Logowanie

DZ. URZ. 2011.23.327

Tytuł:

uchwała nr V/83/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania polegającego na usuwaniu azbestu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Rada Miasta Kielce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 23 pozycja: 327
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR V/83/2010 RADY MIASTA KIELCE z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania polegającego na usuwaniu azbestu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 74 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 400a ust. 1, pkt 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.1070, Nr 215, poz.1664, Dz. U. z 2010 r. nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 217, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019) i ,,Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 ? 2032? stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 ? 2032? uchwala się, co następuje:


§   1 .  W uchwale Nr LIV/1302/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 października 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania polegającego na usuwaniu azbestu, w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: ,,2a. Decyzję  o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Kielce w oparciu o opinię, o której mowa w ust. 1"  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§   3 .  Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ID: FTWGX-JMLAV-SQTML-SXVAZ-YTAUQ. Podpisany. Strona 1 / 2

Przewodniczący Rady Miasta

§   3 .  Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki  

ID: FTWGX-JMLAV-SQTML-SXVAZ-YTAUQ. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4579

  uchwała nr XI/55/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Błonie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4507

  uchwała nr 65/X/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Grodziskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4768

  uchwała nr 157/XVII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słupno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania działań

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.6198

  uchwała nr XII / 85 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.3446

  uchwała nr X.68.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.23.326

  uchwała nr V/79/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.23.325

  uchwała nr IV/40/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.23.324

  uchwała nr IV/39/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.22.323

  uchwała nr IV/38/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.22.322

  uchwała nr IV/37/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.