Logowanie

DZ. URZ. 2011.273.2202

Tytuł:

uchwała nr IV/52/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-25
Organ wydający:Rada Powiatu Limanowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 273 pozycja: 2202
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR IV/52/11 RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej. Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm), Rada Powiatu Limanowskiego uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się statut powiatowej jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/309/06 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu. Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego i Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Limanowej. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Tomasz Krupiński

Id: YFTQY-LXHGW-YMLNL-EBJSZ-XKBZN. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IV/52/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011 r. STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIMANOWEJ Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Dom Pomocy Społecznej w Limanowej działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami.), 3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami), 4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458). § 2. Ilekroć w statucie użyte jest określenie: 1) Starosta - należy przez to rozumieć Starostę Limanowskiego, 2) Powiat ? należy przez to rozumieć Powiat Limanowski, 3) Zarząd Powiatu ? należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Limanowskiego, 4) Rada Powiatu ? należy przez to rozumieć Radę Powiatu Limanowskiego, 5) PCPR ? należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, 6) Dom ? należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Limanowej, 7) Dyrektor ? należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Limanowej. § 3. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 2. Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. 3. Dom Pomocy Społecznej ma siedzibę w Limanowej przy ul. Witosa 24/26. 4. Decyzją Nr 12/2006 z dnia 30.11.2006 Dom został wpisany do rejestru Wojewody. 5. Dom jest placówką o zasięgu ponadgminnym, z możliwością umieszczenia osób z terenu całej Polski. 6. Dom używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby.

Id: YFTQY-LXHGW-YMLNL-EBJSZ-XKBZN. Podpisany

Strona 1

Rozdział II. ZAKRES DZIAŁANIA DOMU § 4. 1. Dom realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, polegające na zapewnieniu całodobowej opieki osobom tego wymagającym z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zadania wynikające z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. 2. Dom w celach realizacji zadań statutowych korzysta z oddanych mu w trwały zarząd nieruchomości, stanowiących własność powiatu. § 5. 1. Do Domu Pomocy Społecznej przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu w Domu, wydanej przez Starostę. 2. Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu. 3. Szczegółowy zakres działania i organizację Domu określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony uchwałą Zarządu Powiatu. 4. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Zarząd Powiatu Limanowskiego. 5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Dyrektor PCPR. Rozdział III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE § 6. 1. Na czele Domu stoi Dyrektor, który kieruje Domem i zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego działania oraz odpowiada za realizację zadań statutowych. 2. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Domu. 3. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu. Rozdział IV. GOSPODARKA FINANSOWA § 7. 1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. 2. Podstawą działalności Domu jest roczny plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową Powiatu.

Id: YFTQY-LXHGW-YMLNL-EBJSZ-XKBZN. Podpisany

Strona 2

Rozdział V. PRZEPISY KOŃCOWE § 8. 1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Zmiany statutu Domu mogą być dokonywane w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Tomasz Krupiński

Id: YFTQY-LXHGW-YMLNL-EBJSZ-XKBZN. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.592.6957

  uchwała nr X/118/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/98/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatu Limanowskiego ? Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu i nadania statutu jednostce.

 • DZ. URZ. 2011.375.3301

  rozporządzenie nr 2/CHZ/11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenia powiatu limanowskiego

 • DZ. URZ. 2011.445.4254

  rozporządzenie nr 3/CHZ/11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskigo pszczół na terenie powiatu limanowskiego

 • DZ. URZ. 2010.405.2895

  uchwała nr XLVIII/351/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/306/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bobrku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4505

  uchwała nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.273.2201

  uchwała nr IV/51/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

 • DZ. URZ. 2011.272.2200

  budżet nr V/42/2011 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.271.2199

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Tarnowskiego

 • DZ. URZ. 2011.271.2198

  uchwała nr X-76/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łapszach Wyżnych.

 • DZ. URZ. 2011.271.2197

  uchwała nr VI / 40 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Raciechowice.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.