Logowanie

DZ. URZ. 2011.239.2751

Tytuł:

uchwała nr 7/54/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Małogoszcz.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-10-05
Organ wydający:Rada Miejska w Małogoszczu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 239 pozycja: 2751
Hasła:oświata i wychowanie

UCHWAŁA NR 7/54/11 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Małogoszcz.  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15,  art.40  ust.1  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  /  Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142  poz.  1591,  z późn.  zm./  w związku  z art.  14  ust.  5 ustawy  z dnia  7 września  1991r.  o systemie  oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:  § 1. Usługi  świadczone  przez  Przedszkola  prowadzone  przez  Gminę  Małogoszcz  w zakresie  podstawy  programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia  23  grudnia  2008  r.  w sprawie  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17 ) są realizowane: 1) bezpłatnie  w wymiarze 5 godzin dziennie 2) odpłatnie ponad podstawę programową w wymiarze do 4 godzin dziennie.  § 2.  1. Ustala  się  odpłatność  rodziców  (  opiekunów  prawnych)  za  świadczenia  w zakresie  przekraczającym  realizację  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  obejmującą  koszty  następujących  zajęć  opiekuńczo­ wychowawczych:  1) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,  2) gimnastyka korekcyjna,  3) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka.  4) zajęć utrwalających nawyki higieniczno­ zdrowotne i zasady bezpieczeństwa.  2. Koszt  jednostkowy  za  jedną  godzinę  zegarową  za  świadczenia  o których  mowa  w ust.1  ustala  się  w wysokości 1,20 zł.( słownie: jeden złoty 20/100 groszy).  3. Miesięczna  wysokość  opłaty  stanowi  iloczyn  stawki  godzinowej  ,  o której  mowa  w ust.2  oraz  faktycznej  liczby godzin pobytu dziecka w danym miesiącu w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.  4. Opłata o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia, oraz dodatkowych zajęć realizowanych na  wniosek rodziców ( opiekunów prawnych) przez podmioty zewnętrzne.  5. Przy ustalaniu odpłatności za jedną godzinę stosuje się zaokrąglenia do pełnych dziesiątek groszy.  6. Opłatę wnosi się miesięcznie do dnia 25 danego miesiąca.  § 3. Szczegółowy  zakres  realizowanych  przez  przedszkola  świadczeń  oraz  odpłatności  o których  mowa  w §  2 ust.2  określa  umowa  cywilnoprawna  zawarta  pomiędzy  dyrektorem  przedszkola  a rodzicem  (  opiekunem  prawnym) dziecka.  § 4.  1. Postanowienia  §  2 uchwały  nie  dotyczą  dzieci  korzystających  z usług  świadczonych  przez  przedszkola  prowadzone  przez  Gminę  Małogoszcz  z orzeczeniem  o potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  opinią  o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej.  2. Ustala się 30% ulgę w opłacie, o której mowa w § 2. ust.2 dla drugiego i kolejnych dzieci z danej rodziny,  uczęszczających w danym roku szkolnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Małogoszcz.  3. Na  wniosek  rodziców  (opiekunów  prawnych)  znajdujących  się  w trudnej  sytuacji  materialnej,  Burmistrz  może zwolnić z części lub całości opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 .  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz.  § 6. Traci  moc  uchwała  Nr  20/165/09  Rady  Miejskiej  w Małogoszczu  z dnia  30  kwietnia  2009r.  w sprawie  opłaty stałej za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz. 


Id: BXNGD­ZKMFQ­YQIRV­HJXPM­LMBTZ. Podpisany

Strona 1

§ 7. 1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta i Gminy Małogoszcz oraz w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz.  2. Uchwała  podlega ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego i wchodzi  w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

Przewodniczący Rady  Miejskiej  Adam Świerczyński

Id: BXNGD­ZKMFQ­YQIRV­HJXPM­LMBTZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.315.2349

  uchwała nr 20/165/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009r. Ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Małogoszcz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1064

  uchwała nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.86

  uchwała nr XXXVI/265/09 Rady Gminy Medyka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych

 • DZ. URZ. 2011.238.2749

  sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 czerwca 2011r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.1009

  uchwała nr 66/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.239.2750

  uchwała nr XIV/75/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.238.2749

  sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 czerwca 2011r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.238.2748

  uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.238.2747

  uchwała nr XI/181/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.238.2746

  uchwała nr XI/180/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.