Logowanie

DZ. URZ. 2011.168.1958

Tytuł:

uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-07-11
Organ wydający:Rada Miejska w Opatowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 168 pozycja: 1958
Hasła:oświata i wychowanie

UCHWAŁA NR X/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: § 1. Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie. § 2. 1. Ustala się opłatę w wysokości 1,60 zł za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego od każdego dziecka za każdą godzinę zegarową obejmującą świadczenie usług, na które składają się: a) gry i zabawy dydaktyczne i ruchowe wspomagające rozwój umysłowy i fizyczny dziecka, b) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dziecka, c) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka, d) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, e) opieka nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez dziecko zabawami, f) opieka nad wypoczywającym dzieckiem, zapoznawanie z muzyką i literaturą dziecięcą, g) opieka nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw, h) gry, zabawy i ćwiczenia kompensacyjno - rewalidacyjne. 2. Wysokość opłaty w miesiącu za realizację świadczeń, o których mowa powyżej stanowi iloczyn stawki godzinowej i zadeklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej. § 3. 1. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 15 każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia. 2. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo ? wychowawczych, o których mowa w § 2. 3. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia opiekuńczo ? wychowawcze, o których mowa w § 2 określi dyrektor przedszkola z porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola. § 4. W przypadku, gdy do tego samego przedszkola uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny, odpłatność za drugie dziecko i kolejne wynosi 50% ustalonej stawki opłaty. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. § 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/114/2007 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Opatów i uchwała Nr XXII/157/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Opatów. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie mgr Tomasz Staniek

Id: FKNDE-DCETG-ITXNU-FCRXL-SBCCC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/98/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo.

 • DZ. URZ. 2010.38.287

  uchwała nr 66/XI/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Suchedniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5239

  uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Bieżuń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.584

  uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Promna.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Wola Uhruska

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.168.1957

  uchwała nr VIII/57/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • DZ. URZ. 2011.168.1956

  uchwała nr VIII/53/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej

 • DZ. URZ. 2011.168.1955

  uchwała nr VIII/50/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. 2011.168.1954

  uchwała nr VIII/49/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej

 • DZ. URZ. 2011.168.1953

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.