Logowanie

DZ. URZ. 2011.172.1370

Tytuł:

uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2011 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Łużna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 172 pozycja: 1370
Hasła:Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2011 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Na podstawie art. 21 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), Rada Gminy Łużna uchala, co następuje § 1. 1. Przyjmuje do realizacji wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2011 - 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały. 2. Ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łużna w brzmieniu stanowiacycm załacznik Nr 2 do Uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Gminy Maria Myśliwiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/36/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011 r. Zalacznik1.pdf Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łuznna w latach 2011-2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/36/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011 r. Zalacznik2.pdf Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łużna

Id: NMRRB-GEEAT-FNAEY-CFSYY-YVYBA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XI /111 / 2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2012?2016 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2009.51.737

  uchwała nr 130/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oleśnica na lata 2008-2013? oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 • DZ. URZ. 2012.1419

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2012 -2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.172.1369

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Kamienna w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy tej wsi.

 • DZ. URZ. 2011.172.1368

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Kamionka Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2011.172.1367

  uchwała nr V/12/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorzadowe "Pod Topolą" prowadzone przez Miasto Grybów.

 • DZ. URZ. 2011.172.1366

  uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2011.

 • DZ. URZ. 2011.172.1365

  uchwała nr 55/IV/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w statucie Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.