wczasów Dziecięcych  w Wygoninie  Wpływy z różnych  dochodów  Dom Wczasów Dziecięcych  w Wygoninie  Szkolne schroniska  młodzieżowe  Dochody z najmu  i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu  Państwa, jednostek  samorządu terytorialnego  lub innych jednostek  zaliczanych do sektora  finansów publicznych oraz  innych umów o podobnym  charakterze  Powiatowe Centrum  Młodzieży im Marszałka  Józefa Piłsudskiego  w Garczynie  Wpływy z usług  Powiatowe Centrum  Młodzieży im Marszałka  Józefa Piłsudskiego  w Garczynie  Wpływy ze sprzedaży  składników majątkowych  Powiatowe Centrum  Młodzieży im Marszałka  Józefa Piłsudskiego  w Garczynie  Wpływy z różnych  dochodów  Powiatowe Centrum  Młodzieży im Marszałka  Józefa Piłsudskiego  w Garczynie  Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska  Wpływy i wydatki związane  z gromadzeniem środków  z opłat i kar za korzystanie  ze środowiska  Wpływy z różnych opłat  Organ 

0,00  2 110,00  2 110,00  550 000,00 

7,00  32,00  32,00  30 000,00 

7,00  2 142,00  2 142,00  580 000,00 

50 000,00 

5 000,00 

55 000,00 

50 000,00  492 350,00  492 350,00 

5 000,00  23 199,00  23 199,00 

55 000,00  515 549,00  515 549,00 

0,00 

705,00 

705,00 

0,00 

705,00 

705,00 

6 700,00 

1 096,00 

7 796,00 

6 700,00 

1 096,00 

7 796,00 

250 302,00 

40 000 ,00 

290 302,00 

250 302,00  250 000,00  250 000,00  65 743 844,00 

40 000,00  40 000,00  40 000,00  82 850,00 

290 302,00  290 000,00  290 000,00  65 826 694,00 

Razem: 

Id: JTNSJ­FVMKO­VATQY­EOFKY­OQRHS. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr x/76/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 16 września 2011 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO  WYDATKI 

Dział  758  Rozdział  Paragraf  75818  4810  Treść  Różne rozliczenia  Rezerwy ogólne i celowe  Rezerwy  ogólna  oświatowa  z tytułu zarzadzania kryzysowego  Organ  Oświata i wychowanie  Szkoły zawodowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im  Komisji Edukacji Narodowej  w Kościerzynie  Pomoc społeczna  Domy pomocy społecznej  Opłata z tytułu zakupu usług  telekomunikacyjnych  świadczonych w stacjonarnej  publicznej sieci telefonicznej.  Dom Pomocy Społecznej  w Cisewiu  Szkolenia pracowników  niebędących członkami korpusu  służby cywilnej  Dom Pomocy Społecznej  w Cisewiu  Pozostałe zadania w zakresie  polityki społecznej  Powiatowe urzędy pracy  Zakup materiałów i wyposażenia  Powiatowy Urząd Pracy  Zakup usług remontowych  Powiatowy Urząd Pracy  Edukacyjna opieka  wychowawcza  Szkolne schroniska młodzieżowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Powiatowe Centrum Młodzieży im  Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Garczynie  Zakup usług pozostałych  Powiatowe Centrum Młodzieży im  Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Garczynie  Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska  Przed zmianą  331 905,00  331 905,00  331 905,00  60 000,00  191 905,00  80 000,00  331 905,00  23 854 357,00  13 549 294,00  163 722,00  81 774,00  9 484 847,00  3 751 422,00  2 000,00  Zmiana  ­ 21 200,00  ­ 21 200,00  ­ 21 200,00  ­21 200,00  0,00  0,00  ­ 21 200,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  850,00  850,00  300,00  Po zmianie  310 705,00  310 705,00  310 705,00  38 800,00  191 905,00  80 000,00  310 705,00  23 866 357,00  13 561 294,00  175 722,00  93 774,00  9 485 697,00  3 752 272,00  2 300,00 

801  80130  4210 

852  85202  4370 

2 000,00  2 500,00  2 500,00  3 107 839,00  1 945 480,00  28 503,00  28 503,00  5 000,00  5 000,00  6 745 069,00  1 072 100,00  64 020,00  64 020,00  186 750,00  186 750,00  130 302,00 

300,00  550,00  550,00  21 200,00  21 200,00  5 600,00  5 600,00  15 600,00  15 600,00  30 000,00  30 000,00  10 000,00  10 000,00  20 000,00  20 000,00  40 000,00 

2 300,00  3 050,00  3 050,00  3 129 039,00  1 966 680,00  34 103,00  34 103,00  20 600,00  20 600,00  6 775 069,00  1 102 100,00  74 020,00  74 020,00  206 750,00  206 750,00  170 302,00 

4700 

853  85333  4210  4270  854  85417  4210 

4300 

900 

Id: JTNSJ­FVMKO­VATQY­EOFKY­OQRHS. Podpisany

Strona 1

90019  4210  4300 

Wpływy i wydatki związane  z gromadzeniem środków z opłat  i kar za korzystanie ze środowiska  Zakup materiałów i wyposażenia  Starostwo Powiatowe  Zakup usług pozostałych  Starostwo Powiatowe 

130 302,00  8 250,00  8 250,00  112 302,00  112 302,00  70 296 706 ,00 

40 000,00  20 000,00  20 000,00  20 000,00  20 000,00  82 850 ,00 

170 302,00  28 250,00  28 250,00  132 302,00  132 302,00  70 379  556 ,00 

Razem: 

Id: JTNSJ­FVMKO­VATQY­EOFKY­OQRHS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1093

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sławnie Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3018

  uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2656

  sprawozdanie Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 7 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2009.254.2015

  uchwała nr XXXIV/134/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.2839

  uchwała nr 26/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia powiatu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.162.3414

  uchwała nr VIII.85.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.162.3413

  uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Stegna na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.162.3412

  uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 15 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stegna na lata 2011 ? 2025

 • DZ. URZ. 2011.162.3411

  uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.162.3410

  uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Osieczna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.