Logowanie

DZ. URZ. 2011.172.1370

Tytuł:

uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2011 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Łużna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 172 pozycja: 1370
Hasła:Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2011 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Na podstawie art. 21 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), Rada Gminy Łużna uchala, co następuje § 1. 1. Przyjmuje do realizacji wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2011 - 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały. 2. Ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łużna w brzmieniu stanowiacycm załacznik Nr 2 do Uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Gminy Maria Myśliwiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/36/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011 r. Zalacznik1.pdf Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łuznna w latach 2011-2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/36/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011 r. Zalacznik2.pdf Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łużna

Id: NMRRB-GEEAT-FNAEY-CFSYY-YVYBA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XI /111 / 2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2012?2016 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2009.51.737

  uchwała nr 130/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oleśnica na lata 2008-2013? oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 • DZ. URZ. 2012.1419

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2012 -2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Zasady wynajmowania mieszkań z zasoby mieszkaniowego gminy

  Jakie są zasady wynajmowania mieszkań z zasobu mieszkaniowego gminy?

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Przydział mieszkania komunalnego

  Złożyłem wniosek o przydział mieszkania komunalnego. W załączeniu do wniosku przedstawiłem m.in. moje dochody za trzy ostatnie miesiące - zgodnie z wymogami lokalnej (...)

 • Skarga na burmistrza

  15.09.2006 r. Rada Miejska na sesji wyraziła zgodę na przydział mieszkania komunalnego rodzinie R. Do dziś burmistrz nie wydał decyzji. Według mojej wiedzy miał na (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.172.1369

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Kamienna w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy tej wsi.

 • DZ. URZ. 2011.172.1368

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Kamionka Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2011.172.1367

  uchwała nr V/12/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorzadowe "Pod Topolą" prowadzone przez Miasto Grybów.

 • DZ. URZ. 2011.172.1366

  uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2011.

 • DZ. URZ. 2011.172.1365

  uchwała nr 55/IV/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w statucie Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.