Logowanie

DZ. URZ. 2011.24.335

Tytuł:

uchwała nr 3/17/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-02-01
Organ wydający:Rada Miejska w Małogoszczu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 24 pozycja: 335
Hasła:czystość i porządek

UCHWAŁA NR 3/17/10 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr 29/249/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz w § 5 ust. 1 dopisuje się pkt f w brzmieniu: ?f) usuwanie z dachów i gzymsów budynków sopli lodowych i nawisów śnieżnych stwarzających zagrożenie dla przechodniów i użytkowników posesji.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Świerczyński

Id: LVWHZ-JDHBL-AFFXK-ZSABD-WOVJH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.273.2211

  uchwała nr III/34/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.2111

  uchwała nr XXII/103/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2896

  uchwała nr 504/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola

 • DZ. URZ. 2011.238.2749

  sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 czerwca 2011r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. 2009.25.351

  uchwała nr XXIX/194/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Porządek przy posesji

  Moja działka znajduje się przy drodze i odzielona jest od drogi trawnikiem , który muszę pielęgnować . Po drugiej stronie drogi znajdują się stare drzewa liściaste (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.24.334

  uchwała nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich

 • DZ. URZ. 2011.24.333

  uchwała nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich

 • DZ. URZ. 2011.24.332

  uchwała nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" w Końskich

 • DZ. URZ. 2011.24.331

  uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.24.330

  uchwała nr IV/14/2010 Rady Miasta i Gminy w Kaziemirzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.