Logowanie

DZ. URZ. 2011.209.2451

Tytuł:

uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-08-26
Organ wydający:Rada Gminy w Obrazowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 209 pozycja: 2451
Hasła:jednostki organizacyjne J. S. T.

UCHWAŁA NR XI/68/2011 RADY GMINY W OBRAZOWIE z dnia 18 lipca 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U Z 2001R Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) , oraz art. 11 ust. 1,2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U 2001 Nr 13, po.123 z póżn. zm.) , oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach (Dz. U z 1997r Nr 85, poz. 539 z póżn. zm.) Rada Gminy uchwala: § 1. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów. § 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Obrazowie Nr. XXI/119/200 z dnia 5 grudnia 2000 roku. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy w Obrazowie mgr Jan Orawiec

Załącznik do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011 r. Zalacznik1.docx STATUT gminnej biblioteki publicznej w Obrazowie

Id: JXZRZ-VPZKS-PXHBC-IDIFS-FIFTU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.209.2452

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie

 • DZ. URZ. 2009.14.172

  uchwała nr XXX/125/08 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr. VI/24/07 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12.02.2007r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2009.81.995

  uchwała nr XXX/130/2008 Wójta Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.219.1796

  uchwała nr XXXII/142/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obrazów na lata 2009-2013

 • DZ. URZ. 2009.219.1798

  uchwała nr XXXII/146/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.209.2450

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.209.2449

  uchwała nr XI/36/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.209.2448

  uchwała nr IX/85/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 5 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Łączna na obwody głosowania.

 • DZ. URZ. 2011.209.2447

  uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • DZ. URZ. 2011.209.2446

  uchwała nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.