Logowanie

DZ. URZ. 2011.273.2206

Tytuł:

uchwała nr VI/53/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Technikum i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-25
Organ wydający:Rada Powiatu Proszowickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 273 pozycja: 2206
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR VI/53/2011 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie założenia Technikum i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. ?i? ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z póź. zm.) oraz art. 5 ust. 5a, art.5c pkt 1, art. 58 oraz art.62 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje: § 1. 1. Postanawia się założyć z dniem 1 września 2011 roku czteroletnie Technikum na podbudowie gimnazjum, zgodnie z aktem założycielskim stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Szkołę, o której mowa w ust. 1 włącza się w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. § 2. 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Zarządem Powiatu Proszowickiego i po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia ustali kierunki kształcenia zawodowego. 2. Szkoła zapewni kontynuację kształcenia, uczniom zlikwidowanego Technikum Ekonomicznego. § 3. 1. Statutem Technikum, o którym mowa w § 1 jest statut Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. 2. Statut Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zostanie dostosowany do nowej struktury organizacyjnej. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Id: TTFAO-WFXUC-RGPNJ-JHXYM-QGUFK. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu Proszowickiego w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, istnieje zobowiązanie do zapewnienia uczniom kontynuacji nauki w wybranym zawodzie. Z tego względu niezbędne jest założenie Technikum kształcącego w zawodach: Technik Ekonomista. Nowo założona szkoła, zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały, może kształcić w zawodach ustalonych przez dyrektora, w porozumieniu z Zarządem Powiatu Proszowickiego i Powiatową Radą Zatrudnienia, po zapewnieniu w budżecie szkoły, niezbędnych na ten cel środków finansowych. W budżecie szkoły zaplanowano środki na prowadzenie wyżej wymienionych klas Technikum.

Id: TTFAO-WFXUC-RGPNJ-JHXYM-QGUFK. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VI/53/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. AKT ZAŁOŻYCIELSKI Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) ? Rada Powiatu Proszowickiego nadaje akt założycielski dla szkoły ponadgimnazjalnej ? Technikum w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, następującej treści: z dniem 1 września 2011 roku zakłada się czteroletnie Technikum o nazwie: Technikum w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach 1) Typ szkoły: szkoła ponadgimnazjalna ? czteroletnie Technikum. 2) Nazwa: Technikum w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. 3) Siedziba: 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 107. Proszowice, dnia 1 września 2011 roku

Id: TTFAO-WFXUC-RGPNJ-JHXYM-QGUFK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.273.2205

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2012.3499

  uchwała nr XVI/127/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Liceum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2012.3498

  uchwała nr XVI/126/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2012.3640

  uchwała nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3065

  uchwała nr XXII/148/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia Technikum w Markach oraz włączenia go do Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.273.2205

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2011.273.2204

  uchwała nr V/47/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały własnej nr III/25/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.273.2203

  uchwała nr IV/53/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

 • DZ. URZ. 2011.273.2202

  uchwała nr IV/52/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej.

 • DZ. URZ. 2011.273.2201

  uchwała nr IV/51/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.