Logowanie

DZ. URZ. 2011.210.1712

Tytuł:

uchwała nr IV/ 65/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Technikum w Jawiszowicach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-21
Organ wydający:Rada Powiatu w Oświęcimiu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 210 pozycja: 1712
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR IV/ 65/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Technikum w Jawiszowicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwiduje się Technikum w Jawiszowicach. § 2. Po likwidacji Szkoły, o której mowa w § 1 możliwość kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu kształcącej w tych samych zawodach zostanie zapewniona w Technikum w Brzeszczach funkcjonującym w strukturze Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, z zastrzeżeniem § 3. § 3. Z uwagi na ograniczone warunki lokalowe Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, przejęcie zadań dydaktycznych, o którym mowa w § 2 nastąpi w oparciu o dotychczasową bazę lokalową Powiatowego Zespołu Nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

Id: PZLUD-EAHVE-HQEIZ-DROQW-POKKY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.210.1714

  uchwała nr IV/ 67/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Jawiszowicach

 • DZ. URZ. 2011.210.1715

  uchwała nr IV/68/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Jawiszowicach.

 • DZ. URZ. 2011.210.1711

  uchwała nr IV/64/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Jawiszowicach.

 • DZ. URZ. 2011.210.1713

  uchwała nr IV/ 66/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jawiszowicach.

 • DZ. URZ. 2012.2706

  uchwała nr XVIII/184/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Jawiszowicach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.210.1711

  uchwała nr IV/64/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Jawiszowicach.

 • DZ. URZ. 2011.209.1710

  uchwała nr III/12/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.209.1709

  uchwała nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.209.1708

  uchwała nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 marca 2011r. w sprawie :poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.209.1707

  uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.