Logowanie

DZ. URZ. 2011.243.2803

Tytuł:

uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/108/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Bałtów?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-10-10
Organ wydający:Rada Gminy w Bałtowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 243 pozycja: 2803
Hasła:inne

UCHWAŁA NR XI/83/2011 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/108/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Bałtów? Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXV/108/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Bałtów? wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 8 ust. 1 tiret pierwszy skreśla się wyrazy ?przedstawiający z jednej strony ?Mitrę książęcą poniżej niej miecz i po bokach dwa księżyce barkami zwrócone do siebie? a z drugiej strony napis ?Honorowy Obywatel Gminy Bałtów?. § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Id: RHWPN-QYALT-DBZML-QNFAZ-XSMZN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.153.1383

  uchwała nr XXXI/139/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/101/2008r. Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września. 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Bałtowie

 • DZ. URZ. 2009.6.43

  uchwała nr XXIX/130/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/121/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2009.271.2121

  uchwała nr XXXIII/156/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Bałtowie.

 • DZ. URZ. 2009.271.2125

  uchwała nr XXXIII/161/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/158/2005 z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie zmienionej Uchwałą Nr XXXI/190/2005 z dnia 25 listopada 2005r.

 • DZ. URZ. 2009.397.2879

  uchwała nr XXXV/170/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności, zmienionej uchwałą Nr X/42/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r. oraz uchwałą Nr XXX/134/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.243.2802

  uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.243.2801

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.243.2800

  uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.243.2799

  uchwała nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.242.2798

  uchwała nr 71/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr X/52/11 Rady Gminy Secemin z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Secemin.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.