Logowanie

DZ. URZ. 2011.195.2271

Tytuł:

uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-08-08
Organ wydający:Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 195 pozycja: 2271
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR X/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust.1, 211,art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2 ,3, 4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art.214 pkt 1,2,3 art222 ust.1, ust 2 pkt 1,2,3,art. 231 ust .2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2,3, art. 258, ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok, - w uchwale Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok, - w uchwale Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok, - w uchwale Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok, - w uchwale Nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 120 000 zł, w tym; a) dział 010 ? rolnictwo i łowiectwo o kwotę 120 000 zł. rozdział 01095- pozostała działalność o kwotę 120 000 zł, § 2900? wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 120 000 zł, 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy ? o kwotę 120 000 zł, w tym; a) dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 120 000 zł, rozdział 92109 ? domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 120 000 zł, § 6057 ? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 67 066 zł, § 6059 ? wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 52 934 zł, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kuliś

Id: DENIO-UMOAG-CJFVD-HTSEZ-YEITR. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Konieczności podjęcia w/w zmian wynika z korekty wartości zadania "Budowa wiejskiego centrum rekreacyjno kulturalnego w Plechowie" (wartość po przetargu) oraz zabezpieczenia środków na składki członkowskie do Związku Międzygminnego "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej.

Id: DENIO-UMOAG-CJFVD-HTSEZ-YEITR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.11.154

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1949

  uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.289.2221

  uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.396.2876

  uchwała nr XLI/285/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.146.1351

  uchwała nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.195.2270

  uchwała nr 86/X/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu

 • DZ. URZ. 2011.195.2269

  uchwała nr V/67/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i prowadzenia parkingów strzeżonych

 • DZ. URZ. 2011.194.2268

  uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Staszów

 • DZ. URZ. 2011.194.2267

  uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.194.2266

  uchwała nr X/76/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.