Logowanie

DZ. URZ. 2011.24.331

Tytuł:

uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-02-01
Organ wydający:Rada Miejska w Końskich
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 24 pozycja: 331
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR III/9/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 rok: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę - 15 000,00 złotych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000,00 złotych - zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ? 5 000,00 złotych oraz na zakup energii o kwotę 15 000,00 złotych. 2. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich - zwiększa się plan przychodów o kwotę ? 110 000,00 złotych - zwiększa się plan wydatków o kwotę ? 110 000,00 złotych § 3. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 4b, Nr 8 i Nr 9 do uchwały budżetowej Nr L/367/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. obrazują załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kowalczyk

Id: UQBOG-KVPOS-WUSQT-XGEPV-ZYITH. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1.xls Dochody Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik2.xls Wydatki Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik3.xls Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik4.xls Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik5.xls Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Końskich

Id: UQBOG-KVPOS-WUSQT-XGEPV-ZYITH. Podpisany Strona 2

z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik6.xls Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik7.xls Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Id: UQBOG-KVPOS-WUSQT-XGEPV-ZYITH. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.79.865

  ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie

 • DZ. URZ. 2010.46.323

  uchwała nr XLVI/346/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Końskie, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie uprawnień do ustalania wysokości tych opłat

 • DZ. URZ. 2010.240.2384

  uchwała nr LXI/446/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.100.1071

  uchwała nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Modliszewice, gmina Końskie

 • DZ. URZ. 2009.40.595

  uchwała nr XXXI/226/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXIII/315/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Końskie zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXV/178/2008 z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku na terenie miasta i gminy Końskie

zamów dokument

Porady prawne

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.24.330

  uchwała nr IV/14/2010 Rady Miasta i Gminy w Kaziemirzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.23.329

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-172/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVII/354/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ostrówka V" w części położonej na obszarze gminy Piekoszów

 • DZ. URZ. 2011.23.328

  uchwała nr LI/398/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

 • DZ. URZ. 2011.23.327

  uchwała nr V/83/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania polegającego na usuwaniu azbestu

 • DZ. URZ. 2011.23.326

  uchwała nr V/79/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.