Logowanie

DZ. URZ. 2011.273.2205

Tytuł:

uchwała nr VI/52/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-25
Organ wydający:Rada Powiatu Proszowickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 273 pozycja: 2205
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR VI/52/2011 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 3 oraz art 6-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz opinii z dnia 20 stycznia 2010 r. Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku likwiduje się Technikum Ekonomiczne wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. § 2. 1. Mienie pozostałe po likwidacji Technikum Ekonomicznego przeznacza się na wyposażenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. 2. Należności i zobowiązania zlikwidowanego Technikum Ekonomicznego przejmuje Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Id: TYYMV-TETOT-XWKVV-ABKKS-XCPPD. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Przyczyną likwidacji szkoły są względy organizacyjne. Likwidacja Technikum Ekonomicznego nie będzie miała wpływu na dalszy proces kształcenia uczniów w wybranym przez nich zawodzie. Uczniowie zlikwidowanej szkoły będą mogli kontynuować naukę w zawodzie technik ekonomista w utworzonym Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Nauczyciele pozostaną nadal w stosunku pracy z Zespołem Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Rodzice uczniów wyrazili zgodę na likwidację szkoły. Informację dotyczącą zamiaru likwidacji szkoły przekazano członkom Rady Pedagogicznej oraz rodzicom, zgodnie z zapisami art. 59 ustawy o systemie oświaty, czyli na 6 miesięcy przed planowaną likwidacją. 28 lutego 2011 r. Rada Powiatu Proszowickiego podjęła uchwałę Nr IV/38/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, w piśmie znak NP.542.16.2011.PL z dnia 08.03.2011 pozytywnie zaopiniował ww. uchwałę, uznając za zasadne przedstawione w uzasadnieniu do uchwały argumenty.

Id: TYYMV-TETOT-XWKVV-ABKKS-XCPPD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.273.2206

  uchwała nr VI/53/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Technikum i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2012.3498

  uchwała nr XVI/126/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2012.3640

  uchwała nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

 • DZ. URZ. 2012.3499

  uchwała nr XVI/127/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Liceum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2010.74.477

  uchwała nr XXIX/231/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Technikum wieczorowe a staż pracy

  Czy technikum wieczorowe 3-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej jest wliczane do stażu pracy?

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Wymiar urlopu po szkole zawodowej i technikum

  Ukończyłem trzyletnie technikum dzienne po trzyletniej szkole zawodowej. W związku z tym, ile lat należy doliczyć do należnego urlopu? Jak traktować szkoły wieczorowe (...)

 • Przedawnienie roszczeń wobec szkoły

  Prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu szkół lub placówek nie jest działalnością gospodarczą, natomiast jest nią działalność oświatowa nieobejmująca (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.273.2204

  uchwała nr V/47/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały własnej nr III/25/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.273.2203

  uchwała nr IV/53/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

 • DZ. URZ. 2011.273.2202

  uchwała nr IV/52/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej.

 • DZ. URZ. 2011.273.2201

  uchwała nr IV/51/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

 • DZ. URZ. 2011.272.2200

  budżet nr V/42/2011 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.