Logowanie

DZ. URZ. 2011.194.2268

Tytuł:

uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Staszów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-08-05
Organ wydający:Rada Miejska w Staszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 194 pozycja: 2268
Hasła:zwierzęta

UCHWAŁA NR X/83/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Staszów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 roku: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 roku: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.1337; z 2007 roku: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku: Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 roku: Nr 28 poz.142, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zmiany z 2005 r. Nr 180, poz.1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Staszów, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Id: OFYEZ-EXYHN-UUWRL-NVLEB-RJQKD. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011 r. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami § 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 1)złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający dane określone w art. 8 ust 1 i ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale; 2)prowadzić zarejestrowaną bezdomnymi zwierzętami; działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed

3)posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt; w tym: a) posiadać stosowne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i obezwładniane, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ich zdrowia i życia,w sposób bezpieczny dla bezpośredniego otoczenia, b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który ma powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie kontenerów (klatek) zapewniających odpowiednie do wielkości zwierząt warunki przewozu, zamocowanych w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie ruchu pojazdu oraz posiadający odpowiednią wentylację. Środek transportu powinien posiadać zadaszenie i izolowane ściany w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi; powinien posiadać odpowiednią wentylację; podłogi pojazdu używanego do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny; 4)zapewnić zwierzętom chorym lub rannym, w razie potrzeby, pomoc weterynaryjną; 5)posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług; 6)posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska; 7)posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt.

Id: OFYEZ-EXYHN-UUWRL-NVLEB-RJQKD. Podpisany

Strona 1

§ 2. 1. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak: 1)zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; 2)umowa sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3; 3)umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii; 4)akt własności bądź umowa dzierżawy nieruchomości miejsca, o którym mowa w ust.1pkt 6. 2. Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie ochrony bezdomnymi zwierzętami powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w : przed

1)ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.), 2)ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), 3)regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów przyjętym uchwałą nr LXXV/659/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. ze zm. 4)innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych odnoszących się do problematyki regulowanej w niniejszym załączniku.

Id: OFYEZ-EXYHN-UUWRL-NVLEB-RJQKD. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011 r. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Staszów § 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania: 1)złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1uchwały oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników według obowiązującej stawki; 2)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; 3)posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 2 oraz spełniać wszystkie szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1657); 4)posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.


-Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.); 5)posiadać sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwego utrzymywania zwierząt przebywających w schronisku a także posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych; 6)zapewnić opiekę weterynaryjną. 2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, takimi jak: 1)zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; 2)umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii; 3)akt własności bądź umowa dzierżawy nieruchomości miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 3. Schronisko dla zwierząt powinno spełniać warunki określone w przepisach weterynaryjnych, sanitarnych i przepisach prawa budowlanego.

Id: OFYEZ-EXYHN-UUWRL-NVLEB-RJQKD. Podpisany

Strona 1

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien: 1)posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 2)posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, 3)posiadać pozwolenie na użytkowanie i/lub inne stosowne zezwolenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 4)posiadać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) jeżeli są wymagane. 5)aktualna na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii. 2. Wymienione dokumentami. w ust. 1 wymagania powinny zostać wykazane odpowiednimi

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 1)zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2)dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2, 3)uwierzytelniona kopia pozwolenia na użytkowanie i/lub innych stosownych zezwoleń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 4)uwierzytelnione kopie zezwoleń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 jeżeli są wymagane, 5)umowa o świadczenie usług, jeżeli były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, 6)aktualna umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5. § 3. 1. Przeznaczenie terenu, na którym będzie prowadzona działalność, o której mowa w §1 i §2 musi być zgodne z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 2. Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinna być zgodna także z wymaganiami określonymi w: 1)ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.), 2)ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), 3)regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów przyjętym uchwałą nr LXXV/659/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. ze zm.

Id: OFYEZ-EXYHN-UUWRL-NVLEB-RJQKD. Podpisany Strona 2

4)innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych odnoszących się do problematyki regulowanej w niniejszym załączniku.

Id: OFYEZ-EXYHN-UUWRL-NVLEB-RJQKD. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) wprowadziła zmianę w Ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), i nałożyła na Radę gminy zgodnie z art. 7 ust. 3 obowiązek określenia w drodze uchwały, wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Id: OFYEZ-EXYHN-UUWRL-NVLEB-RJQKD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3047

  uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wąsewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.69

  uchwała nr XLI/249/09 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.4786

  uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.78

  uchwała nr XXIX/172/2009 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.70.1359

  uchwała nr XL/283/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Zezwolenie w wpis do ewidencji działalności

  Wnosząc o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącego działalności koncesjonowanej (apteka), należy najpierw zaopatrzyć sie w stosowne pozwolenia (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.194.2267

  uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.194.2266

  uchwała nr X/76/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.194.2265

  uchwała nr X/70/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.194.2264

  uchwała nr X/69/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.194.2263

  uchwała nr VII/60/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.