Logowanie

DZ. URZ. 2011.247.1992

Tytuł:

uchwała nr VII /107/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-13
Organ wydający:Sejmik Województwa Małopolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 247 pozycja: 1992
Hasła:Nagrody

UCHWAŁA NR VII /107/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 i 8, art. 14 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr LII/843/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013, Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: § 1. 1. W uchwale Nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Id: XSOHT-GUUQL-FZXAX-KTKHU-MIENN. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. tj. Regulaminu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski wynika z konieczności identyfikacji nowych zbiorów danych osobowych oraz potrzeby uzupełnienia regulacji zawartych w uchwale dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Do treści regulaminu wprowadzono zapisy mówiące o tym, że niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz, że oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy osób fizycznych. Ponadto Kartę zgłoszenia konkursowego do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego uzupełniono o stosowane oświadczenia w tym zakresie. Niezależnie od tych regulacji, w regulaminie doprecyzowano czas kadencji Kapituły Nagrody na okres 4 lat oraz formę podejmowania decyzji przez Kapitułę Nagrody w sprawie przyznania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego oraz wyróżnień. Z uwagi na powyższe wymogi podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Załącznik do Uchwały Nr VII /107/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Regulamin przyznawania nagrody im. M. Korneckiego

Id: XSOHT-GUUQL-FZXAX-KTKHU-MIENN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.68.540

  uchwała nr III/42/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/510/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/615/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. oraz uchwałą Nr XLV/735/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.311.2093

  uchwała nr XLV/730/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/444/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie zmienionej Uchwałą Nr XLV/580/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2006 roku, Uchwałą Nr XIV/180/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku, Uchwałą Nr XXVI/393/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/426/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/598/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2009 roku oraz Uchwałą Nr XLI/668/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 roku

 • DZ. URZ. 2010.294.2018

  uchwała nr XLV/735/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXIV/510/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/615/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.318.2160

  uchwała nr XLV/713/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie podziału Województwa Małopolskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Sejmiku Województwa Małopolskiego, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. 2010.318.2163

  uchwała nr XLV/720/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/218/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów w ramach projektu ?Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych? realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmienionej Uchwałą nr XXXI/459/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Akty prawne regulujące obowiązki bezpieczeństwa i higieny na uczelni

  Jakie akty prawne regulują obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny na uczelni?

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.247.1991

  uchwała nr VII /106/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.

 • DZ. URZ. 2011.247.1990

  uchwała nr VII/99/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilany - Włosań

 • DZ. URZ. 2011.247.1989

  uchwała nr VII/98/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Andrychów

 • DZ. URZ. 2011.246.1988

  wyrok nr II SA/Kr 875/10 z dnia 8 października 2010r. z dnia 8 października 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 875/10 ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 1998 r., Nr VI/39/98 w przedmiocie jednorazowych opłat za przyłączenie wodociągów komunalnych oraz kolektora ścieków

 • DZ. URZ. 2011.246.1987

  wyrok nr II SA/Kr 857/10 z dnia 25 października 2010r. z dnia 25 października 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 857/10 ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 czerwca 2000 r., Nr IV/14/2000 w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.